JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Ymmärrä parisuhdettasi – apua avioliiton haasteisiin

Päivämies
Artikkelit
13.3.2018 6.02

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271820180313060200

Avi­o­liit­to on her­käs­ti haa­voit­tu­va ih­mis­suh­de, jon­ka hoi­ta­mi­ses­sa pa­ris­kun­nan ei tar­vit­se jää­dä yk­sin.

Avi­o­suh­tee­seen voi ai­ka-ajoin kuu­lua rat­kai­se­mat­to­mia ris­ti­rii­to­ja ja puo­li­soi­den etään­ty­mis­tä toi­sis­taan, mut­ta niis­tä voi sel­viy­tyä.

Mer­ki­tyk­sel­lis­tä on se, mi­ten on­gel­mat ky­e­tään rat­kai­se­maan: opi­taan­ko suh­tees­sa rat­ko­maan eri­mie­li­syy­det ra­ken­ta­vas­ti.

Vai­keu­det joko yh­dis­tä­vät tai erot­ta­vat puo­li­soi­ta toi­sis­taan.

Kun mo­lem­mil­la on va­paus ol­la oma it­sen­sä il­man vel­voit­tei­ta tai pak­koa, saa­daan usein hii­pu­nut­kin liek­ki syt­ty­mään.

Myön­tei­syy­del­lä on val­ta­va voi­ma­va­ra avi­o­suh­tees­sa. Kes­täm­me kump­pa­nil­tam­me hy­vin kak­si moi­tet­ta, mi­kä­li saam­me vii­si myön­teis­tä ja ai­toa pa­lau­tet­ta sa­mal­le päi­väl­le.

Pu­hu­mat­to­muu­den tu­hoi­suus

Avi­o­suh­det­ta kuor­mit­ta­vat eri­as­tei­set kom­mu­ni­kaa­ti­o­vai­keu­det.

Ko­e­taan, et­tä kump­pa­nil­la ei ole mi­nul­le ja aja­tuk­sil­le­ni ai­kaa, en­kä tule kuul­luk­si oma­na it­se­nä­ni.

Usein kom­mu­ni­kaa­ti­o­vai­keuk­siin liit­tyy tai­ta­mat­to­muus rat­koa eri­mie­li­syy­det ra­ken­ta­vas­ti.

Tämä, ali­ar­vos­tuk­sen ko­ke­mus tai lä­hei­syy­den puu­te voi­vat ede­saut­taa jopa ul­ko­puo­li­sen suh­teen syn­ty­mis­tä.

Us­kot­to­muus rik­koo puo­li­soi­den vä­li­sen luot­ta­muk­sen ja saat­taa avi­o­suh­teen krii­siin. Tie us­kot­to­muu­den mah­dol­li­suu­teen avi­o­suh­tees­sa on hii­pi­vä ja pit­kä.

Sik­si avi­o­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja var­hai­nen avun ha­ke­mi­nen kom­mu­ni­kaa­ti­o­vai­keuk­siin on tär­ke­ää.

Tren­dit hä­mär­tä­vät tär­kein­tä

Las­ten­kas­va­tuk­seen liit­ty­vät eri­mie­li­syy­det kuor­mit­ta­vat avi­o­suh­det­ta, jos yh­teis­tä kas­va­tus­lin­jaa ei löy­de­tä.

Van­hem­pien vä­li­set ris­ti­rii­dat hei­jas­tu­vat ai­na lap­siin ja luo­vat heis­sä tur­vat­to­muut­ta.

Yh­teis­kun­nal­li­set pai­neet yk­si­löl­li­syy­des­tä ja te­hok­kuu­des­ta voi­vat hä­mär­tää asi­oi­den tär­keys­jär­jes­tyk­siä per­hees­sä.

Mikä on per­heen ajan­käy­tös­sä en­si­si­jais­ta täs­sä elä­män­vai­hees­sa, on ai­na ai­heel­li­nen ky­sy­mys.

Uh­ka­na kä­sit­te­le­mät­tö­mät trau­mat

Per­heis­sä yk­si­löi­tä kuor­mit­ta­vat eri­lai­set fyy­si­set tai psyyk­ki­set sai­rau­det, joi­hin liit­tyy kär­si­mys­tä, su­rua ja hä­pe­ää.

Yk­si­lö­ta­sol­la kan­nam­me mu­ka­nam­me kas­vu­per­heis­sä opit­tu­ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, si­säis­tet­ty­jä kas­va­tus­mal­le­ja sekä mie­he­nä ja nai­se­na ole­mi­sen mal­le­ja.

Usein ko­toa opi­tut mal­lit ovat tur­val­li­sia ja hy­vin siir­ret­tä­vis­sä omaan per­hee­seen.

Ai­na näin ei ole us­ko­vai­sis­sa­kaan per­heis­sä. Ih­mi­set saat­ta­vat kan­taa pu­hu­mat­to­mia trau­mo­ja, jopa su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le siir­ty­nei­tä.

Yk­si­löä voi kuor­mit­taa ko­ke­mus vä­ki­val­las­ta tai sen uh­kas­ta. Täl­lai­set ko­ke­muk­set ovat voi­neet hei­ken­tää ih­mi­sen it­se­tun­toa.

Uu­des­sa elä­män­ti­lan­tees­sa, ku­ten en­sim­mäi­sen lap­sen syn­ty­es­sä, van­hat muis­tot saat­ta­vat nous­ta yl­lät­tä­en kuor­mit­ta­maan per­heen ar­kea.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen kas­vuk­rii­si, jos­sa yk­si­lö poh­tii men­nei­syyt­tään ja tu­le­vai­suut­taan, si­too hä­nen voi­ma­va­ro­jaan ja vai­kut­taa si­ten avi­o­suh­teen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen.

Apua vä­ki­val­taan

Tur­val­li­suu­den mer­ki­tys­tä avi­o­suh­tees­sa ei voi lii­kaa ko­ros­taa.

Jos per­hees­sä esiin­tyy tur­vat­to­muut­ta min­kään­lai­sen vä­ki­val­lan muo­dos­sa, sii­hen ei tule alis­tua.

Jos­kus voi ol­la jopa vält­tä­mä­tön­tä muut­taa yh­tei­ses­tä ko­dis­ta pois, jos puo­li­so ei luo­vu vä­ki­val­las­ta.

Sekä vä­ki­val­lan uh­ri et­tä te­ki­jä tar­vit­se­vat ai­na apua, jo­hon lä­him­mäis­ten tu­lee hei­tä oh­ja­ta. Per­heis­sä ta­pah­tu­vat ri­kok­set tu­lee so­vit­taa myös maal­li­sen lain edes­sä.

Ver­tais­tu­kea SRK:n toi­min­nas­ta

Ys­tä­vien, naa­pu­rei­den, su­ku­lais­ten tai sa­mas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien ver­tais­tu­ki on tär­keä voi­ma­va­ra. Toi­nen toi­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen on lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta.

SRK:n jär­jes­tä­mät avi­o­puo­li­so­lei­rit, opis­to­jen ly­hyt­kurs­sit sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mät avi­o­puo­li­soil­lat tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­den aset­tua miet­ti­mään omaa avi­o­suh­det­ta ja sen hoi­toa.

Tie­toa pa­ri­suh­teen hoi­dos­ta löy­tyy muun mu­as­sa Vä­es­tö­lii­tos­ta.

Apua neu­vo­las­ta tai yk­si­tyi­sel­tä

Avi­o­lii­ton on­gel­miin voi saa­da am­mat­ti­a­pua, jota puo­li­soil­la on oi­keus ja tar­vit­ta­es­sa vel­vol­li­suus ha­kea.

On syy­tä ko­ros­taa, et­tä avi­o­suh­teen tai per­heen on­gel­mis­sa var­hai­nen avun ha­ke­mi­nen tuot­taa usein par­haim­man tu­lok­sen.

Avi­o­suh­teen huo­lis­sa on mah­dol­lis­ta ha­keu­tua myös yk­sin kes­kus­te­le­maan am­mat­ti­lai­sen kans­sa. Apua voi ha­kea krii­si­kes­kuk­sis­ta, kun­nan per­he­neu­vo­las­ta ja seu­ra­kun­nan per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sis­ta.

Pal­ve­luis­ta voi ky­syä muun mu­as­sa neu­vo­las­ta tai so­si­aa­li­toi­mes­ta. Apua voi saa­da myös yk­si­tyi­sis­tä pal­ve­luis­ta.

Avi­o­liit­to vaa­tii työ­tä

Avi­o­liit­toon liit­tyy lu­paus tah­toa ra­kas­taa puo­li­soa.

Mo­lem­mil­la on vas­tuu ke­hit­tää avi­o­suh­det­ta. Se vaa­tii puo­li­soil­ta si­tou­tu­mis­ta ar­jen työ­hön avi­o­suh­teen hy­väk­si.

Työ­tä on se, et­tä mie­tim­me, mi­ten asen­noi­tua puo­li­soon: Mitä ajat­te­len hä­nes­tä? Mitä sa­non hä­nel­le ää­neen?

Kun­ni­oit­ta­va asen­ne on rak­kau­den­te­ko­ja. Hoi­dam­me avi­o­suh­det­ta ole­mal­la avoi­mia ja nöy­riä omien vir­hei­dem­me edes­sä.

”Kil­voi­tel­kaa toi­nen tois­ten­ne kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa” -ke­ho­tuk­seen liit­tyy suu­ri vii­saus.

Kuin kuk­kaa hoi­tai­si

Ko­dis­sa ajan­käyt­tö muo­dos­tuu yk­si­löl­le, pa­ri­suh­teel­le ja per­heel­le käy­tet­tä­väs­tä ajas­ta.

Yk­si­lö­ta­soon kuu­lu­vat omas­ta hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen, har­ras­tus­ten ja ka­ve­ri­suh­tei­den yl­lä­pi­tä­mi­nen sekä us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­nen.

Avi­o­suh­det­ta tu­lee hoi­taa kuin ar­vo­kas­ta kuk­kaa, sil­lä il­man sen sään­nöl­lis­tä huo­len­pi­toa se la­kas­tuu ja lo­pul­ta kuo­lee.

Kump­pa­nia on huo­mi­oi­ta­va ja ar­vos­tet­ta­va. On va­rat­ta­va tie­toi­ses­ti ai­kaa yh­des­sä­o­le­mi­seen, haa­vei­le­mi­seen, hil­jai­suu­des­ta naut­ti­mi­seen ja yh­teis­ten myön­teis­ten asi­oi­den muis­te­le­mi­seen.

Avi­o­suh­teen hoi­toa ovat yh­tei­set ar­jes­sa ta­pah­tu­vat il­ta­tee­het­ket tai mu­ka­vat yl­lä­tyk­set kump­pa­nil­le.

Suh­teen kol­me ke­hi­tys­vai­het­ta

Avi­o­suh­teen kol­me ke­hi­tys­vai­het­ta ovat sym­bi­oo­si, eril­lis­ty­mi­nen ja kump­pa­nuus.

Vai­heet tois­tu­vat avi­o­lii­tos­sa ja puo­li­sot kas­va­vat nii­hin usein eri tah­dis­sa. Avi­o­suh­tei­ta ei muo­dos­tui­si, jos sym­bi­oo­si­vai­het­ta ei oli­si.

Täl­löin kat­se­lem­me tois­ta ikään kuin vaa­le­an­pu­nais­ten sil­mä­la­sien lä­vit­se, huo­ma­ten eri­tyi­ses­ti ne piir­teet kump­pa­nis­sam­me, jot­ka ha­lu­am­me hä­nes­sä ha­vai­ta. Sym­bi­oo­si­vai­hees­sa olem­me ra­kas­tu­nei­ta.

Ra­kas­tu­mi­nen tu­lee ja me­nee

Ra­kas­tu­mi­nen on tun­ne, jol­la on tun­teen luon­ne: se tu­lee ja me­nee omia ai­ko­jaan.

Sik­si on tär­ke­ää ope­tel­la ra­kas­ta­mis­ta, joka on tie­toa, tun­net­ta, tah­toa ja toi­min­taa.

Avi­o­suh­tees­sa puo­li­sot kas­va­vat ja siir­ty­vät eril­lis­ty­mis­vai­hee­seen.

Yk­si­lö huo­maa, et­tei tule on­nel­li­sek­si vain toi­sen ih­mi­sen kaut­ta. Yh­teen­su­lau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, vaan al­kaa usein ki­pe­ä­kin kas­vu koh­ti eril­li­syyt­tä.

Täl­löin puo­li­soi­den omat aja­tuk­set ja tar­peet kir­kas­tu­vat, ja he syn­nyt­tä­vät ter­vet­tä ra­jaa toi­siin­sa ja kas­vu­per­hee­seen­sä.

Oman eril­li­syy­den löy­ty­mi­nen pal­ve­lee sekä omaa et­tä puo­li­son hy­vin­voin­tia. Eril­lis­ty­mis­vai­hee­seen si­säl­tyy usein opis­ke­lua, työ­u­ral­la ete­ne­mis­tä ja per­heen kas­vua, jol­loin haas­tei­ta ar­jes­sa riit­tää.

Ajan­jak­soon liit­tyy ris­ki ko­ros­taa lii­ak­si omia tar­pei­ta, mut­ta myös nor­maa­lia etäi­syy­den ja lä­hei­syy­den vuo­rot­te­lua. Eril­lis­ty­mis­vai­he on haas­ta­vin ja kriit­ti­sin jak­so avi­o­suh­tees­sa.

Kump­pa­nuu­den me-hen­ki

Kol­mas avi­o­suh­teen ke­hi­tys­vai­he on kump­pa­nuu­den vai­he. Täl­löin hy­väk­sy­tään jo mo­lem­pien puo­li­soi­den vah­vuu­det ja heik­kou­det.

Kump­pa­nuus­vai­hees­sa ko­e­taan vah­vaa me-hen­keä tois­ta ar­vos­ta­en ja täy­den­tä­en, ei kil­pail­len.

Avi­o­suh­teen ke­hi­tys­vai­hei­siin liit­ty­vät krii­sit kuu­lu­vat elä­mään ja ne luo­vat mah­dol­li­suu­den kas­vuun ja muu­tok­seen.

An­teek­si­an­ta­mus tor­juu on­gel­mia

Puo­li­sot voi­vat luot­taa Ju­ma­laan ja hä­nen joh­da­tuk­seen­sa avi­o­lii­tos­sa. It­sel­leen on lupa ol­la ar­mol­li­nen, kun on yrit­tä­nyt par­haan­sa avi­o­lii­ton hy­väk­si.

Avi­o­liit­to on pyhä, Ju­ma­lan siu­naa­ma ja eli­ni­käi­nen liit­to. Avi­o­suh­de pe­rus­tuu kun­ni­oi­tuk­seen ja luot­ta­muk­seen.

Luot­ta­mus on avi­o­suh­teen yk­si kul­ma­ki­vi, jota tu­lee eri­tyi­ses­ti vaa­lia. Ju­ma­lan tah­to on, et­tä avi­o­liit­to on siu­nauk­sek­si ja tur­vak­si puo­li­soil­le.

An­teek­si­an­ta­mus ja sen vaa­li­mi­nen on pa­ras­ta en­nal­ta­eh­käi­syä avi­o­lii­ton on­gel­miin.

Teks­ti: Jo­han­na Sii­ra, pari- ja per­hep­sy­ko­te­ra­peut­ti

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.3.2018

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys