JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

– Lintuja pääsee parhaiten seuraamaan talvella, kun monet talvehtivat linnut tulevat pihoille ja ruokintapaikoille, vinkkaa Erkki Alasaarela luontoharrastuksesta kiinnostuneelle tilhi kaverinaan.

Elämänkokemus kannattelee käytettyä päätä

Puhutaan maasta ja taivaasta29.4.2023 8.00

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Erk­ki Ala­saa­re­la asuu vai­mon­sa An­ne­li Ala­saa­re­lan kans­sa kah­des­taan, lap­set ovat jo ai­kuis­tu­neet. Elä­mään kuu­luu hy­vää.

Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Tiina Lämsä

Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Raahelainen Inkeri Kerola ehtii seurata meren elämää vuodenaikojen mukaan eri tavalla kuin kansanedustajavuosinaan.

Tiina Lämsä

Katse menneeseen

Puhutaan maasta ja taivaasta1.4.2023 8.00

Raa­he­lai­sen In­ke­ri Ke­ro­lan ko­din vie­res­sä meri ko­hi­see, jää­tyy ja su­laa vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan. Näin on ol­lut ai­na en­nen­kin, mut­ta sen näy­tel­miä hän eh­tii seu­raa­maan nyt enem­män to­tu­tel­les­saan elä­ke­läi­sen elä­män­vai­hee­seen.

Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kuvapalvelu

Kyläpäällikkö toimii yhteyshenkilönä

Puhutaan maasta ja taivaasta31.3.2023 8.00

– Ih­meel­li­sel­tä­hän se tun­tuu, et­tä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä. Ei sitä osan­nut aja­tel­la, et­tä se to­teu­tui­si, vaik­ka usein ta­ka­vuo­si­na kävi mie­les­sä, et­tä len­to­kent­tä oli­si hyvä paik­ka pi­tää Su­vi­seu­rat, to­te­aa Kau­ha­val­la asu­va Ar­mas Si­vu­la.

– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

Kuva haastateltavalta

– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

– Äänestämällä niiden arvojen puolesta, joiden mukaan Raamattu kehottaa meitä elämään, voimme tyytyä siihen esivaltaan joka tulee valituksi, sanoo vaalilautakunnasta eduskuntavaaleja katsova Matti Korkiakoski.

Kuva haastateltavalta

Lain toteutumista valvomassa

Puhutaan maasta ja taivaasta30.3.2023 8.00

Nur­mi­jär­ve­läi­nen 43-vuo­ti­as Mat­ti Kor­ki­a­kos­ki on 10 lap­sen isä, yk­sin­ker­tai­nen pap­pa, puo­li­so ja po­lii­tik­ko. Hän toi­mii lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja­na mat­kai­lu­a­lan yri­tyk­ses­sä.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

Tasapuolisuutta ja näkemysten rikkautta

Puhutaan maasta ja taivaasta8.3.2023 12.00

– Tasa-ar­vo mer­kit­see mi­nul­le yh­tä­läi­siä mah­dol­li­suuk­sia ja oi­keuk­sia riip­pu­mat­ta ul­koi­sis­ta te­ki­jöis­tä, ku­ten esi­mer­kik­si syn­ty­pe­räs­tä, to­te­aa Lu­kasz Mier­zyns­ki.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

Jumala auttoi sopeutumaan puolison kuollessa

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2023 10.25

Puo­li­son­sa me­net­tä­nyt Si­nik­ka Säi­ly viet­tää ak­tii­vis­ta elä­mää muun mu­as­sa mat­kus­tel­len. Hän to­te­aa, et­tä it­se pi­tää läh­teä liik­keel­le, ei­kä jää­dä nel­jän sei­nän si­sään su­re­maan ja kat­ke­roi­tu­maan.

Rakkaus ja rukous kantavat

Puhutaan maasta ja taivaasta17.2.2023 6.00

Päi­vä­mies ky­se­li lu­ki­joi­den­sa ko­ke­muk­sia ti­lan­tees­ta, jos­sa lä­hei­nen luo­puu us­kos­taan. Tar­kas­te­lu­kul­mi­na oli ky­sy­myk­set: Mi­ten jak­saa it­se us­koa, kun lä­hei­nen kiel­tää us­kon­sa? Mi­ten säi­lyt­tää hy­vät ja luon­te­vat vä­lit luo­pu­nee­seen lä­hei­seen?

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Harrastuksesta tuli työ

Puhutaan maasta ja taivaasta16.2.2023 10.00

– Har­ras­tuk­ses­ta­ni mak­se­taan ny­kyi­sin palk­kaa, nau­raa SRK:n tie­to­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­ja Las­se Ol­li työ­pai­kal­laan.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ehditäänkö ajoissa? – Ensihoitaja työskentelee usein aikaa vastaan

Puhutaan maasta ja taivaasta11.2.2023 8.00

Maas­sa ma­kaa ta­ju­ton mies. Joku on soit­ta­nut hä­tä­nu­me­roon. Hä­tä­kes­kus on lä­het­tä­nyt pai­kal­le pe­las­ta­jat ja en­si­hoi­to­yk­si­kön. Mo­lem­mat saa­pu­vat yh­tä ai­kaa. En­si­hoi­to ot­taa vas­tuun asi­ak­kaas­ta: mitä on ta­pah­tu­nut, hen­git­tää­kö, tun­tuu­ko puls­si tai on­ko nä­ky­viä ul­koi­sia ta­pa­tur­man merk­ke­jä? Sa­mal­la ky­sel­lään pai­kal­la­o­li­joil­ta, mitä on ta­pah­tu­nut.

"Kirkastukoon aamunkoitto" välittää vanhaa lauluperinnettä

Puhutaan maasta ja taivaasta5.2.2023 11.00

Tä­män­viik­koi­nen Päi­vä­mie­hen Lau­lun paik­ka -pals­ta esit­te­lee Sii­o­nin lau­lun 26, "Kir­kas­tu­koon aa­mun­koit­to".

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys