JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »

Trauma voi ravistella uskoa

Pääkirjoitukset1.3.2023 6.00

Lä­hes jo­kai­sen ih­mi­sen elä­mään si­säl­tyy yk­si tai use­am­pi krii­si­ti­lan­ne. Ih­mi­sen miel­tä voi­vat jär­kyt­tää eri­lai­set yl­lät­tä­vät ta­pah­tu­mat, ku­ten lä­hei­sen kuo­le­ma, oma tai lä­hei­sen sai­ras­tu­mi­nen, lä­hei­sen ih­mis­suh­teen kat­ke­a­mi­nen, työt­tö­mäk­si jää­mi­nen tai ri­kok­sen uh­rik­si jou­tu­mi­nen. Krii­sin ko­ke­mi­nen on yk­si­löl­lis­tä: yh­del­le huol­ta ja ah­dis­tus­ta tuot­ta­va asia ei vält­tä­mät­tä vai­ku­ta toi­seen ih­mi­seen sa­moin.

Vaikutanko vai vaikutunko?

Pääkirjoitukset22.2.2023 7.00

Tä­män päi­vän tie­to­tul­van kes­kel­lä on hyvä muis­taa, et­tä aja­tuk­siim­me ja ar­voi­him­me py­ri­tään vai­kut­ta­maan mo­nin ta­voin. Län­si­mais­sa maal­lis­tu­mi­nen on vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä mo­nis­sa me­di­ois­sa suo­si­taan kris­til­lis­ten ar­vo­jen vas­tai­sia nä­ke­myk­siä.

Lahja, jonka voi menettää

Pääkirjoitukset15.2.2023 5.40

Us­ko on ih­mi­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen suh­de Ju­ma­laan. Vaik­ka us­koa ei voi näh­dä, sen syn­nyt­tä­män elä­vän yh­tey­den Kris­tuk­seen ja toi­siin us­ko­viin voi sel­ke­äs­ti tun­tea. Sa­moin voi tun­tea tuon yh­tey­den sam­mu­mi­sen. Mi­kä­li näin käy, esi­mer­kik­si ys­tä­vien tai per­heen­jä­sen­ten vä­lil­lä, ta­pah­tu­nut tuo ki­pua ja su­rua. Us­ko­nyh­teys on ai­nut­laa­tui­nen, sil­lä sen syn­nyt­tää Pyhä Hen­ki.

Hiljentyminen Jumalan sanan kuuloon

Pääkirjoitukset8.2.2023 6.00

Täs­sä Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­sa poh­di­taan seu­rois­sa käy­mi­sen mer­ki­tys­tä. Ai­van eri­tyi­nen pai­no on sa­nal­la ”käy­mi­nen”, sa­nan­kuu­loon osal­lis­tu­mi­nen konk­reet­ti­ses­ti. Ko­ro­na-ajan jäl­keen on mo­nin pai­koin kes­kus­tel­tu sii­tä, löy­tä­vät­kö sa­nan­kuu­li­jat ta­kai­sin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le seu­roi­hin ku­ten en­nen.

Omantunnonvapauskin on ihmisoikeus

Pääkirjoitukset1.2.2023 7.00

Kä­si­te oman­tun­non­va­pau­des­ta on vi­lah­del­lut me­di­ois­sa al­ka­neen vuo­den ai­ka­na. Se on lii­tet­ty val­mis­teil­la ole­vaan trans­la­kiin, ja sii­hen, mil­lä ta­val­la sii­hen saa suh­tau­tua. Ai­hee­seen liit­ty­en on nous­sut esiin mie­li­pi­tei­tä, joil­la on py­rit­ty mää­rit­te­le­mään, mit­kä asi­at kuu­lu­vat oman­tun­non­va­pau­den pii­rin ja mit­kä ei­vät. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on pai­koin unoh­tu­nut, et­tä oman­tun­non­va­paus it­ses­sään on pe­rus­ta­vaa laa­tua ole­va ih­mi­soi­keus.

Usko on lahja myös asuinpaikkaa vaihtaessa

Pääkirjoitukset25.1.2023 6.00

Tä­män leh­den Kap­säk­ki-osi­os­sa pu­hu­taan muut­ta­mi­ses­ta toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le. Opis­ke­lu­paik­ka, uu­si työ tai muut­tu­nut elä­män­ti­lan­ne voi joh­taa muut­toon. Uu­del­le paik­ka­kun­nal­le muut­ta­mi­seen liit­tyy mo­nen­lai­sia tun­te­muk­sia: odo­tus­ta, jän­ni­tys­tä, iloa ja huol­ta. Moni poh­tii, mi­ten so­peu­tuu uu­teen ym­pä­ris­töön, löy­tyy­kö ys­tä­viä ja mi­ten ar­jen saa su­ju­maan. So­peu­tu­mis­ta ede­saut­taa se, jos tie­tää pai­kal­la ole­van val­miik­si jon­kun ys­tä­vän, tut­ta­van tai su­ku­lai­sen.

Lapset mukaan toiminnan suunnitteluun

Pääkirjoitukset18.1.2023 7.00

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu an­toi hil­jat­tain oman ar­vi­on­sa Suo­men lap­sen oi­keuk­sien ti­lan­tees­ta YK:n lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­te­al­le. Ar­vi­on pää­vies­ti­nä on, et­tä Suo­mi ei ole vie­lä lap­sen oi­keuk­sien mal­li­maa. Pa­ran­net­ta­vaa on muun mu­as­sa lain­sää­dän­nös­sä, oi­keu­den­käy­tös­sä, kou­lu­tuk­seen va­rat­ta­vis­sa mää­rä­ra­hois­sa, syr­jin­nän vas­tai­ses­sa työs­sä ja ri­kok­sia te­ke­vien nuor­ten aut­ta­mi­ses­sa.

Nimi ”sananpalvelija” kuvaa puhujan tehtävän luonnetta

Pääkirjoitukset11.1.2023 8.40

Men­nee­nä vii­kon­lop­pu­na van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den pu­hu­jat ko­koon­tui­vat Ou­luun pu­hu­jien­ko­kouk­seen. SRK jär­jes­tää pe­rin­tei­ses­ti kak­si pu­hu­jien­ko­kous­ta vuo­den ai­ka­na, toi­sen ke­säl­lä Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä ja toi­sen jou­lun ai­kaan. Pu­hu­jien­ko­kouk­ses­sa kuul­laan kris­til­li­syy­den ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, käy­dään kes­kus­te­lua pi­de­tyn alus­tuk­sen poh­jal­ta sekä koh­da­taan toi­sia pu­hu­jan teh­tä­vään kut­sut­tu­ja.

Tapahtukoon sinun tahtosi

Pääkirjoitukset4.1.2023 6.00

Isä mei­dän -ru­kouk­sen en­sim­mäi­ses­sä ja toi­ses­sa pyyn­nös­sä ru­koi­lem­me, et­tä ”voi­sim­me pi­tää Ju­ma­lan ni­men kun­ni­as­sa ja et­tä hä­nen val­ta­kun­tan­sa tu­li­si mei­dän kes­kuu­teem­me” (Iso ka­te­kis­mus).

Seimiasetelma on sisältörikas joulukoriste

Pääkirjoitukset21.12.2022 7.00

Mo­nen ko­din jou­lu­ko­ris­teis­ta löy­tyy jos­sa­kin muo­dos­sa sei­mi­a­se­tel­ma, joka il­men­tää jou­lu­e­van­ke­liu­min ta­pah­tu­mia. Tä­hän leh­teen si­säl­ty­vä ar­tik­ke­li avaa ka­to­li­lais­ta pe­rua ole­van ase­tel­man pit­kää his­to­ri­aa, joka on kui­ten­kin Suo­mes­sa ver­rat­tain ly­hyt. Tääl­lä sei­mi­a­se­tel­mas­ta tuli ylei­nen näky vas­ta 2000-lu­vul­la.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys