JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kanttorin työelämää ja perhearkea

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.4.2024 14.10

Juttua muokattu:

29.4. 14:05
2024042914051720240429141000
– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

Minna Ylimäki-Hemminki

– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

– Voin tehdä kanttorin työtäni täällä Lapuan tuomiokirkossa omien arvojeni pohjalta ja se riittää, sanoo Juliaana Kellokoski.

Minna Ylimäki-Hemminki

Pirk­ko Hur­tig

Ju­li­aa­na Kel­lo­kos­ki on vai­mo, per­hee­näi­ti, seu­ra­kun­nan kant­to­ri ja kirk­ko­val­tuu­tet­tu. Mo­net roo­lit täy­den­tä­vät toi­si­aan.

Ete­lä-Poh­jan­maal­la La­pu­al­la on suu­ri tuo­mi­o­kirk­ko ja sii­nä kir­kos­sa Suo­men suu­rim­mat kirk­kou­rut. Nii­tä soit­taa Ju­li­aa­na Kel­lo­kos­ki, La­pu­an tuo­mi­o­kir­kon kant­to­ri.

Kant­to­rin am­mat­ti sel­kiy­tyi Kel­lo­kos­kel­le lu­ki­os­sa, kun hän vaih­toi mu­siik­ki­o­pis­ton pi­a­no­tun­nit ur­ku­tun­tei­hin.

– Opet­ta­ja­na­ni oli tuol­loin Ar­to Tur­pe­la, jol­le ker­roin am­mat­ti­haa­vee­ni. Hän sa­noi omaan tyy­liin­sä, et­tä ”no, kyl­lä si­nus­ta voi kant­to­ri tul­la”.

Tuo kom­ment­ti oli mer­kit­tä­vä, ja Kel­lo­kos­ki ha­keu­tui lu­ki­on jäl­keen Si­be­lius-Aka­te­mi­aan ja aloit­ti opin­not Kuo­pi­os­sa.

– Sa­ma­na syk­sy­nä me­nim­me nai­mi­siin Jar­kon kans­sa. Tuli mon­ta uut­ta asi­aa yh­tai­kaa opit­ta­vak­si. Muut­to uu­teen, täy­sin vie­raa­seen kau­pun­kiin, vas­tuu opin­nois­ta, pa­ri­suh­tees­ta ja kas­va­vas­ta per­hees­tä.

Kel­lo­kos­ki muis­te­lee kii­tol­li­se­na tuo­ta ai­kaa, joka kas­vat­ti myös ih­mi­se­nä. Sit­tem­min puo­li­son työ vei per­heen Ju­li­aa­na Kel­lo­kos­ken syn­nyin­pi­tä­jään Ala­jär­vel­le. Joku vink­ka­si, et­tä La­pu­al­la on kant­to­rin vir­ka au­ki.

Työ­tä omien ar­vo­jen poh­jal­ta

– Ajat­te­lin en­sim­mäi­sek­si, et­tä ei­hän tuon pa­rem­paa työ­paik­kaa näil­lä la­keuk­sil­la voi ol­la­kaan: isot urut, vi­reä tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta sekä kol­le­goi­ta, joi­den kans­sa saa teh­dä yh­des­sä työ­tä. Sain työ­pai­kan ja olen ol­lut tyy­ty­väi­nen tääl­lä. Koen, et­tä mi­nul­le löy­tyi paik­ka tä­män seu­ra­kun­nan työ­te­ki­jä­nä luon­te­vas­ti, Kel­lo­kos­ki to­te­aa.

Vii­me ke­vää­nä oli La­pu­an tuo­mi­o­kir­kos­sa Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­vä vir­si­lau­lu­ti­lai­suus. Kel­lo­kos­ki oli mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa.

– Vir­si­sä­es­tys on mie­lui­nen työ­teh­tä­vä mo­nen muun rin­nal­la. Yh­teis­lau­lu­ti­lai­suus oli uu­si ko­ke­mus it­sel­le, kun sain sä­es­tää suur­ta kirk­ko­kan­saa. En ol­lut ai­em­min ko­ke­nut sel­lais­ta. Oman maus­teen­sa toi se, et­tä ti­lai­suus oli työ­pai­kal­la­ni ja mu­ka­na oli joi­tain seu­ra­kun­ta­lai­sia ja kuo­ro­lai­si­a­ni, joil­le tämä oli ol­lut myös hie­no ko­ke­mus. Sain sii­tä pa­lau­tet­ta jäl­keen­päin.

– Sil­loin, kun voin kos­ket­taa ih­mis­tä mu­sii­kin kei­noin, tu­lee tun­ne, et­tä olen on­nis­tu­nut. Nämä ko­ke­muk­set muis­tut­ta­vat it­se­ä­ni sii­tä, et­tä Ju­ma­la on mu­sii­kin lah­jan an­ta­nut. Ku­ten Mart­ti Lut­her on sa­no­nut: Ju­ma­lan kun­ni­ak­si ja mie­len ra­ken­nuk­sek­si. Se on hyvä oh­je­nuo­ra mo­neen asi­aan täs­sä elä­mäs­sä.

Lue tors­tai­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä myös Kel­lo­kos­ken aja­tuk­sia seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­västä sekä mi­ten hän käyt­tää työ­mat­kat hyö­dyk­seen.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys