JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kiireettä yhdessä, ilman älylaitteita

Pääkirjoitukset
10.4.2024 7.00

Juttua muokattu:

8.4. 09:50
2024040809504120240410070000

Van­taal­la ta­pah­tu­nut kou­lu­am­mus­ke­lu on jär­kyt­tä­nyt laa­jas­ti ih­mi­siä. Mik­si lap­si am­puu luok­ka­ka­ve­rei­taan? Mis­tä kum­pu­aa se paha olo, jota teon taus­tal­la täy­tyy ol­la? Syi­tä on et­sit­ty po­lii­tik­ko­jen ja asi­an­tun­ti­joi­den, eri alo­jen am­mat­ti­lais­ten voi­min. Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu on ot­ta­nut pai­nok­kaas­ti kan­taa las­ten ja nuor­ten ti­lan­tee­seen puut­tu­mi­sen puo­les­ta.

Me­di­at ovat tar­jon­neet van­hem­mil­le ja kai­kil­le kas­vat­ta­jil­le asi­an­tun­ti­joi­den pun­nit­se­mia neu­vo­ja, mi­ten kä­si­tel­lä ta­pah­tu­nut­ta las­ten kans­sa. Kes­keis­tä on an­taa ti­laa lap­sen omil­le aja­tuk­sil­le ja ky­sy­myk­sil­le ja pyr­kiä vas­taa­maan to­tuu­den­mu­kai­ses­ti vält­tä­en omien ras­kai­den tun­te­mus­ten siir­tä­mis­tä lap­sel­le. Jot­kut aut­ta­vat ta­hot ovat tar­jon­neet eri­tyi­ses­ti van­hem­mil­le koh­den­net­tua kes­kus­te­lu­a­pua.

Lap­sia on­kin syy­tä kuun­nel­la tark­kaan. En­sim­mäis­ten, mah­dol­li­ses­ti huo­let­to­man kuu­lois­ten kom­ment­tien ta­kaa voi pal­jas­tua myö­hem­min asi­oi­ta, jot­ka ovat jää­neet mie­leen ky­te­mään. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on se, et­tä nor­maa­li­ar­jes­sa on ti­lan­tei­ta, jois­sa lap­si ja van­hem­pi ovat il­man kii­ret­tä ja eri­tyi­siä ta­voit­tei­ta, jopa il­man äly­lait­tei­den läs­nä­o­loa. Näin au­ke­aa tila kuul­luk­si tu­le­mi­sel­le ja tär­keil­le kes­kus­te­luil­le. Moni paha olo voi pur­kaan­tua jo täl­lais­ten het­kien avul­la.

Lap­sel­le on hyvä ker­toa re­a­lis­ti­ses­ti, myös us­kon nä­kö­kul­mas­ta, et­tä maa­il­mas­sa on pa­haa. Se on sie­lun­vi­hol­li­sen tuo­maa syn­nin vai­ku­tus­ta, jon­ka jo­kai­nen ih­mi­nen voi tun­tea it­ses­sään. Kaik­kia se ei saa toi­mi­maan tu­hoi­sal­la ta­val­la, mut­ta se rik­koo jat­ku­vas­ti ih­mi­sen suh­det­ta niin toi­siin ih­mi­siin kuin Ju­ma­laan. Esi­mer­kik­si kiu­saa­mis­ta ta­pah­tuu edel­leen, vaik­ka ta­voit­tee­na on saa­da se lop­pu­maan.

Van­hem­mal­la ei ole an­taa vas­tauk­sia lap­sen kaik­kiin ky­sy­myk­siin, var­sin­kaan mik­si-ky­sy­myk­seen. Sen si­jaan us­ko­vai­nen van­hem­pi voi tar­jo­ta lap­sel­le sa­maa tur­vaa, jo­hon hän pe­rus­taa oman elä­män­sä: Ju­ma­lan huo­len­pi­toa. Elä­mäs­sä tu­lee var­mas­ti vas­taan mo­nen­lai­sia vai­kei­ta ti­lan­tei­ta, vaik­ka kou­lu­am­mus­ke­lun ta­pai­sia asi­oi­ta sat­tuu­kin hy­vin har­voin. Kai­kis­sa het­kis­sä Ju­ma­la on tur­va­na.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys