JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 »

Kutsuva sana avaa sydämen lukkoja

Pääkirjoitukset2.8.2023 8.00

Ke­sän suu­ret seu­rat, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­ta sekä rip­pi­kou­lut ovat sa­nan kyl­vä­mi­sen osal­ta kuin suu­ria maa­ti­lo­ja. Jee­suk­sen kyl­vö­ver­taus­ta mu­kail­len: kyl­vet­tä­vää alaa on pal­jon, mut­ta Ju­ma­lan sa­nan kyl­vö­sie­men ei lopu. Oi­ke­an­lai­sen sy­dä­men maa­pe­rän, suo­tui­sat kas­vuo­lo­suh­teet ja sie­me­nen kas­vun saa ai­kaan vain Ju­ma­la.

Kuolematonta sielua ravitsemassa

Pääkirjoitukset26.7.2023 6.30

Ruo­ka on ai­he, joka kos­ket­taa kaik­kia ih­mi­siä ja he­rät­tää tun­tei­ta. Päi­vä­mie­hen edel­lis­nu­me­ros­sa jul­kais­tu kas­vis­ruo­kai­li­jan ko­ke­mus Su­vi­seu­rois­ta on saa­nut mo­net lu­ki­jat an­ta­maan pa­lau­tet­ta. Pa­laut­tees­sa lu­ki­jat ovat tuo­neet esil­le omia seu­ra­ko­ke­muk­si­aan, jot­ka liit­ty­vät eri­lai­siin ruo­kai­lu­tot­tu­muk­siin tai ruo­ka-ai­ne­ra­joit­tei­siin.

Uskomaan kannustava rippileiri

Pääkirjoitukset19.7.2023 12.00

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mil­lä rip­pi­lei­reil­lä käy tänä ke­sä­nä noin 2750 nuor­ta. Lei­re­jä pi­de­tään van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den pii­ris­sä toi­mi­vien opis­to­jen ja lei­ri­kes­kus­ten ti­lois­sa kaik­ki­aan 53. Ti­lo­jen suh­teen on teh­ty vii­me vuo­si­na eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä, kun lei­ri­kes­kus­ten kun­to ja ra­ken­ta­mi­nen ovat sul­ke­neet ajoit­tain osan ti­lois­ta. Opis­to­jen tar­jo­a­mat kor­vaa­vat ti­lat ovat mah­dol­lis­ta­neet sen, et­tä ha­luk­kaat on kui­ten­kin voi­tu ot­taa SRK:n jär­jes­tä­mil­le lei­reil­le.

Raamattu on kestävä pohja keskusteluille

Pääkirjoitukset5.7.2023 7.00

Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen tun­nus ”Si­nun sa­na­si on valo mi­nun mat­kal­la­ni” (Ps. 119:105) muis­tut­ti seu­ra­vie­rai­ta ja kuu­li­joi­ta Ju­ma­lan sa­nan ase­mas­ta us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mäs­sä. SRK:n pu­heen­joh­ta­ja ava­si ter­veh­dyk­ses­sään sitä, min­kä­lai­nen auk­to­ri­teet­ti Raa­mat­tu on Ju­ma­lan lap­sel­le.

Kesäseuraradio, verkko ja some auttavat rauhaa etsivää

Pääkirjoitukset28.6.2023 7.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­kaa jäl­leen, ju­han­nuk­sen jäl­kei­se­nä kes­ki­viik­ko­na kel­lo 12. Lä­he­tys­ko­ko­nai­suut­ta on suun­ni­tel­tu ja to­teu­tet­tu vii­me ke­sän lo­pul­ta läh­tien. Sa­to­ja tal­koo­tun­te­ja on teh­ty jo en­nen kuin lä­he­tys al­kaa. Työn pe­rus­te on sama kuin muu­kin ke­sän seu­ro­jen eteen teh­ty tal­koo­työ: ”Jot­ta rau­haa et­si­vä voi­si kuul­la hy­vän sa­no­man syn­tien an­teek­si­saa­mi­ses­ta”.

Juhannus on kristillinen juhla

Pääkirjoitukset21.6.2023 8.00

Ju­han­nus on Suo­mes­sa mo­nin­ker­tai­nen juh­la­päi­vä. Päi­vä on sil­loin pi­sim­mil­lään ja luon­to usein kau­neim­mil­laan. Kes­ki­ke­sän juh­la muis­tut­taa ih­mi­siä Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­meis­tä. Kaik­ki nä­ke­mäm­me kau­neus on hä­nen luo­maan­sa ja yl­lä­pi­tä­mään­sä.

Media – tiedonvälitystä vai viihdettä?

Pääkirjoitukset14.6.2023 11.00

En­ti­sai­kaan pu­hut­tiin me­di­an si­jaan jouk­ko­vies­tin­näs­tä. Sen kes­kei­sim­mäk­si teh­tä­väk­si kat­sot­tiin tie­to­jen vä­lit­tä­mi­nen mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti ja no­pe­as­ti.

Tervetuloa Kauhavan Suviseuroihin

Pääkirjoitukset7.6.2023 7.00

”Nyt pyy­däm­me, val­ti­as tai­vaan ja maan, kun ai­ka näin vaih­tuu ja muut­tuu: Suo voi­maa­si käs­ky­jäs tot­te­le­maan, kun tah­toa, tai­toa puut­tuu. Taas uu­dis­ta alt­tius, us­kol­li­suus ja vir­kis­tä toi­vol­la tai­vaan”. (VK 532:7.)

Usko opettaa ystävyyteen ja kunnioitukseen

Pääkirjoitukset31.5.2023 6.55

Jee­suk­sen kut­su­mat ope­tus­lap­set oli­vat kes­ke­nään eri­lai­sia ih­mi­siä. Luon­ne-ero­jen li­säk­si ope­tus­lap­set tu­li­vat eri­lai­sis­ta taus­tois­ta ja am­ma­teis­ta. Tul­li­mies Mat­teus oli pal­vel­lut Roo­man kei­sa­ri­kun­taa eli juu­ta­lai­sen kan­san mie­hit­tä­jiä. Tätä juu­ta­lai­set ei­vät yleen­sä kat­so­neet hy­väl­lä, vaan hal­vek­si­vat tul­li­mie­hiä. Si­mon Ka­na­neuk­sel­la puo­les­taan oli li­sä­ni­mi ”Kii­vai­li­ja”. Tämä ker­toi hä­nen po­liit­ti­ses­ta taus­tas­taan. Kii­vai­li­jat eli se­loo­tit oli­vat juu­ta­lai­nen puo­lue, joka kan­nat­ti Roo­man val­lan vas­tus­ta­mis­ta myös asein. Voi­si olet­taa, et­tä Mat­teuk­sen ja Si­mo­nin vä­lil­lä oli­si ol­lut jat­ku­va konf­lik­ti. Täl­lai­ses­ta Raa­mat­tu ei kui­ten­kaan ker­ro. Us­ko Jee­suk­seen yh­dis­ti eri ta­val­la ajat­te­le­via mie­hiä ja syn­nyt­ti hei­dän vä­lil­leen rak­kaut­ta ja ys­tä­vyyt­tä. Jee­suk­sen kaut­ta oli löy­ty­nyt yh­teys tai­vaal­li­seen isän­maa­han, joka oli ajal­lis­ta po­li­tiik­kaa tär­ke­äm­pi.

Pahoittelu vai anteeksipyyntö?

Pääkirjoitukset24.5.2023 7.00

Tä­hän leh­teen si­säl­ty­väs­sä nuor­te­no­si­os­sa, Kap­sä­kis­sä kä­si­tel­lään an­teek­si an­ta­mis­ta ja an­teek­si pyy­tä­mis­tä. Sama ai­he, an­teek­si­an­ta­mus, nou­see esil­le myös esi­mer­kik­si uu­sien pu­hu­jien siu­naa­mi­ses­ta ker­to­vas­sa uu­ti­ses­sa ja sa­nan­pal­ve­li­jan haas­tat­te­lus­sa. Ai­he on­kin us­kon kan­nal­ta kes­kei­nen.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys