JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Jumalan johdatuksessa on hyvä elää

Puhutaan maasta ja taivaasta
12.4.2024 8.00

Juttua muokattu:

11.4. 14:26
2024041114262720240412080000
Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Haastateltavilta

Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Puutarhanhoito yhdistää Vaula ja Arto Eskeliä.

Haastateltavilta

Vaa­sa­lai­set Vau­la ja Ar­to Es­ke­li to­te­a­vat, et­tä sitä ei ai­na ar­jes­sa huo­maa, ym­mär­rä tai ei edes näe, mi­ten Ju­ma­la joh­dat­taa ja kan­taa läpi elä­män eri vai­hei­den ja sa­mal­la muis­tut­taa ole­mas­sa­o­los­taan.

Kes­kus­te­lun poh­jal­la oli Paa­va­lin Ko­rint­to­lais­kir­je, jos­sa va­lais­taan, mitä ovat us­ko, toi­vo ja rak­kaus ja mi­ten ne nä­ky­vät ihan ta­val­li­ses­sa päi­väs­sä, ar­jen kes­kel­lä.

Ju­ma­la tie­tää, mitä tar­vit­sen

– Kun olin yk­sin ja mie­tin elä­män tar­koi­tus­ta, Ju­ma­la joh­dat­ti mi­nul­le lä­him­män saat­to­mie­hen, puo­li­son, kes­ki-iän kyn­nyk­sel­lä, ker­toi Vau­la.

– Puo­li­so toi­mii myös seu­roi­hin läh­dön kut­su­ja­na, hän li­sää.

Es­ke­lit ovat ko­ke­neet, et­tä Ju­ma­la pys­tyy yh­dis­tä­mään kak­si täy­sin eri­lais­ta ih­mis­tä yh­dek­si ja sa­mak­si.

– Ei­hän sii­nä ih­mi­sen jär­keä ole, mut­ta si­tä­kin enem­män Ju­ma­lan vii­sas­ta joh­da­tus­ta. Rak­kaus muut­taa puo­li­soi­den eri­lai­suu­den voi­ma­va­rak­si.

Ju­ma­la osa­si yh­dis­tää

Vaik­ka pa­ris­kun­ta to­te­aa­kin ole­van­sa luon­teen­piir­teil­tään eri­lai­sia, hei­tä yh­dis­tää kä­den­tai­dot ja luo­vuus. Sii­nä mis­sä toi­nen nik­ka­roi ja kun­nos­taa, toi­nen is­tut­taa kas­ve­ja puu­tar­haan ja pu­kee teks­tik­si aja­tuk­si­aan.

– To­sin Ar­to meil­lä ny­kyi­sin suun­nit­te­lee kuk­ka­pen­kit ja sen, mi­hin koh­taan puu­tar­haa kuk­kia is­tu­te­taan, nau­rah­taa Vau­la.

– Mi­nul­le on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä säi­lyy sym­met­ria puu­tar­has­sa ja ruo­hon­leik­ku­ril­la pi­tää pääs­tä liik­ku­maan, sel­ven­tää Ar­to.

Ar­ton kä­sis­sä van­hat put­ki­ra­di­ot pää­se­vät uu­del­leen ää­neen ja ajan pa­ti­noi­mat au­tot saa­vat uut­ta vir­taa ja kiil­toa pin­taan­sa. Vau­lan sor­mis­ta loih­di­taan kuk­ka­lois­toa puu­tar­haan ja luo­daan sy­dä­miin yl­tä­vää teks­tiä, jot­ka täyt­tä­vät lu­ki­jan aja­tuk­set.

Luon­teen­piir­tei­den­kin eri­lai­suu­den Ju­ma­la osa­si yh­dis­tää oi­kein, sil­lä Vau­lan toi­me­li­as ja ener­gi­nen piir­re ta­sa­pai­not­tuu Ar­ton rau­hal­li­suu­des­sa, ja vas­taa­vas­ti an­taa tar­vit­ta­vaa ki­pi­nää Ar­ton ta­sai­suu­teen.

– Luot­ta­en ja us­ko­en huo­mi­seen elä­mä Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­sa py­syy ja säi­lyy ra­kas­tet­ta­va­na, Es­ke­lit to­te­a­vat.

Laa­jem­pi haas­tat­te­lu lu­et­ta­vis­sa pai­ne­tus­ta Päi­vä­mie­hes­tä nu­me­ro 15/2024.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys