JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Perhehoito – ammatti ja elämäntapa

Päivämies
Artikkelit
13.3.2017 10.34

Juttua muokattu:

1.1. 11:12
2020010111123720170313103400

Uta­jär­vel­lä asu­vat Ir­me­li ja Ant­ti Kois­ti­nen ovat avan­neet ko­tin­sa per­he­hoi­toa tar­vit­se­vil­le. Per­he­hoi­to on ikäih­mis­ten, vam­mais­ten ja las­ten hoi­van ja huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä per­he­hoi­ta­jan ko­dis­sa. Ta­lon asu­kas An­ni Pa­lo­kan­gas (ku­vas­sa vas.) ker­too, et­tä hän on saa­nut per­he­hoi­dos­ta vir­kis­tys­tä ja vaih­te­lua ar­keen­sa.

Per­he­hoi­to so­vel­tuu niil­le jot­ka ei­vät tu­et­tu­na sel­viy­dy ko­to­na, mut­ta ei­vät myös­kään tar­vit­se lai­tos­hoi­toa. Se voi ol­la jat­ku­vaa tai ly­hy­tai­kais­ta. Ly­hy­tai­kai­nen per­he­hoi­to tar­jo­aa esi­mer­kik­si toi­pu­mis­pai­kan sai­raa­la­jak­son jäl­keen tai mah­dol­li­suu­den si­jais­hoi­toon omais­hoi­ta­jan lo­man ai­ka­na.

Kurs­sil­ta in­toa per­he­hoi­to­työ­hön

Ant­ti Kois­ti­nen koh­ta­si lä­hi­hoi­ta­jak­si opis­kel­les­saan van­huk­sia, jot­ka tar­vit­si­vat juu­ri tä­män­ta­pais­ta paik­kaa. Kun Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­mä kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min aloit­ti per­he­hoi­to­työ­hön val­men­ta­van kurs­sin Pu­das­jär­vel­lä, päät­ti­vät Ant­ti ja Ir­me­li osal­lis­tua kurs­sil­le.

– Kun vuon­na 2014 per­he­hoi­to­val­men­nuk­seen ha­et­tiin per­hei­tä, ha­lu­sim­me läh­teä mu­kaan ja kat­soa mitä per­he­hoi­to voi­si meil­le an­taa, ku­vai­lee Ir­me­li.

Täl­lä het­kel­lä An­tin ja Ir­me­lin ko­dis­sa asuu sekä pit­kä­ai­kai­sia et­tä ly­hy­tai­kai­sia asuk­kai­ta. Hei­dän ko­dis­saan on mah­dol­li­suus myös vam­mais­pal­ve­luun. Ko­ti­sai­raan­hoi­ta­ja­kin käy tar­vit­ta­es­sa. Var­sin­kin pit­kä­ai­kai­siin asuk­kai­siin ke­hit­tyy läm­min suh­de, he ovat kuin per­heen­jä­se­niä.

Pa­lau­te on voi­ma­va­ra

Per­he­hoi­to­työs­sä Ir­me­li pi­tää eri­tyi­ses­ti sii­tä, et­tä saa ol­la ko­to­na ja teh­dä työt omal­la ta­val­laan, ku­ten ko­to­na ta­va­taan teh­dä. Hoi­det­ta­vien vil­pi­tön myön­tei­nen pa­lau­te on voi­ma­va­ra.

– Ah­ke­ruus, ilo ja myön­tei­nen elä­mä­na­sen­ne ja mut­ka­ton suh­tau­tu­mi­nen asi­oi­hin ovat ta­lon ta­va­ra­merk­ke­jä, ker­too ta­lon asu­kas An­ni Pa­lo­kan­gas.

Toi­saal­ta per­he­hoi­to si­too ko­ko­nais­val­tai­ses­ti, ja se on Ir­me­lin mu­kaan työn ras­kaim­pia puo­lia. Ny­kyi­sin Ir­me­li kan­taa työs­tä suu­ren vas­tuun, kos­ka Ant­ti on ta­pa­tur­man seu­rauk­se­na työ­ky­vy­tön. Va­paa­päi­vät, kol­me päi­vää kuu­kau­des­sa, on lo­mail­ta­va ko­din ul­ko­puo­lel­la, jot­ta ir­taan­tu­mi­nen työs­tä on mah­dol­lis­ta.

Vir­kis­tys­tä per­he­hoi­dos­ta

An­ni Pa­lo­kan­gas ko­kee, et­tä per­he­hoi­to on täl­lä het­kel­lä juu­ri so­pi­va huo­len­pi­don muo­to hä­nel­le. Sen kaut­ta hän on saa­nut vir­kis­tys­tä ja vaih­te­lua ar­keen­sa. An­ni iloit­see myös sii­tä, et­tä hä­nen oma per­heen­sä saa hen­gäh­tää sil­lä vä­lin, kun hän on per­he­hoi­dos­sa.

An­ni pi­tää Tai­vaan Isän lah­ja­na sitä, et­tä on oh­jau­tu­nut per­he­hoi­toon us­ko­vai­seen ko­tiin.

– Se on tuo­nut suur­ta iloa, tur­vaa ja loh­du­tus­ta. Mi­ten tär­ke­ää on ol­lut se, et­tä siu­naa­vat kä­det ovat ol­leet ai­na lä­hel­lä.

An­tin ja Ir­me­lin koti on koti jo­kai­sel­le sen asuk­kaal­le. Per­hees­sä ele­tään us­ko­vai­sen ko­din ar­kis­ta elä­mää toi­sia kun­ni­oit­ta­en, vaik­ka us­ko ei ole­kaan kai­kil­la asuk­kail­la sama. Yh­tei­ses­sä ko­dis­sa jo­kai­sel­la on oma paik­kan­sa ja tar­vit­ta­es­sa myös mah­dol­li­suus omaan rau­haan.

Teks­ti: Lii­sa Karp­pi­nen

Kuva: Tors­ti Vuor­ma

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys