JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Raamatulliselle kutsulle on kysyntää ympäri maailman

Pääkirjoitukset
15.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

14.5. 08:44
2024051408441120240515060000

Jee­suk­sen ju­lis­tuk­sen yti­mes­sä ei ol­lut oh­je pa­ran­nel­la it­se kun­kin omaa elä­mää, vaan ke­ho­tus teh­dä pa­ran­nus. Jee­suk­sen pu­hees­sa tai­vaan val­ta­kun­ta lä­hes­tyi syn­ti­siä ih­mi­siä (Matt. 4:17). Ju­ma­lan sa­nas­sa ole­va to­tuus oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä ja ope­tus syn­nis­tä pal­jas­ti­vat ih­mi­sen sy­dä­men­ti­lan. Syn­tin­sä tun­te­val­le, nii­tä ka­tu­val­le ja apua et­si­väl­le Jee­suk­sel­la oli hy­viä uu­ti­sia: ”Kaik­ki si­nun syn­ti­si on an­net­tu an­teek­si” (Luuk. 7:48).

Mie­li­ku­va lä­he­tys­työs­tä on mo­nen mie­les­sä fyy­sis­tä mat­kus­ta­mis­ta jo­hon­kin maa­il­man­kolk­kaan, vii­py­mis­tä siel­lä ja Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mis­ta ky­lis­sä ja kau­pun­geis­sa. Tä­tä­kin se on. Yhä use­am­min kut­su kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa ta­pah­tuu kui­ten­kin säh­köi­ses­ti ra­di­on, ver­kon ja so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vien kaut­ta. Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na SRK:n lä­he­tys­työ ei päät­ty­nyt, vaik­ka seu­ra­kut­sui­hin ei voi­tu­kaan vas­ta­ta lä­het­tä­mäl­lä pu­hu­jia mat­kaan. Sa­nan ju­lis­ta­mi­nen siir­tyi säh­köis­ten ka­na­vien vä­li­tet­tä­väk­si.

Muut­tu­ma­ton Ju­ma­lan sana (Ps. 119:89) ja sen vä­lit­tä­mi­nen ny­ky­tek­no­lo­gi­an avul­la ei­vät ole ris­ti­rii­das­sa. Saa­han heik­ko­kuu­loi­nen­kin avun, kun puhe vah­vis­te­taan kuu­lo­ko­jeen tai in­duk­ti­o­sil­mu­kan avul­la. Pal­ve­lu­ta­los­sa asu­va ikäih­mi­nen iloit­see, kun pää­see ra­di­on tai ver­kon avul­la sa­nan­kuu­loon. Sa­moin iloit­see saar­no­ja kuu­le­va ih­mi­nen, jol­le lä­hin seu­ra­paik­ka tai kirk­ko on kym­me­nien, sa­to­jen tai tu­han­sien ki­lo­met­rien pääs­sä. Erääs­sä ti­lai­suu­des­sa, jos­sa poh­dit­tiin tek­no­lo­gi­an tuo­mien uu­sien alus­to­jen käyt­töä evan­ke­liu­min työs­sä, yk­si osal­lis­tu­ja poh­ti pil­ke sil­mä­kul­mas­sa Paa­va­lin suh­tau­tu­mis­ta täl­lai­siin uu­siin mah­dol­li­suuk­siin. Tä­hän toi­nen osal­lis­tu­ja to­te­si, et­tä ”oli­si luul­ta­vas­ti etu­ne­näs­sä nii­tä käyt­tä­mäs­sä”.

Vuo­den al­ku­puo­lel­la lan­see­rat­tu lä­he­tys­työn kan­sain­vä­li­nen si­vus­to king­dom­of­pe­a­ce.net ja sen so­me­ka­na­vat pyr­ki­vät ta­voit­ta­maan ja oh­jaa­maan rau­haa et­si­viä ih­mi­siä sekä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon et­tä us­ko­vais­ten yh­tey­teen. Työs­sä tar­vi­taan eri­tyis­tä osaa­mis­ta, jota on­kin löy­ty­nyt us­ko­vais­ten kes­kuu­des­ta. Säh­köis­ten ka­na­vien eräs etu on, et­tä vies­ti saa­daan laa­jal­le alu­eel­le vä­häl­lä ta­lou­del­li­sel­la pa­nok­sel­la. Esi­mer­ki­no­mai­ses­ti voi to­de­ta, et­tä kun tä­män si­vus­ton Fa­ce­book-ti­lil­le teh­dään jul­kai­su, se ta­voit­taa ti­liä seu­raa­vat ih­mi­set. Kun jul­kai­sua vauh­di­te­taan muu­ta­man kym­me­nen eu­ron sum­mal­la, se ta­voit­taa mil­joo­nia ih­mi­siä. Esi­mer­kik­si eräs täl­lai­nen pa­ran­nus­ker­to­mus on ta­voit­ta­nut yli 10 mil­joo­naa ih­mis­tä, sii­tä on ty­kät­ty yli 150 000 ker­taa ja sitä on edel­leen ja­et­tu yli 250 ker­taa. Tär­kein­tä työs­sä ei­vät kui­ten­kaan ole so­me­ka­na­vien seu­raa­ja­lu­vut, vaan se, et­tä Jee­suk­sen sana tai­vaan val­ta­kun­nan lä­hes­ty­mi­ses­tä ja lu­paus syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta löy­täi­si­vät et­si­vän ih­mi­sen sy­dä­meen.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys