JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jeesuksen kutsu on henkilökohtainen

Pääkirjoitukset
3.7.2024 6.00

Juttua muokattu:

2.7. 13:19
2024070213193520240703060000

Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nus on otet­tu Jee­suk­sen ja Pie­ta­rin vä­li­ses­tä kes­kus­te­lus­ta (Joh. 21:17). Kes­kus­te­lus­sa Jee­sus esit­tää Pie­ta­ril­le ky­sy­myk­sen: ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” Su­vi­seu­ra­tun­nus on Ju­ma­lan sa­naa ja Jee­suk­sen ai­to ky­sy­mys myös 2000-lu­vun ih­mi­sel­le. Kris­ti­nop­pi opet­taa, et­tä Kris­tuk­sen työ maa­il­mas­sa jat­kuu Py­hän Hen­gen työ­nä. Tä­män pe­rus­teel­la Jee­sus yhä esit­tää kut­sua pa­ran­nuk­seen, ku­ten hän teki maan pääl­lä elä­es­sään: ”Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hes­ty­nyt: teh­käät pa­ran­nus ja us­ko­kaat evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:15).

Vain Ju­ma­la voi aut­taa ih­mi­sen us­ko­maan. Tä­hän Ju­ma­la käyt­tää us­kon saa­nei­ta ih­mi­siä. Jee­sus ke­hot­ti seu­raa­ji­aan läh­te­mään liik­keel­le, vie­mään hy­vää sa­no­maa kaik­keen maa­il­maan. Tä­män teh­tä­vän to­teut­ta­mi­sek­si jär­jes­te­tään suu­rem­pia ja pie­nem­piä seu­ra­ti­lai­suuk­sia. Näin sa­no­maa pe­las­tuk­ses­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta kuul­laan niin pai­kal­li­ses­ti kuin säh­köis­ten ka­na­vien kaut­ta myös maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Ny­kyi­ses­sä vies­tin­täym­pä­ris­tös­sä vies­tit kil­pai­le­vat kes­ke­nään ih­mis­ten huo­mi­ois­ta ja hei­dän ajas­taan. Huo­mi­oar­voa py­ri­tään nos­ta­maan usein sho­kee­raa­mal­la nos­ta­en esiin ih­mis­ten heik­kouk­sia tai ri­kok­sia, ta­pah­tu­mien jär­kyt­tä­viä yk­si­tyis­koh­tia sekä silk­kaa pa­huut­ta. Jee­suk­sen tapa lä­hes­tyä ih­mis­tä on toi­sen­lai­nen. Val­ta­kun­tan­sa saar­nas­sa hän tu­lee ih­mi­sen vie­rel­le hil­jai­ses­ti ky­sel­len: ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” Ky­sy­myk­sen vas­taa­not­ta­jan Jee­sus kui­ten­kin aset­taa elä­män suu­rim­pien ky­sy­mys­ten eteen: Mikä on si­nun tur­va­si täs­sä elä­mäs­sä ja ker­ran myös kuo­le­mas­sa?

Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­kyä to­teu­tet­ta­es­sa seu­ra­vie­rai­den tai sa­nan­kuu­li­joi­den lu­ku­mää­rä tai ta­pah­tu­mien jär­jes­te­lyt ei­vät ole olen­nai­sin­ta. Tär­kein­tä on, et­tä saar­nat­tu sana koh­tai­si vas­taa­not­ta­van kuu­li­jan. Sa­moin on olen­nais­ta, et­tä us­ko­vai­nen ih­mi­nen sai­si vah­vis­tua us­kos­saan ja ko­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­nan yh­teyt­tä ja huo­len­pi­toa. Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jien ru­kous on, et­tä mah­dol­li­sim­man moni ih­mi­nen py­säh­tyi­si Jee­suk­sen ky­sy­myk­sen ää­rel­le. Ar­moa kai­paa­val­le ju­lis­te­taan Jee­suk­sen an­ta­min val­tuuk­sin: ”Si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si” (Mark. 2:9).

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys