JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 7 8 9 10

Osallisena Jumalan seurakunnassa

Pääkirjoitukset29.6.2022 6.00

Yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­mus­ten vah­vis­tu­mi­nen on yk­si Ai­vo­lii­ton koor­di­noi­man ai­vo­ter­vey­soh­jel­man tär­keis­tä ta­voit­teis­ta. Tut­ki­mus­ten mu­kaan yh­teen­kuu­lu­vuu­del­la on mo­nia hy­viä ai­vo­vai­ku­tuk­sia. Yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­mus luo psy­ko­lo­gis­ta tur­vaa, mikä vä­hen­tää hai­tal­lis­ta stres­siä ja sen ai­vo­vai­ku­tuk­sia.

Lähteäkö seurapaikalle?

Pääkirjoitukset22.6.2022 7.00

Ju­han­nus lä­hes­tyy. Moni poh­tii, läh­te­ä­kö nyt ju­han­nus­seu­roi­hin, kun ko­ro­nan tuo­mat ra­joi­tuk­set ovat pois­sa. Vai viet­täi­si­kö kes­ki­ke­sän juh­laa omas­sa rau­has­sa esi­mer­kik­si mök­keil­len ja ke­sä­luon­nos­ta naut­tien. Sii­nä sa­mal­la oli­si mah­dol­lis­ta kuun­nel­la etä­lä­he­tys­tä ju­han­nus­seu­rois­ta.

Luottamus Jumalaan saa säilyä aina

Pääkirjoitukset15.6.2022 6.00

Ruo­an, ener­gi­an, polt­to­ai­nei­den ja mo­nien mui­den hyö­dyk­kei­den hin­nat ovat nous­seet ja nou­se­vat edel­leen. Kus­tan­nus­ten nou­su joh­tuu pal­jol­ti kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan ti­lan­tees­ta ja rau­han rik­koon­tu­mi­ses­ta Eu­roo­pas­sa. Ra­ken­ta­mis­ta tai asun­non os­toa suun­nit­te­le­val­ta ky­sy­tään luot­ta­mus­ta to­teut­taa täl­lai­sia suun­ni­tel­mia. Joku pää­tyy pe­rus­tel­lus­ti ot­ta­maan ai­ka­li­sän suun­ni­tel­mien suh­teen tai to­teut­taa ne vain osin. Ta­lou­del­li­ses­ti tiu­ken­tu­vat ajat ei­vät kos­ke­ta ai­no­as­taan suo­ma­lai­sia, vaan laa­jem­min­kin Eu­roop­paa ja koko maa­il­maa. Luot­ta­mus tu­le­vai­suu­den suh­teen saat­taa hor­jua täl­lai­sen ajan kes­kel­lä. Hor­jut­ta­vat­ko ko­et­te­le­muk­set luot­ta­mus­ta myös Ju­ma­laan vai vah­vis­ta­vat­ko ne sitä?

Tervetuloa Lopen Suviseuroihin

Pääkirjoitukset8.6.2022 7.00

Vii­me vuo­sien ai­ka­na maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia on ra­joit­ta­nut mo­nel­la ta­paa elä­määm­me. Se on ra­joit­ta­nut jopa lä­hi­su­ku­lais­ten kes­ki­näis­tä kans­sa­käy­mis­tä. Myös seu­roi­hin ko­koon­tu­mi­nen on ol­lut ra­jal­lis­ta. Tämä ai­ka on opet­ta­nut, et­tä kaik­ki asi­at ovat Ju­ma­lan kä­des­sä. Hän an­taa ko­et­te­le­muk­sen ja myö­tä­käy­mi­sen ai­ko­ja. Hän tie­tää, mitä me kul­loin­kin tar­vit­sem­me.

Miltä elämämme näyttää?

Pääkirjoitukset1.6.2022 6.15

Ih­mis­ten vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa en­si­vai­ku­tel­maa pi­de­tään tär­ke­ä­nä. Esi­mer­kik­si hy­myn vies­ti ylit­tää niin kie­li- kuin kan­sal­li­suus­ra­jat. Hy­myi­le­vä ih­mi­nen tun­tuu tur­val­li­sel­ta ja te­kee po­si­tii­vi­sen vai­ku­tel­man.

Vanhemman esikuvana on armollinen Jumala

Pääkirjoitukset25.5.2022 6.15

”Nuo­ri tar­vit­see van­hem­mat, jot­ka ovat huo­lis­saan, pet­ty­vät nuo­ren toi­lai­luis­ta, ilah­tu­vat on­nis­tu­mi­sis­ta, suut­tu­vat lai­min­lyön­neis­tä ja sa­no­vat tar­vit­ta­es­sa ei. Van­hem­pien teh­tä­vä­nä on us­kal­taa, jak­saa ja kes­tää sil­loin­kin, kun nuo­ri ei it­se us­kal­la, jak­sa tai kes­tä”, sa­no­taan Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton si­vuil­la.

Kahdenlaisen leivän nälkä

Pääkirjoitukset18.5.2022 6.00

Muut­tu­van maa­il­man­ti­lan­teen myö­tä jul­ki­suu­des­sa on kan­net­tu huol­ta ruo­an riit­tä­vyy­des­tä. Eu­roo­pas­sa käy­tä­vä sota ja eri­lai­set lo­gis­tiik­kaan liit­ty­vät epä­var­muu­det ra­joit­ta­vat nor­maa­lia kau­pan­käyn­tiä. Ener­gi­an ja kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nou­su nos­taa puo­les­taan ruo­an hin­taa maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

« 1 ... 7 8 9 10
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys