JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 10 »

Raamatun puhe lopusta sisältää toivon

Pääkirjoitukset22.5.2024 6.00

Tä­män leh­den Kap­sä­kis­sä on ai­hee­na Uh­kien maa­il­mas­sa Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­sa. Ai­he liit­tyy lä­hei­ses­ti Kir­kon tut­ki­mus- ja kou­lu­tus­lai­tok­sen juu­ri jul­kai­se­maan te­ok­seen Apo­ka­lyp­si nyt! Pe­ri­ka­don po­li­tiik­ka. Kir­jas­sa tut­ki­jat nos­ta­vat esiin tu­hon tai maa­il­man­lo­pun en­nus­mer­keik­si tul­kit­tu­ja asi­oi­ta ja avaa­vat sitä, mi­ten nii­tä käy­te­tään po­li­tii­kan vä­li­nee­nä.

Raamatulliselle kutsulle on kysyntää ympäri maailman

Pääkirjoitukset15.5.2024 6.00

Jee­suk­sen ju­lis­tuk­sen yti­mes­sä ei ol­lut oh­je pa­ran­nel­la it­se kun­kin omaa elä­mää, vaan ke­ho­tus teh­dä pa­ran­nus. Jee­suk­sen pu­hees­sa tai­vaan val­ta­kun­ta lä­hes­tyi syn­ti­siä ih­mi­siä (Matt. 4:17). Ju­ma­lan sa­nas­sa ole­va to­tuus oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä ja ope­tus syn­nis­tä pal­jas­ti­vat ih­mi­sen sy­dä­men­ti­lan. Syn­tin­sä tun­te­val­le, nii­tä ka­tu­val­le ja apua et­si­väl­le Jee­suk­sel­la oli hy­viä uu­ti­sia: ”Kaik­ki si­nun syn­ti­si on an­net­tu an­teek­si” (Luuk. 7:48).

Lapsikysymyksessä saa edelleen luottaa Jumalaan

Pääkirjoitukset8.5.2024 7.00

Sii­o­nin lau­lu 138 ku­vaa us­ko­vai­sen äi­din elä­mää. Se läh­tee liik­keel­le Ju­ma­las­ta kai­ken luo­ja­na ja eri­lais­ten lah­jo­jen tuo­ja­na. Näi­hin lah­joi­hin kuu­lu­vat myös lap­set, jot­ka ovat äi­din ta­voin Ju­ma­lan suo­je­luk­ses­sa.

Nuori tarvitsee kasvurauhaa

Pääkirjoitukset2.5.2024 8.00

Jo­kai­nen luo­tu ih­mi­nen on jo alus­ta saak­ka su­ku­puo­li­nen ja sek­su­aa­li­nen olen­to. Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si. Sek­su­aa­li­suus on omi­nai­suus, jon­ka Ju­ma­la on aset­ta­nut osak­si ih­mi­syyt­tä. Tämä pal­ve­lee yhä luo­mis­työ­tä, sil­lä uu­den elä­män syn­ty­mi­seen tar­vi­taan kak­si eri su­ku­puol­ta.

Eutanasia ei ole Raamatun mukainen ratkaisu

Pääkirjoitukset24.4.2024 6.00

Kan­sa­lai­sa­loi­te eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mi­sek­si ke­rä­si maa­lis­kuun al­kuun men­nes­sä tar­vit­ta­vat 50 000 kan­na­tu­sil­moi­tus­ta, jo­ten aloi­te ete­nee edus­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si. Sa­moi­hin ai­koi­hin Yle teet­ti ky­se­lyn suo­ma­lais­ten eu­ta­na­si­a­kan­nas­ta. Sitä kan­nat­ti nel­jä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta. Lää­kä­rei­den kes­kuu­des­sa­kin eu­ta­na­si­an kan­na­tus on kas­va­nut: Tam­pe­reen yli­o­pis­ton ja Suo­men lää­kä­ri­lii­ton tuo­reen ky­se­lyn mu­kaan noin 55 pro­sent­tia lää­kä­reis­tä hy­väk­syi­si sen – jos­kin vain va­jaa kol­man­nes oli­si val­mis it­se to­teut­ta­maan eu­ta­na­si­an.

Talkootyötä hyvän sanoman levittämiseksi

Pääkirjoitukset17.4.2024 6.00

Tal­koi­lul­la on Suo­mes­sa pit­kä his­to­ria. Tal­koo­hen­ki on ol­lut tun­net­tua, ja sii­hen on myös tur­vau­dut­tu: apua on saa­tu ja an­net­tu. Yh­des­sä on niin ke­rät­ty hei­nät la­toon kuin uu­sit­tu ka­tot. Yhä edel­leen pi­de­tään ta­lo­yh­ti­öis­sä ke­väi­siä pi­han­sii­vous­tal­koi­ta, kou­luil­la ja ky­läyh­tei­söis­sä lä­hiym­pä­ris­tön ke­vät­sii­vouk­sia.

Kiireettä yhdessä, ilman älylaitteita

Pääkirjoitukset10.4.2024 7.00

Van­taal­la ta­pah­tu­nut kou­lu­am­mus­ke­lu on jär­kyt­tä­nyt laa­jas­ti ih­mi­siä. Mik­si lap­si am­puu luok­ka­ka­ve­rei­taan? Mis­tä kum­pu­aa se paha olo, jota teon taus­tal­la täy­tyy ol­la? Syi­tä on et­sit­ty po­lii­tik­ko­jen ja asi­an­tun­ti­joi­den, eri alo­jen am­mat­ti­lais­ten voi­min. Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu on ot­ta­nut pai­nok­kaas­ti kan­taa las­ten ja nuor­ten ti­lan­tee­seen puut­tu­mi­sen puo­les­ta.

Kristus-valo voittaa pimeyden

Pääkirjoitukset27.3.2024 7.00

Pää­si­äi­nen on kirk­ko­vuo­des­sa juh­la, jon­ka ajan­koh­ta vaih­te­lee vuo­sit­tain. Se osuu ai­na ai­kaan, jol­loin päi­vä pi­den­tyy no­pe­as­ti, va­lon mää­rä li­sään­tyy ja pi­meys väis­tyy. Ai­van kuin luon­to­kin muis­tut­tai­si maa­il­man val­keu­den, Jee­suk­sen, voit­toa pi­mey­den val­lois­ta.

Piispoilta esitys kahdesta avioliittokäsityksestä

Pääkirjoitukset20.3.2024 6.00

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous esit­tää kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le kirk­ko­jär­jes­tyk­seen li­sät­tä­vää sään­nös­tä rin­nak­kai­sis­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä. Toi­ses­sa avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa avi­o­liit­to kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Kä­si­tyk­set ovat te­o­lo­gi­ses­ti eri ta­voin pe­rus­tel­tu­ja. Piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys on eh­ti­nyt he­rät­tää hil­jai­sen huo­les­tu­mi­sen li­säk­si vah­vo­ja re­ak­ti­oi­ta puo­les­ta ja vas­taan.

Kiitollisuus – tunnetta ja asennetta

Pääkirjoitukset13.3.2024 7.00

Ih­mi­nen ko­kee ja sa­noit­taa kii­tol­li­suut­ta hy­vin eri ta­voin, riip­pu­en ti­lan­tees­ta. Kii­tol­li­suus voi ol­la ar­ki­päi­vän koh­te­li­ai­suut­ta oven avan­neel­le, ko­ko­nais­val­tais­val­tais­ta tun­net­ta elä­mäs­sä tai jopa ko­ko­nai­nen elä­mä­na­sen­ne. Kii­tol­li­suus liit­tyy niin ih­mi­sen per­soo­naan kuin hä­nen elä­män­sä läh­tö­koh­tiin ja ko­ke­muk­siin. Joku tun­tee suur­ta kii­tol­li­suut­ta päi­vän ai­no­as­ta ate­ri­as­ta, toi­nen sii­tä, et­tä sai­raus­jak­son jäl­keen ruo­ka taas mais­tuu. Kol­mas voi puo­les­taan tun­tea kiit­tä­mät­tö­myyt­tä hie­non­kin ra­vin­to­la-ate­ri­an ää­rel­lä.

1 2 3 4 ... 10 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys