JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kirkolliskokous on paljon vartijana

Pääkirjoitukset
28.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

26.2. 15:29
2024022615295820240228060000

Rei­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten jul­ki­siin ra­ken­nuk­siin al­koi il­mes­tyä kan­si­oi­ta, jois­sa luki ”pe­las­tus­suun­ni­tel­ma”. Mo­nien kirk­ko­jen sa­kas­teis­sa tämä an­toi ai­heen huu­mo­ril­le ja eri­lai­sil­le to­te­a­muk­sil­le: ”Vii­mein­kin pe­las­tus­suun­ni­tel­ma on tii­viis­sä pa­ke­tis­sa niin pap­pien kuin seu­ra­kun­ta­lais­ten saa­ta­vil­la”. Joku puo­les­taan poh­ti: ”Ei­kö Raa­mat­tu enää rii­tä­kään pe­las­tus­suun­ni­tel­mak­si, kun apua pi­tää ky­syä vi­ra­no­mai­sil­ta?” Ra­ken­nus­ten tur­val­li­suu­teen liit­ty­vä oh­jeis­tus muis­tut­ti sii­tä, et­tä kirk­ko on Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­man eli sie­lu­jen pe­las­ta­mi­sen asi­al­la.

Hel­mi­kuus­sa käy­tiin pre­si­den­tin­vaa­lien li­säk­si kir­kol­li­set vaa­lit. Täl­löin va­lit­tiin sekä kir­kol­lis­ko­kouk­sen et­tä hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen edus­ta­jat. Kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­lit­tiin 32 pap­pi­se­dus­ta­jaa ja 64 maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa. Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toi­hin va­lit­tiin puo­les­taan 7 pap­pis­jä­sen­tä ja 14 maal­lik­ko­jä­sen­tä.

Vaa­lien ym­pä­ril­lä esiin­tyi poh­din­taa sii­tä, mil­lais­ten asi­oi­den ää­rel­le tou­ko­kuun alus­sa työ­kau­ten­sa aloit­ta­va kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu. Vaa­li­tu­los­ten sel­vit­tyä on py­rit­ty te­ke­mään joh­to­pää­tök­siä sii­tä, mil­lai­set voi­ma­suh­teen muo­dos­tu­vat niin sa­not­tu­jen kon­ser­va­tii­vis­ten ja li­be­raa­lien edus­ta­jien kes­ken. Poh­din­ta on liit­ty­nyt eri­tyi­ses­ti vii­me vuo­si­na kir­kos­sa pal­jon esil­lä ol­lee­seen avi­o­liit­to­ky­sy­myk­seen: tu­li­si­ko kir­kon pi­täy­tyä ny­kyi­ses­sä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä vai­ko muut­taa sitä.

Uu­den kir­kol­lis­ko­kouk­sen ko­koon­tu­es­sa on tar­peen ky­syä, mikä oh­jaa kir­kon pää­tök­sen­te­koa. Asi­a­lis­tal­la tu­lee ole­maan niin ajal­li­sia kuin hen­gel­li­siä asi­oi­ta. Näi­den ky­sy­mys­ten ää­rel­lä tu­lee poh­tia, mikä kir­kon teh­tä­väs­sä on en­si­si­jais­ta ja mil­lai­seen auk­to­ri­teet­tiin kus­sa­kin ky­sy­myk­ses­sä tur­vau­du­taan. Ajal­li­sen kirk­ko­ra­ken­nuk­sen pe­las­tus­suun­ni­tel­ma no­jau­tuu ter­vee­seen jär­keen, la­kiin ja vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tuk­seen. Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­nen no­jau­tuu sii­hen il­moi­tuk­seen, mikä on löy­det­tä­vis­sä Raa­ma­tus­ta. Se on yhä us­kon ja kai­ken ope­tuk­sen kor­kein oh­je.

Voi­ko kirk­ko lo­pul­ta suun­tau­tua sie­lu­jen pe­las­ta­mi­seen, jos puhe oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä tai syn­nis­tä ja ar­mos­ta ka­to­aa? Vain syn­tin­sä tun­te­va tar­vit­see Kris­tuk­sen täy­del­lis­tä ar­moa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys