JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lapsikysymyksessä saa edelleen luottaa Jumalaan

Pääkirjoitukset
8.5.2024 7.00

Juttua muokattu:

7.5. 13:56
2024050713563520240508070000

Sii­o­nin lau­lu 138 ku­vaa us­ko­vai­sen äi­din elä­mää. Se läh­tee liik­keel­le Ju­ma­las­ta kai­ken luo­ja­na ja eri­lais­ten lah­jo­jen tuo­ja­na. Näi­hin lah­joi­hin kuu­lu­vat myös lap­set, jot­ka ovat äi­din ta­voin Ju­ma­lan suo­je­luk­ses­sa.

Pit­käl­le maal­lis­tu­nees­sa ajas­sa aja­tus las­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta näyt­täy­tyy eri­koi­se­na va­lin­ta­na – jopa sel­lai­se­na, et­tä sen taus­tal­la ar­vel­laan usein ole­van pak­koa tai alis­ta­mis­ta. Il­man us­kon tuo­maa nä­kö­kul­maa täl­lai­set epäi­lyt ovat ym­mär­ret­tä­viä.

Yle et­si hil­jat­tain per­hei­tä, jot­ka voi­si­vat ker­toa, mi­ten ne ovat päät­tä­neet van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen liik­keen si­säl­lä poi­ke­ta liik­keen vi­ral­li­ses­ta kan­nas­ta ja ra­joit­taa per­he­ko­koa. Vas­tauk­sia tuli noin 300, jois­ta yk­si kol­man­nes ker­toi sään­te­le­vän­sä per­he­ko­koa.

Us­kon nä­kö­kul­mas­ta ky­sy­myk­se­na­set­te­lu oli ris­ti­rii­tai­nen. Sii­nä ha­et­tiin ih­mi­siä, jot­ka ko­ke­vat ole­van­sa us­ko­vai­sia, mut­ta ei­vät kui­ten­kaan pe­rus­ta va­lin­to­jaan Ju­ma­lan sa­naan. Us­kos­sa ei ole kyse kuu­li­ai­suu­des­ta ih­mis­ten te­ke­mil­le pää­tök­sil­le, vaan Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­le.

Kir­joi­tuk­sen alus­sa lai­na­tus­sa Sii­o­nin lau­lus­sa ku­va­taan: “Kun val­ta­kun­nas­sa­si suot kuul­la to­tuut­ta­si ja sa­naa kir­kas­tat, niin it­sek­kyy­den al­ta ja tiel­tä hel­poim­mal­ta tah­too­si mei­tä kas­va­tat.” Lau­lus­sa tar­koi­te­taan Ju­ma­lan sa­nan to­tuut­ta, joka ei muu­tu ajan pai­neis­sa. Se ei muun­nu ih­mis­jär­jen tai mu­ka­vuu­den­ha­lun edes­sä, jot­ka ovat hy­vin tut­tu­ja ajan pai­neis­sa kamp­pai­le­vil­le us­ko­vai­sil­le van­hem­mil­le.

Ju­ma­la sal­lii myös ti­lan­tei­ta, jois­sa uu­den elä­män syn­ty­mi­nen ei ole mah­dol­li­nen esi­mer­kik­si sai­rau­den vuok­si. Moni van­hem­pi on käy­nyt näi­den asi­oi­den ää­rel­lä sy­vän ja ras­kaan­kin poh­din­ta­vai­heen kuul­len niin ter­vey­den­huol­lon asi­an­tun­ti­joi­ta kuin lä­hei­siä us­ko­nys­tä­vi­ään. Ha­lu­tes­saan toi­mia Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti us­ko­vai­nen van­hem­pi saat­taa ki­puil­la esi­mer­kik­si sen ky­sy­myk­sen kans­sa, nou­see­ko pää­tös ter­vey­den­ti­las­ta vai omas­ta mu­ka­vuu­den­ha­lus­ta. Täl­löin­kin Ju­ma­la tun­tee jo­kai­sen ih­mi­sen sy­dä­men.

Ylen ju­tus­sa tuli esil­le syi­tä, joi­den vuok­si per­he­ko­koa ajas­sam­me ra­joi­te­taan: ta­lous, kas­va­tuk­sen pai­neet sekä ajan ja voi­ma­va­ro­jen riit­tä­mi­nen. Ju­tus­sa ei tuo­tu esil­le, mikä saa us­ko­vai­set van­hem­mat edel­leen ot­ta­maan vas­taan Ju­ma­lan an­ta­mat lap­set: luot­ta­mus sii­hen, et­tä Ju­ma­la kai­ken luo­ja­na ja yl­lä­pi­tä­jä­nä pi­tää niin van­hem­mis­ta kuin lap­sis­ta huo­len. Hä­nen kä­siin­sä on tur­val­lis­ta jät­tää niin ih­mi­sen syn­ty­mä kuin kuo­le­ma­kin.

Sii­o­nin lau­lu 138 tuo esil­le myös me­di­a­jul­ki­suu­des­ta lä­hes puut­tu­van, mer­kit­tä­vän nä­kö­kul­man: “Ju­ma­la, lap­sis­sam­me enen­nät ilo­am­me, kir­kas­tat ko­tim­me.” Las­ten ää­nis­sä on toi­vo ja tu­le­vai­suus.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys