JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Nettiseuroista Jumalan lasten keskelle

Pääkirjoitukset
19.6.2024 7.00

Juttua muokattu:

17.6. 16:24
2024061716240020240619070000

Ko­ti­maa-leh­ti (nro 23) uu­ti­soi verk­ko­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten li­sään­ty­neis­tä kat­so­ja­mää­ris­tä. Uu­ti­sen mu­kaan mes­sui­hin osal­lis­tu­taan mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa use­am­min ko­ti­soh­val­ta kuin pai­kan pääl­lä kir­kos­sa. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ti­las­to­jen mu­kaan tä­män vuo­den tam­mi-hel­mi­kuus­sa mes­sui­hin osal­lis­tui lä­hes 565 000 ih­mis­tä, kun verk­ko-osal­lis­tu­mi­sia kir­jat­tiin noin 558 000. Mää­rä on suu­ri, sil­lä kaik­ki seu­ra­kun­nat ei­vät strii­maa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ei­vät­kä kaik­ki il­moi­ta kat­so­ja­mää­riä.

Myös mo­net rau­ha­nyh­dis­tyk­set ot­ti­vat ko­ro­na­pan­de­mi­a­ke­vää­nä 2020 käyt­töön­sä niin sa­no­tut net­ti­seu­rat. Muo­dot vaih­te­li­vat strii­mauk­sis­ta net­ti­ra­di­o­lä­he­tyk­siin. Eri­tyi­ses­ti net­ti­ra­di­o­lä­he­tyk­siä tu­lee edel­leen, ja ne ovat mo­nen kuu­li­jan mie­les­tä us­ko­mi­sen kan­nal­ta elin­tär­kei­tä. Sitä ei ole ti­las­toi­tu, kuin­ka iso osa kuun­te­lee seu­ro­ja etäyh­teyk­sin ja pal­jon­ko on vas­taa­vas­ti seu­ra­vie­rai­ta.

Niin kuin mo­nil­la hy­vil­lä asi­oil­la, myös net­ti­seu­ra­tar­jon­nal­la voi ol­la var­jo­puo­len­sa: mi­kä­li so­si­aa­li­nen ti­lan­ne tun­tuu työ­lääl­tä, net­ti­seu­rat tar­jo­a­vat hel­pom­man väy­län sa­nan­kuu­loon, ja us­ko­vais­ten yh­tey­des­sä ole­mi­nen saat­taa käy­dä vä­hiin. Käyn­ti­ker­to­jen vä­hen­ty­es­sä läh­te­mi­sen kyn­nys saat­taa nous­ta ja es­tei­den mää­rä tun­tua kas­va­val­ta.

Toi­nen var­jo­puo­li on hy­vän ta­van, seu­roi­hin läh­te­mi­sen ta­van, ohen­tu­mi­nen niin lap­sil­la kuin ai­kui­sil­la. Ko­ro­na-ai­ka osoit­ti, mi­ten hel­pos­ti py­hä­päi­vät täyt­ty­vät muul­la­kin te­ke­mi­sel­lä ja si­säl­löl­lä. Lap­sil­le ja nuo­ril­le ei ole­kaan vält­tä­mät­tä enää tut­tua, et­tä sun­nun­tai tai kris­til­li­nen juh­la­py­hä on seu­ra­päi­vä, jol­loin us­ko­vai­set ha­lu­a­vat hil­jen­tyä ja käyt­tää ai­kaan­sa elä­män tär­keim­piin asi­oi­hin.

Sy­dä­men us­ko pe­las­taa ih­mi­sen – ei seu­ra­pai­kal­la käy­mi­nen tai net­ti­seu­ro­jen kuun­te­lu. Usein us­ko­vai­set ker­to­vat kui­ten­kin, et­tä us­ko­vais­ten yh­tey­den ko­ke­mi­nen tu­kee us­ko­mis­ta ja läm­mit­tää miel­tä, vaik­ka läh­te­mi­sen kyn­nys oli­si­kin ol­lut kor­kea. Muis­to seu­ra­sa­lis­ta voi kan­taa pit­käl­le ar­ki­viik­koon, ja jos­kus koh­ta­mai­set poi­ki­vat myös ky­läi­ly­kut­su­ja. Eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä asia tämä on las­ten ja nuor­ten kan­nal­ta: on hel­pom­paa juur­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan us­ko­vais­ten yh­tey­des­sä kuin yk­si­näi­sel­lä var­ti­o­pai­kal­la etä­seu­ro­jen va­ras­sa.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys