JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 12 »

Traumasta voi toipua

Artikkelit4.3.2023 7.00

Eteem­me voi tul­la hy­viä ja kau­nii­ta asi­oi­ta, jot­ka an­ta­vat voi­maa, iloa ja luot­ta­mus­ta elä­mään. Myös yli­voi­mai­sil­ta tun­tu­vat ko­et­te­le­muk­set, krii­sit, suru ja me­ne­tyk­set ovat osa elä­mää, ja jo­kai­nen koh­taa hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti nii­tä jos­sa­kin elä­män­sä vai­hees­sa. On ar­vi­oi­tu, et­tä lä­hes 90 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä ko­kee elä­mäs­sään vä­hin­tään yh­den asi­an, joka po­ten­ti­aa­li­ses­ti voi ai­heut­taa trau­man. Trau­ma­ti­lan­ne tu­lee usein kuin sa­la­ma kirk­kaal­ta tai­vaal­ta ja jär­kyt­tää elä­män tur­val­lis­ta jat­ku­vuut­ta.

Pixabay

Pixabay

Viestinnän teema muistuttaa Jumalan sanan tuomasta turvasta

Artikkelit20.1.2023 12.15

SRK:n vies­tin­nän tee­ma nä­kyy kris­til­li­syy­den toi­min­nas­sa mo­nin ta­voin. Vuo­si­tee­ma py­ri­tään va­lit­se­maan si­ten, et­tä sen poh­jal­ta voi­daan pi­tää alus­tuk­sia ja kes­kus­tel­la yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Tee­man poh­jal­ta laa­di­taan kir­joi­tuk­sia kris­til­li­syy­den leh­tiin ja tee­ma on esil­lä myös SRK:n ajan­koh­tais­kir­jas­sa. Va­li­tun tee­man poh­jal­ta val­mis­tel­laan oh­jel­mia Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon ja ai­het­ta kä­si­tel­lään myös Su­vi­seu­ro­jen alus­tuk­ses­sa.

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Helsingin kaupunginmuseo

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Helsingin kaupunginmuseo

Ensimmäisessä seimiasetelmassa ei ollut Jeesus-lasta – jouluseimiasetelman historiaa

Artikkelit24.12.2022 7.00

Sei­mi­a­se­tel­ma on ny­kyi­sin tut­tu näky jou­lu­ai­kaan maas­sam­me. Sii­nä­hän on ky­sees­sä jou­lu­e­van­ke­liu­min hah­mois­ta ra­ken­net­tu ase­tel­ma, jon­ka kes­ki­ös­sä on Jee­sus-lap­si sei­mes­sään. Hä­nen ym­pä­ril­lään on ai­na­kin Ma­ria, Joo­sef ja tal­lin eläi­miä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Muistisairaus on sairaus muiden joukossa – siitä voi puhua, eikä sitä tarvitse hävetä

Artikkelit20.9.2022 10.30

Suo­mes­sa on ar­vi­ol­ta 200 000 muis­ti­sai­ras­ta ih­mis­tä. Sai­ras­tu­nei­den mää­rä li­sään­tyy päi­vit­täin, kun vä­es­tö ikään­tyy. Ikä on sai­rau­den mer­kit­tä­vin ris­ki­te­ki­jä. Muis­ti­sai­raus kos­ket­taa ar­vi­ol­ta joka vii­det­tä suo­ma­lais­ta jo nyt jol­la­kin ta­val­la. Sai­raus voi tul­la mi­hin ta­han­sa per­hee­seen, toi­sil­la ris­ki­te­ki­jöi­tä on vain enem­män.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Puhujienkokouksen historiaa: Kokoontumisia rakkauden ja yksimielisyyden vaalimiseksi

Artikkelit3.1.2022 15.10

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten pu­hu­jien ko­koon­tu­mi­nen vuo­den­vaih­tees­sa on muo­dos­tu­nut jo pe­rin­teek­si. Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kouk­sia on jär­jes­tet­ty sään­nöl­li­ses­ti vuo­des­ta 1973 läh­tien.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Luottamuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa

Artikkelit4.12.2021 6.45

Olet­ko jos­kus kuul­lut sa­not­ta­van, et­tä Suo­mi on luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta? Moni var­mas­ti on. Mikä luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta on ja mik­si se on tär­keä? Mitä sii­tä seu­rai­si, jos me­net­täi­sim­me luot­ta­mu­syh­teis­kun­nan? Tar­kas­te­len täs­sä ar­tik­ke­lis­sa näi­tä ky­sy­myk­siä en­nen kaik­kea yh­teis­kun­nal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta kä­sin.

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Unelmista arjen upeuksiin

Artikkelit14.11.2021 12.00

Sii­tä on nyt kym­me­nen ja puo­li vuot­ta, kun sei­soin Kä­ti­lö­o­pis­ton sai­raa­lan syn­ny­ty­so­sas­tol­la ja graa­vi­lo­hen­tuok­sui­nen kä­ti­lö on­nit­te­li mi­nua vas­ta­syn­ty­neen poi­ka­ni joh­dos­ta. Mi­nus­ta oli tul­lut isä!

Sirpa Tuomaala

Sirpa Tuomaala

Lootin vaimon kohtalo

Artikkelit7.11.2021 12.00

Ab­ra­ha­min vel­jen­poi­ka Loot per­hei­neen oli va­lin­nut ko­dik­seen So­do­man kau­pun­gin. Loo­tin vie­raik­si tu­li­vat sa­mat Ju­ma­lan mie­het, jot­ka oli­vat vie­rail­leet Ab­ra­ha­min luo­na.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Seksuaalisuus on kaunis ja arvokas lahja

Artikkelit22.3.2021 7.30

Sek­su­aa­li­suus on kes­kei­nen osa ih­mi­se­nä ole­mis­ta. Se liit­tyy ih­mi­sen elä­mään syn­ty­mäs­tä läh­tien ja il­me­nee eri elä­män­vai­heis­sa eri ta­voin. Sek­su­aa­li­set tar­peet ovat yh­tä luon­nol­li­sia kuin uni ja ra­vin­to.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Uskovaisten tervehdys viestii armosta ja tunnustaa uskoa

Artikkelit2.3.2021 8.55

Ju­ma­lan ter­ve ta­vat­ta­es­sa ja Ju­ma­lan rau­haan erot­ta­es­sa ovat tut­tu­ja ter­veh­dyk­siä. Eng­lan­tia, ruot­sia ja ve­nä­jää pu­hu­vat us­ko­vai­set käyt­tä­vät Ju­ma­lan rau­haa vas­taa­vaa ter­veh­dys­tä sekä ta­paa­mi­sen et­tä hy­väs­te­lyn yh­tey­des­sä. Mik­si tun­nem­me tar­vet­ta ter­veh­tiä toi­si­am­me näil­lä sa­noil­la?

« 1 2 3 4 5 ... 12 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys