JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »

Osallistumismahdollisuus lisää luottamusta

Pääkirjoitukset29.11.2023 6.00

Suo­ma­lai­sia on pi­det­ty niin ko­ti­mas­sa kuin ul­ko­mail­la re­hel­li­si­nä ja luo­tet­ta­vi­na ih­mi­si­nä. On­ko näin edel­leen? Kau­pan liit­to teet­ti hil­jat­tain ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen var­kaus­hä­vi­kin suu­ruu­des­ta vä­hit­täis­kau­pas­sa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä kar­toi­tet­tiin var­kaus­hä­vi­kin tor­jun­nan ai­heut­ta­mia kus­tan­nuk­sia. Las­kel­mat tuot­ti­vat mel­koi­sia lu­ke­mia: va­ras­te­tun ta­va­ran ar­vo on vuo­des­sa puo­li mil­jar­dia eu­roa. Toi­set puo­li mil­jar­dia eu­roa kau­pois­sa ku­luu toi­men­pi­tei­siin, joil­la nä­pis­te­lyä ja va­ras­ta­mis­ta yri­te­tään es­tää. Kau­pan alan toi­mi­joi­den mu­kaan var­kau­det ovat ol­leet pi­dem­män ai­kaa kas­vu­suun­nas­sa.

Odotettu viikkovieras

Pääkirjoitukset22.11.2023 6.30

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen viik­ko­sa­no­ma­leh­ti, jon­ka le­vik­ki on noin 20 000 kap­pa­let­ta. Leh­den te­ke­mi­seen osal­lis­tuu suu­ri jouk­ko ih­mi­siä. Leh­den toi­mit­ta­jien, tait­ta­jien ja il­moi­tus­sih­tee­rin li­säk­si leh­den si­säl­lön eteen työs­ken­te­lee joka viik­ko jouk­ko leh­ti­a­vus­ta­jia, pai­kal­li­sia kir­joit­ta­jia, har­taus­kir­joit­ta­jia, lu­ki­joi­ta ja ku­vaa­jia. Päi­vä­mies on­kin pit­käl­ti lu­ki­joi­den­sa nä­köi­nen leh­ti.

Valvomiseen kuuluvat uskoa suojaavat valinnat

Pääkirjoitukset15.11.2023 7.00

Edes­sä ole­va val­vo­mi­sen sun­nun­tai muis­tut­taa aja­tuk­sia he­rät­tä­vin Raa­ma­tun esi­mer­kein sii­tä, et­tä us­kon lah­jaa on tär­keä hoi­taa ja suo­jel­la läpi elä­män. Em­me tie­dä, mil­loin tu­lee oma ai­kam­me läh­teä täs­tä maa­il­mas­ta.

Isän tehtävän opettelu jatkuu koko elämän ajan

Pääkirjoitukset8.11.2023 6.00

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na juh­li­taan isiä. Isiä ovat yh­tä lail­la ne, joi­den per­hei­siin odo­te­taan en­sim­mäis­tä las­ta, kuin ne, jot­ka naut­ti­vat jäl­ki­kas­vus­taan jo use­am­mas­sa pol­ves­sa. Isän teh­tä­vää voi to­teut­taa mo­nel­la eri­lai­sel­la, mut­ta yh­tä oi­ke­al­la ta­val­la. Su­ku­pol­vi- ja per­soo­na­koh­tai­set erot voi­vat ol­la hy­vin­kin suu­ria. Isä on mer­kit­tä­vä hen­ki­lö jo­kai­sel­le lap­sel­leen. Tä­män saat­taa ko­kea ki­pe­äs­ti lap­si, joka on me­net­tä­nyt isän­sä ko­ko­naan tai yh­tey­den hä­neen.

Vierailu hautausmaalla rauhoittaa ja opettaa

Pääkirjoitukset1.11.2023 6.00

Py­häin­päi­vää vie­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na 4. mar­ras­kuu­ta. Tämä kirk­ko­vuo­den pyhä on su­lau­tu­ma kah­des­ta eri juh­las­ta, kaik­kien py­hien päi­väs­tä ja us­ko­vien vai­na­jien muis­to­päi­väs­tä. Py­häin­päi­väs­tä on muo­dos­tu­nut kol­man­nek­si suo­si­tuin kir­kos­sa­käyn­ti­päi­vä. Mo­net osal­lis­tu­vat kir­kois­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin, jois­sa lu­e­taan vuo­den ai­ka­na pois­nuk­ku­nei­den ni­met ja sy­ty­te­tään kynt­ti­lä hei­dän muis­tol­leen.

Tuetaan järjestyksenvalvojia työssään

Pääkirjoitukset25.10.2023 8.00

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat te­ke­vät vält­tä­mä­tön­tä ja tär­ke­ää työ­tä muun mu­as­sa suur­ten seu­ra­ti­lai­suuk­sien tur­val­li­suu­den puo­les­ta. Mi­kä­li jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ei­vät il­moit­tau­tui­si työ­hön, ei vi­ra­no­mai­sil­ta saa­tai­si lu­paa jär­jes­tää esi­mer­kik­si Su­vi­seu­ro­ja tai opis­to­seu­ro­ja.

Rakentavaan kritiikkiin kuuluu kunnioittava ote

Pääkirjoitukset18.10.2023 6.00

Kriit­ti­nen ajat­te­lu on tär­ke­ää mo­nil­la elä­mä­na­lu­eil­la. Esi­mer­kik­si tie­teel­li­nen kes­kus­te­lu on kriit­tis­tä kes­kus­te­lua. Se on kes­kus­te­lua asi­ois­ta, ei hen­ki­löis­tä. Täl­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on voi­mas­sa pa­rem­man, vah­vem­man ar­gu­men­tin oi­keus. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä kriit­ti­nen ei tar­koi­ta ne­ga­tii­vis­ta, vaan kul­loi­sen­kin asi­an ar­vi­oin­ti- ja ajat­te­lu­tai­toa.

Ikäihmisten osallistuminen kannustaa nuorempia mukaan

Pääkirjoitukset11.10.2023 7.00

Kaik­ki ei­vät saa elää pit­kää elä­mää ja van­huut­ta, vaik­ka sen va­ral­le oli­si eh­ti­nyt jo muo­dos­tua toi­vei­ta ja odo­tuk­sia. Van­huu­den ai­ka­kin on Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, eri­tyi­nen elä­män­vai­he ja kii­tok­sen ai­he, vaik­ka sii­hen si­säl­tyy usein ter­vey­den­ti­lan heik­ke­ne­mis­tä ja luo­pu­mis­ta it­sel­le tär­keis­tä asi­ois­ta ja ih­mi­sis­tä.

Hiljaisuus avaa mahdollisuuden kuulemiseen

Pääkirjoitukset4.10.2023 8.00

Liik­ku­es­saan jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ih­mi­nen ha­vait­see, et­tä ne ovat har­voin hil­jai­sia. Vä­hem­män on kaup­po­ja tai liik­kei­tä, jois­sa taus­tal­la ei soi­si mu­siik­ki. Jois­sain jul­ki­sis­sa ti­lois­sa kä­vi­jöil­tä odo­te­taan edel­leen hil­jais­ta ja hil­lit­tyä käyt­täy­ty­mis­tä. Täl­lai­sia paik­ko­ja ovat esi­mer­kik­si kir­jas­tot tai kir­kot. Työ­paik­ko­jen avo­kont­to­rei­den yleis­ty­es­sä huo­mat­tiin, et­tä ne ei­vät ol­leet täy­del­li­siä rat­kai­su­ja, sil­lä työn­te­ko vaa­tii usein kes­kit­ty­mis­rau­haa. Usein työ­hön si­säl­tyy myös luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­lu­ja.

Tarpeellinen ja haitallinen häpeä

Pääkirjoitukset27.9.2023 6.00

Hä­peä on mo­nes­sa ti­lan­tees­sa tar­peel­li­nen tun­ne, jota me ih­mi­set her­käs­ti peit­te­lem­me. Sen taus­tal­la voi ol­la aja­tus sii­tä, et­tä muut ih­mi­set pi­tä­vät mei­tä huo­no­na tai vää­rin käyt­täy­ty­vä­nä. Hä­pe­än kyl­jes­sä esiin­ty­viä tun­te­muk­sia ovat esi­mer­kik­si kel­paa­mat­to­muus, huo­nom­muus ja jopa mi­tät­tö­myys.

« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys