JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kristus-valo voittaa pimeyden

Pääkirjoitukset
27.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

22.3. 12:18
2024032212181320240327070000

Pää­si­äi­nen on kirk­ko­vuo­des­sa juh­la, jon­ka ajan­koh­ta vaih­te­lee vuo­sit­tain. Se osuu ai­na ai­kaan, jol­loin päi­vä pi­den­tyy no­pe­as­ti, va­lon mää­rä li­sään­tyy ja pi­meys väis­tyy. Ai­van kuin luon­to­kin muis­tut­tai­si maa­il­man val­keu­den, Jee­suk­sen, voit­toa pi­mey­den val­lois­ta.

Syn­nin vai­ku­tus ja sen seu­rauk­set nä­ky­vät räi­kei­nä niin yk­si­lön elä­mäs­sä kuin yh­teis­kun­nas­sa. Ih­mi­nen on it­se so­kea nä­ke­mään, mi­ten moni kär­si­mys joh­tuu syn­nis­tä ja Ju­ma­lan sa­nan neu­vo­jen unoh­ta­mi­ses­ta.

Maa­il­ma kai­paa an­teek­si­an­ta­muk­sen ja pa­rem­man tu­le­vai­suu­den nä­kö­a­laa so­tien, konf­lik­tien ja vas­tak­kai­na­set­te­lun ai­ka­na. Eri­tyi­ses­ti pää­si­äi­se­nä on syy­tä py­säh­tyä ilon ja toi­von sa­no­man ää­rel­le. Pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­sa nä­kö­a­la laa­je­nee tä­män ajan tuol­le puo­len. Ky­sy­mys ei ole pe­las­tu­mi­ses­ta ajal­li­ses­ta epä­täy­del­li­syy­des­tä, vaan hen­gel­li­ses­tä pe­las­tuk­ses­ta. Lut­her muis­tut­taa täs­tä: ”Sen kaut­ta mei­tä ei pe­las­te­ta maal­li­sen hal­lit­si­jan, vaan per­ke­leen val­las­ta, hä­nen, joka on syn­nin ja kuo­le­man val­ti­as” (Huo­ne­pos­til­la, pal­mu­sun­nun­tain saar­na).

Ih­mi­sym­mär­ryk­sel­le pää­si­äi­sen ta­pah­tu­vat py­sy­vät kä­sit­tä­mät­tö­mi­nä. Kui­ten­kin juu­ri täl­lä ta­val­la Jee­sus täyt­tää Ju­ma­lan tah­don ja ot­taa vas­taan syn­tiin­lan­gen­neil­le ih­mi­sil­le kuu­lu­van ran­gais­tuk­sen. Ris­tin­kuo­le­man ja ylös­nou­se­muk­sen sa­lai­suus avau­tuu vain us­kon kaut­ta.

Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­sen voi­ma mur­taa syn­nin, kuo­le­man ja pa­han val­lan. Pää­si­äi­saa­mun sa­no­ma tyh­jäl­lä hau­dal­la on kään­teen­te­ke­vä: ”Ei hän ole tääl­lä, hän on nous­sut ylös” (Luuk. 24:6). Kaik­ki ei pää­ty­kään Va­pah­ta­jan kuo­le­maan. Uu­si toi­vo vi­ri­ää epäi­le­vien ja hä­tään­ty­nei­den us­ko­vien sy­dä­mes­sä. Hy­vän sa­no­man us­ko­jan sy­dä­mes­sä valo voit­taa pi­mey­den.

Jee­suk­sen seu­raa­jis­ta tu­lee hä­nen ylös­nou­se­muk­sen­sa to­dis­ta­jia. He saa­vat teh­tä­vän läh­teä liik­keel­le vie­den sa­no­maa Her­ran­sa ylös­nou­se­muk­ses­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta kaik­keen maa­il­maan. Raa­mat­tu kut­suu us­ko­vai­sia va­lon lap­sik­si (Joh. 12:36). Hei­dän kaut­taan Ju­ma­la et­sii syn­nin ja kuo­le­man val­taan jou­tu­nei­ta. Tä­nä­kin pää­si­äi­se­nä va­lon las­ten kes­kel­tä kuu­luu tur­val­li­nen lu­paus: ”Kaik­ki si­nun syn­ti­si on an­net­tu an­teek­si” (Luuk. 7:48).

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys