JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pienessä yhdistyksessä jokaisella on tehtäviä

Puhutaan maasta ja taivaasta
24.3.2024 8.00

Juttua muokattu:

18.3. 11:41
2024031811414420240324080000
Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Helena Pulkkinen

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Teuvo Pulkkinen iloitsee siitä, että kotisiionista on löytynyt läheisiä saattomiehiä.

Helena Pulkkinen

He­le­na Pulk­ki­nen

Ve­te­li­läi­nen Teu­vo Pulk­ki­nen kuu­luu Hal­su­an ja sen ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tyk­seen, joka toi­mii Hal­su­an, Kaus­ti­sen ja Ve­te­lin alu­eel­la.

– Kun sain pa­ran­nuk­sen ar­mon ja tu­lin mu­kaan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan, vas­taa­not­to oli läm­min, hän muis­te­lee.

Pulk­ki­nen on saa­nut ko­ti­sii­o­nis­taan usei­ta lä­hei­siä saat­to­mie­hiä.

– Olen saa­nut sa­ta­ker­tai­ses­ti ys­tä­viä, vel­jiä ja si­sa­ria. Läm­möl­lä muis­te­len jo edes­men­nei­tä van­hem­pia mat­ka­ys­tä­viä. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa on tur­val­lis­ta elää.

Pulk­ki­sen ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­seen kuu­luu täl­lä het­kel­lä 33 jä­sen­tä. Yh­dis­tys toi­mii seu­ra­kun­tien ti­lois­sa ja ko­deis­sa.

– Pie­nes­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä jo­kai­nen hoi­taa usei­ta teh­tä­viä. Ai­em­min olin joh­to­kun­nan jä­sen ja pu­heen­joh­ta­ja usei­ta vuo­sia. Nyt hoi­dan seu­rai­sän­nän teh­tä­viä Kaus­ti­sel­la ja Ve­te­lis­sä. Li­säk­si kut­sun pu­hu­jat Ve­te­lin seu­roi­hin. Syys­kuus­sa 2003 mi­nut ase­tet­tiin pu­hu­jak­si SRK:n lä­he­tys­seu­rois­sa Kaus­ti­sel­la, ker­toi­lee Pulk­ki­nen roo­leis­taan.

Yh­dis­tyk­sen seu­ro­ja pi­de­tään joka toi­nen sun­nun­tai, ja li­säk­si on lau­lu­seu­rat noin ker­ran kuu­kau­des­sa. Sa­moin si­sar- ja vel­jes­pii­rit ko­koon­tu­vat kuu­kau­sit­tain. Päi­vä­ker­ho, py­hä­kou­lu ja raa­mat­tu­luok­ka­toi­min­ta on yh­dis­tet­ty yh­dek­si las­ten toi­min­ta­muo­dok­si. Myy­jäi­siä pi­de­tään pari ker­taa vuo­des­sa.

– Ke­väi­sin ja syk­syi­sin pi­däm­me ret­ki­päi­vän joko lä­hi­a­lu­een koh­teis­sa tai jopa kau­em­pa­na­kin, ku­ten Äh­tä­rin eläin­puis­tos­sa.

Pulk­ki­nen on tyy­ty­väi­nen yh­teis­työ­hön pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kans­sa.

– Yh­dis­tyk­sem­me jä­se­niä on seu­ra­kun­tien luot­ta­mus­toi­mis­sa. Olem­me saa­neet pi­tää ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja mes­su­ja alu­eem­me kir­kois­sa. Ko­ti­seu­ra­kun­nan pyy­tä­es­sä toi­min eh­tool­li­sa­vus­ta­ja­na ja pi­dän har­tauk­sia pal­ve­lu­ta­lois­sa.


Hal­su­an ja sen ym­pä­ris­tön Rau­ha­nyh­dis­tys ry

Jä­se­niä 33

Pe­rus­tet­tu 1947, SRK:n jä­se­nek­si 1949

Ei omaa toi­mi­ta­loa, toi­min­taa seu­ra­kun­tien ti­lois­sa sekä ko­deis­sa

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys