JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 11 12 13 14 15 »

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Jeesus täytti lain syntymästään saakka

Sana sunnuntaiksi6.2.2022 8.00

Jee­sus tuli lain alai­suu­teen lu­nas­ta­maan lain al­la ole­vat (Gal. 4:4–5). Moo­sek­sen lais­sa oli mää­räyk­set sekä syn­nyt­tä­neil­le nai­sil­le et­tä esi­koi­si­na syn­ty­neil­le lap­sil­le. Poi­ka­lap­sen syn­nyt­tä­neen äi­din oli py­sy­tel­tä­vä ko­to­na 40 päi­vää ja sen jäl­keen puh­dis­tau­dut­ta­va (3. Moos. 12:2,4). Esi­koi­set sekä ih­mi­sis­tä et­tä eläi­mis­tä kuu­lui­vat Her­ral­le: ne oli lu­nas­tet­ta­va uh­reil­la (2. Moos. 13:2). Jee­suk­sen van­hem­mat toi­vat köy­hil­le hy­väk­sy­tyn uh­rin, kak­si kyyh­kys­tä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesus on turva ja pelastus

Sana sunnuntaiksi30.1.2022 6.45

Us­ko­vai­sen on tur­val­lis­ta ol­la asuk­kaa­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, jon­ka ku­nin­kaa­na Jee­sus hal­lit­see Py­hän Hen­gen kaut­ta.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Uskon määrää ei tarvitse mitata

Sana sunnuntaiksi23.1.2022 6.00

Evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too ti­lan­tees­ta, jos­sa Jee­suk­sen ih­me­te­ot ja ope­tus oli­vat pu­hu­tel­leet ih­mi­siä. Hän oli juu­ri lo­pet­ta­nut vuo­ri­saar­nan­sa ja ih­mi­set oli­vat häm­mäs­tyk­sis­sään hä­nen ope­tuk­ses­taan. Hän opet­ti niin kuin se, jol­le on an­net­tu val­ta, ei niin kuin lai­no­pet­ta­jat.

Helena Soranta

Helena Soranta

Jeesus teki ihmeitä Isänsä voimalla

Sana sunnuntaiksi16.1.2022 7.00

Jee­sus oli saa­nut ope­tus­las­ten­sa ja äi­tin­sä Ma­ri­an kans­sa kut­sun häi­hin, jot­ka pi­det­tiin Ga­li­le­an Kaa­nas­sa. Häi­den ai­ka­na vii­ni lop­pui kes­ken. Ma­ria kään­tyi Jee­suk­sen puo­leen. Ma­ria ym­mär­si us­kon kaut­ta, et­tä hä­nen poi­kan­sa pys­tyi te­ke­mään ih­mei­tä ja aut­ta­maan. Ma­ria pyy­si pal­ve­li­joi­ta te­ke­mään niin kuin Jee­sus heil­le sa­noo.

Erja Hatula

Erja Hatula

Jeesus saa kasteen

Sana sunnuntaiksi9.1.2022 7.00

Kas­te kuu­lui Jee­suk­sen pe­las­tus­tie­hen, Ju­ma­lan van­hurs­kaan tah­don täyt­tä­mi­seen. Jee­sus tun­si Isän tah­don ja nou­dat­ti sitä.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Tähti ja Jumalan sana ohjasivat tietäjiä

Sana sunnuntaiksi6.1.2022 8.00

Lop­pi­ai­sen evan­ke­liu­mi­teks­tin pää­koh­dat voi tii­vis­tää kah­teen kes­kei­seen koh­taan: Va­pah­ta­jan et­si­mi­nen ja löy­tä­jän ilo.

Jeesus asuu Isänsä valtakunnassa

Sana sunnuntaiksi2.1.2022 6.00

Jee­suk­sen ajal­li­set van­hem­mat ko­ki­vat mo­nia häm­men­tä­viä ja pe­lot­ta­vi­a­kin ti­lan­tei­ta, mut­ta myös roh­kai­se­via koh­taa­mi­sia ja Ju­ma­lan huo­len­pi­toa.

Jeesus rohkaisee omiaan

Sana sunnuntaiksi26.12.2021 6.00

Vai­non al­la hou­ku­tus luo­pua us­kos­ta voi kas­vaa suu­rek­si. Mart­tyy­rit pi­ti­vät kiin­ni us­kos­ta, vaik­ka ajal­li­se­na koh­ta­lo­na oli kuo­le­ma.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Tienvalmistajan tehtävään kuului kastaa Jeesus

Sana sunnuntaiksi12.12.2021 7.30

Jo­han­nes nuh­te­li ih­mi­siä ja saar­na­si la­kia, mut­ta osoit­ti kuu­li­joil­leen kaik­kien syn­tien so­vit­ta­jaa Jee­sus­ta Kris­tus­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Sydämen usko tuo vapauden

Sana sunnuntaiksi6.12.2021 12.00

It­se­näi­syys­päi­vä­nä kii­täm­me va­paas­ta isän­maas­ta ja men­nei­den su­ku­pol­vien pon­nis­te­luis­ta maam­me hy­väk­si. Us­ko­vai­nen saa elää va­paa­na ar­mo­lap­se­na riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­hin kan­sa­kun­taan, su­kuun tai hei­moon hän kuu­luu. Ju­ma­lan lap­si ha­lu­aa säi­lyt­tää us­kon ja hy­vän oma­tun­non Ju­ma­lan ja ih­mis­ten edes­sä.

« 1 ... 11 12 13 14 15 »
24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys