JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Opistovuosi – kasvun ja oppimisen vuosi

Pääkirjoitukset
21.2.2024 8.00

Juttua muokattu:

16.2. 11:45
2024021611452220240221080000

Opis­to­vuo­si-kou­lu­tuk­sen val­ta­kun­nal­lis­ten ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kaan op­pi­vel­vol­li­sil­le tar­koi­te­tun kan­sa­no­pis­to­kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on edis­tää opis­ke­li­jan oma­eh­tois­ta op­pi­mis­ta, aut­taa hän­tä löy­tä­mään oma opis­ke­lu­tyy­lin­sä ja an­taa val­miu­det opin­to­jen jat­ka­mi­seen pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­kei­ses­sä kou­lu­tuk­ses­sa.

Si­sä­op­pi­lai­tos­muo­toi­nen opis­ke­lu luo opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suuk­sia vah­vis­tua ih­mi­se­nä, it­se­näis­tyä, op­pia oman elä­män hal­lin­taa ja so­si­aa­li­sia tai­to­ja sekä löy­tää voi­ma­va­ro­ja oman tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun ja it­sen­sä jat­ku­vaan ke­hit­tä­mi­seen. Kan­sa­no­pis­to op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­nä vah­vis­taa nuo­ren mo­ti­vaa­ti­o­ta ja tar­jo­aa nuo­rel­le uu­sia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta.

Pe­rus­teis­sa to­de­taan myös, et­tä kan­sa­no­pis­ton oma ar­vo­pe­rus­ta voi nä­kyä suun­tau­tu­mi­so­pin­to­jen tar­jon­nas­sa, toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa ja si­sä­op­pi­lai­tok­sen va­paa-ajan toi­min­nas­sa.

Kris­til­li­syy­den kan­sa­no­pis­ton ar­vo­pe­rus­ta tar­jo­aa­kin edel­lä mai­nit­tu­jen hy­vien asi­oi­den li­säk­si mah­dol­li­suu­den vah­vis­tua oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa Ju­ma­laan. Opis­tos­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi roh­kai­see joka päi­vä us­ko­maan ja syn­nyt­tää us­kon yh­tey­den.

Ha­ku­ai­ka Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­lis­ten kan­sa­no­pis­to­jen Opis­to­vuo­si-kou­lu­tuk­siin lu­ku­vuo­dek­si 2024–2025 ta­pah­tuu pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­kei­sen yh­teis­haun kaut­ta 20.2.–19.3.2024. Opis­tom­me pys­ty­vät tar­jo­a­maan pai­kan yh­teen­sä noin 400 op­pi­vel­vol­li­sil­le nuo­rel­le en­si tal­vek­si.

Vii­me vuo­si­na ha­ki­joi­ta näi­hin kou­lu­tuk­siin on ol­lut pal­jon enem­män kuin on ol­lut paik­ko­ja. Syys­kuus­sa 2023 pe­rus­tet­tiin Uu­den­maan Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton Kan­na­tu­syh­dis­tys, jon­ka joh­to­kun­ta on teh­nyt ak­tii­vis­ta työ­tä sel­vit­tä­es­sään mah­dol­li­suut­ta tar­jo­ta li­sää Opis­to­vuo­si-kou­lu­tus­paik­ko­ja. Luo­tam­me sii­hen, et­tä Tai­vaan Isä joh­taa tätä asi­aa niin kuin hän par­haak­si nä­kee.

Kris­til­li­syy­tem­me opis­tot tar­vit­se­vat edel­leen taus­ta­yh­tei­sön va­ro­ja kiin­teis­tö­jen pe­rus­pa­ran­nuk­siin ja li­sä­ra­ken­ta­mi­seen. Tär­kein­tä tu­ke­mis­ta on muis­taa esi­ru­kouk­sin opis­to­jem­me työ­tä. Opis­toi­na olem­me ole­mas­sa en­nen kaik­kea taus­ta­yh­tei­sö­äm­me ja sen pal­ve­le­mis­ta var­ten.

Juk­ka Pa­lo­la, Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys