JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

”Jos sanan suojaan pakenit...”

19.10.2023 6.00

Juttua muokattu:

19.10. 09:25
2023101909253020231019060000
Lapissa on jo lumi maassa.

Lapissa on jo lumi maassa.

Lapissa on jo lumi maassa.

Lapissa on jo lumi maassa.

Lau­ra Vuor­ma

Olen muut­ta­nut asu­maan yk­sin het­ki sit­ten. Nä­kö­jään tä­hän tot­tu­mi­nen vie ai­kan­sa. Sy­väl­lä sy­dä­mes­sä­ni tun­nen, et­tä olen teh­nyt oi­ke­an rat­kai­sun, mut­ta kai­kes­ta yh­tei­sen asu­mi­sen hy­väs­tä luo­pu­mi­nen on nos­ta­nut myös su­rua ja hai­keut­ta pin­taan.

Myös asuin­paik­ka­ni La­pis­sa on ol­lut tar­kas­te­lun koh­tee­na. Ha­lu­an­ko vie­lä asua tääl­lä? Me­nee­kö elä­mä ohi, kun en ole siel­lä, mis­sä on pal­jon ih­mi­siä ja ta­pah­tuu? Elän­kö lo­pun elä­mä­ni sink­ku­na? Näin­kö Ju­ma­la on hy­väk­si näh­nyt? Jos vaik­ka jos­kus mi­nul­le an­net­tai­siin­kin puo­li­so ja eh­kä lap­si­a­kin, ko­ki­sin­ko sil­loin­kin jo­ta­kin kai­paus­ta tai ah­dis­tus­ta?

Vä­lil­lä pa­ke­nen tun­ne­syö­mi­seen, kun en jak­sa tur­hau­tu­mis­ta­ni ja mer­ki­tyk­set­tö­myy­den tun­tei­ta. Ne­tis­sä­kin roi­kun. Ky­sy­mys­ten tul­va jat­kuu: On­ko elä­mä joka ta­pauk­ses­sa ai­na yh­tä ris­tin kan­ta­mis­ta? Mis­tä saan mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­net­ta? Kai­ken poh­jal­la on ky­sy­mys elä­män tar­koi­tuk­ses­ta. Ru­koi­len Tai­vaan Isää.

Mon­ta päi­vää olen ol­lut tur­hau­tu­nee­na, vä­lil­lä toi­vot­to­ma­na­kin, mo­nien ky­sy­mys­ten ja aja­tus­ten saar­ta­ma­na. Ky­sy­mys­ten kes­kel­lä verk­ko­ka­las­ta­mi­nen tuo iloa ja py­säyt­tää tä­hän het­keen. Mi­nul­la ei ole ol­lut pal­joa töi­tä, jo­ten eri­lai­sil­le mie­len pro­ses­seil­le on ol­lut ai­kaa. Nyt ym­mär­rän en­tis­tä pa­rem­min sen siu­nauk­sen, mikä tu­lee työn mu­ka­na. Eh­kä­pä it­sel­le so­pi­va työ voi tuo­da myös mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­net­ta. Tun­tuu kuin mi­nua rii­sut­tai­siin van­has­ta ja jo­tain uut­ta on tu­los­sa ti­lal­le. Sy­dä­mes­sä­ni tun­nen, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa ha­lu­an te­ra­peut­ti­na aut­taa ih­mi­siä voi­maan pa­rem­min.

Läh­den erä­mö­kil­le sau­no­maan. Kuun­te­len sau­naa läm­mit­tä­es­sä­ni syys­seu­ro­ja Ou­lus­ta. Ju­ma­lan sana käy koh­ti ja loh­dut­taa. It­ku­pa­dot au­ke­a­vat. Se etu etä­seu­rois­sa on, et­tä voi par­kua mie­lin mää­rin, jos niik­seen on.

”Vä­hän ai­kaa kär­sit­ty­än­ne hän on tei­dät val­mis­ta­va, tei­tä tu­ke­va, vah­vis­ta­va ja lu­jit­ta­va” (1. Piet. 5:10). Raa­ma­tun sa­nat osu­vat koh­dal­le. Ju­ma­la ei ole mi­nu­a­kaan unoh­ta­nut. Kuor­mia ke­ho­te­taan pa­ne­maan pois. "Son­ta­lä­jän pääl­tä on vai­ke­am­pi us­koa", pu­hu­ja muis­tut­taa. Niin­hän se on. Vie­lä saan us­koa ar­mah­ta­van evan­ke­liu­min niin raik­kaa­na ja tuo­ree­na omal­le koh­dal­le­ni, sa­to­jen ki­lo­met­rien pääs­tä saar­nat­tu­na.

Nau­tin sau­nan läm­mös­tä ja pu­lah­dan mon­ta ker­taa raik­kaas­sa jär­ves­sä. Mie­les­sä­ni soi­vat vir­ren sa­nat: "Jos Her­ran sa­naan tur­va­sit muun tur­van pet­tä­es­sä, jos sa­nan suo­jaan pa­ke­nit maa­il­man myrs­ky­tes­sä, niin löy­sit pai­kan siu­na­tun, saa sy­dän siel­lä rau­haa, sa­ta­man löy­sit suo­ja­tun, ei siel­lä myrs­kyt pau­haa." (183:5.)

Sau­nan jäl­keen jääh­dy­tel­les­sä­ni suu­ri kii­tol­li­suus val­taa mie­len. Näin on just hyvä just nyt. En kai­paa ke­tään tä­hän rin­nal­le­ni ja­ka­maan tätä het­keä. Kii­tän Tai­vaan Isää huo­len­pi­dos­ta. Eh­kä­pä hän kui­ten­kin tie­tää pa­rem­min, mikä on mi­nul­le pa­ras­ta.

LauraVuorma
Elän tunteella. Talvisin ajelen turistien kanssa koiravaljakoilla. Opiskelen Rosen-terapiaa, joka on kokonaisvaltaista kehomieliterapiaa. Harrastan lorvimista, lentopallon pelaamista, luonnossa samoilua ja tunnesyömistä. Kuulen mielelläni palautetta teksteistäni: laura_vuorma(at)hotmail.com.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys