JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Kasvattakaa lapsia Herran tahdon mukaan

Artikkelit
19.4.2024 10.00

Juttua muokattu:

19.4. 13:37
2024041913375520240419100000

A-L.S.

A-L.S.

Ma­ti­as Mu­ho­la

Me­di­as­sa ja yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa lap­seen lii­te­tään usein ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta: lap­si es­tää unel­mia ja ai­heut­taa vä­sy­mys­tä. Halu ot­taa lap­set vas­taan Ju­ma­lan lah­ja­na näyt­täy­tyy ou­to­na ja vie­raa­na suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa.

Me­di­as­sa on nous­sut hil­jat­tain esil­le isoon per­hee­seen liit­ty­viä mie­li­ku­via, et­tä se oli­si va­hin­gol­li­nen ym­pä­ris­tö lap­sil­le tai et­tä se al­tis­tai­si vä­ki­val­lal­le. Esil­lä on ol­lut nä­kö­kul­mia, jois­sa iso per­he ja us­kon­nol­li­nen va­kau­mus tai yh­tei­sö yh­des­sä ovat näyt­täy­ty­neet eri­tyi­sen ris­ki­alt­tii­na kas­vu­ym­pä­ris­tö­nä lap­sel­le.

Tä­män kir­joi­tuk­sen tar­koi­tus ei ole vä­hek­syä tai ku­mo­ta me­di­as­sa esiin nos­tet­tu­ja ko­ke­muk­sia, vaan tuo­da esiin, mi­ten us­kom­me ja ope­tam­me las­ten kas­va­tuk­ses­ta.

Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää huol­ta

Kas­va­tuk­sel­le ja elin­ta­sol­le ase­te­tut ta­voit­teet tun­tu­vat vä­lil­lä täh­ti­tie­teel­li­sen kor­keil­ta. Nämä ovat omi­aan li­sää­mään nä­kö­kul­maa lap­ses­ta taak­ka­na. Raa­mat­tu osoit­taa toi­sen­lai­sen nä­kö­kul­man niin lap­siin kuin elin­ta­soon­kin. Lap­si on lah­ja ja Ju­ma­lan siu­naus­ta (Ps. 139; Matt. 18:5). Ju­ma­la on Sa­nas­saan lu­van­nut pi­tää huo­len ih­mi­sen ajal­li­sis­ta tar­peis­ta (Matt. 6:26). Raa­mat­tu pu­huu pe­ru­sa­si­ois­ta, ruo­as­ta ja vaat­teis­ta, ja ke­hot­taa tyy­ty­mään nii­hin (1. Tim. 6:8). Lä­him­mäi­sen­rak­kau­den­työn, di­a­ko­ni­an, mer­ki­tys tu­lee nou­se­maan täl­lai­se­na ai­ka­na, jol­loin eri­ar­voi­suus kas­vaa.

Jo­kai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa on omat kuor­man­sa, niin yk­sin elä­vil­lä, avi­o­pa­reil­la kuin eri­ko­koi­sil­la lap­si­per­heil­lä. Mi­kä­li van­hem­pi voi pa­hoin, lap­sen ym­pä­ris­tö voi muut­tua tur­vat­to­mak­si – oli per­heen koko iso tai pie­ni. Pa­hoin­voin­ti ei joh­du kui­ten­kaan raa­ma­tun­mu­kai­ses­ta us­kos­ta tai Ju­ma­lan lah­joit­ta­mis­ta lap­sis­ta, vaan muis­ta te­ki­jöis­tä. On luon­nol­lis­ta, et­tä lap­si­per­heen van­hem­pi ko­kee vä­sy­mys­tä. Pit­kään jat­ku­nut vä­sy­mys, uu­pu­mus, tai muu krii­si saat­taa myös ko­e­tel­la us­koa, mi­kä­li sii­hen ei saa­da apua. Toi­saal­ta elä­män ko­et­te­le­muk­sis­sa us­kon lah­ja voi myös kir­kas­tua.

Eli­ni­käi­nen avi­o­liit­to on luo­vut­ta­ma­ton ar­vo. Se on myös mer­kit­tä­vä tur­val­li­suu­den tuo­ja lap­sen kas­vu­ym­pä­ris­töön. Syn­ti rik­koo kui­ten­kin myös per­hei­tä. Tänä ai­ka­na tar­vit­sem­me mää­rä­tie­tois­ta ope­tus­ta ja tu­kea eli­ni­käi­sen avi­o­lii­ton puo­les­ta, jot­ta tämä tur­va sai­si säi­lyä mah­dol­li­sim­man mo­nen lap­sen ja ai­kui­sen elä­mäs­sä. Eri syis­tä yk­sin­huol­ta­jan teh­tä­vään jou­tu­nei­ta on tär­keä tu­kea kris­til­li­sen kas­vat­ta­jan teh­tä­väs­sä.

Vä­ki­val­ta ei ole oi­kein

Paa­va­li oh­jeis­taa kas­vat­ta­maan lap­sia “Her­ran tah­don mu­kaan”. Mitä tämä tar­koit­taa? Paa­va­lin mu­kaan täl­lai­ses­sa kas­va­tus­ta­vas­sa ei he­rä­te­tä vi­haa lap­sis­sa (Ef. 6:4). Her­ran Jee­suk­sen esi­merk­ki oli täy­del­li­nen rak­kaus. Tämä on esi­ku­va, jota ku­kaan ih­mi­nen ei voi to­teut­taa täy­del­li­ses­ti. Sitä koh­ti Pyhä Hen­ki kui­ten­kin oh­jaa jo­kais­ta us­ko­vais­ta ja syn­nyt­tää Ju­ma­lan lap­ses­sa us­kon he­del­miä (Gal. 5:22). Her­ran tah­don mu­kai­nen kas­va­tus on siis rak­kaut­ta, pyy­tee­tön­tä ja pal­ve­le­vaa rak­kaut­ta lap­sia koh­taan.

Raa­mat­tu opas­taa kas­va­tuk­ses­ta mo­nes­sa­kin koh­das­sa. Eri­tyi­ses­ti vart­tu­neem­mil­le on tut­tu sa­nan­las­ku: “Joka vit­saa sääs­tää, se vi­haa las­taan” (Sa­nanl. 13:24). Fyy­si­nen ku­rit­ta­mi­nen kiel­let­tiin Suo­mes­sa lail­la vuon­na 1984. Asen­teet fyy­sis­tä ku­rit­ta­mis­ta koh­taan ovat muut­tu­neet yh­teis­kun­nan ylei­sen il­ma­pii­rin mu­ka­na. Vä­ki­val­ta mis­sään muo­dos­sa ei ole oi­kein ei­kä su­vait­ta­vaa. Kai­ken­muo­toi­nen vä­ki­val­ta tu­lee saat­taa vi­ra­no­mais­ten tie­toon.

Van­han tes­ta­men­tin ope­tuk­sis­sa­kin ky­sy­mys on lo­pul­ta sen ajan mal­lien mu­kai­ses­ta kas­va­tuk­ses­ta ja ra­jo­jen aset­ta­mi­ses­ta (Sa­nanl. 6:23). Edel­leen tu­lee opet­taa lap­sel­le, mikä on oi­kein ja mikä on vää­rin, mikä on syn­tiä ja mikä vah­vis­taa us­koa. Epä­täy­del­li­nen van­hem­pi saa pyy­tää yli­lyön­te­jään an­teek­si ja tah­too an­taa myös lap­sel­le ja nuo­rel­le an­teek­si. Mi­kä­li yli­lyön­ti täyt­tää ri­kok­sen tun­nus­mer­kit, ne tu­lee saat­taa vi­ra­no­mais­ten tie­toon ja so­vit­taa myös maal­li­sen lain edes­sä.

Us­ko­vai­sis­sa per­heis­sä suh­tau­du­taan kiel­tei­ses­ti päih­tei­den käyt­töön. Ri­kok­sen­tor­jun­ta.fi-si­vus­tol­la to­de­taan: “Al­ko­ho­li­päih­ty­mys liit­tyy kiin­te­äs­ti myös pa­hoin­pi­te­lyi­hin, suu­rin osa pa­hoin­pi­te­lyis­tä teh­dään al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na.” Päih­teet­tö­myys on luo­nut ja luo edel­leen lap­sil­le ja ai­kui­sil­le tur­val­li­sem­paa ym­pä­ris­töä kuin kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa.

Ju­ma­la ha­lu­aa var­jel­la pa­hal­ta

Raa­ma­tus­sa kas­va­tuk­seen liit­ty­vis­tä ti­lan­teis­ta yk­si tu­tuin on ti­lan­ne, jos­sa van­hem­mat toi­vat lap­sia Jee­suk­sen luok­se, jot­ta Jee­sus siu­nai­si hei­tä (Matt. 19:13). Toi­nen tut­tu ti­lan­ne – joka liit­tyy jo­kai­sen Ju­ma­lan lap­sen toi­min­taan, mut­ta myös van­hem­pien kris­til­li­seen kas­va­tuk­seen – liit­tyy Jee­suk­sen an­ta­maan kas­te- ja lä­he­tys­käs­kyyn: “Men­kää siis ja teh­kää kaik­ki kan­sat mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni: kas­ta­kaa hei­tä Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen ja opet­ta­kaa hei­tä nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä minä olen käs­ke­nyt tei­dän nou­dat­taa. Ja kat­so, minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti.” (Matt. 28:19–20.)

Kes­kus­te­lut kou­lun sek­su­aa­li­kas­va­tuk­ses­ta, mu­siik­ki­kas­va­tuk­ses­ta ja ylei­ses­ti kris­til­lis­ten ar­vo­jen mu­kai­ses­ta toi­min­nas­ta he­rät­tä­vät huol­ta ja saat­ta­vat nos­taa myös kes­kus­te­lua yh­teis­kun­nas­ta eris­täy­ty­mi­ses­tä. Ju­ma­lan tah­to ei ol­lut erot­taa ih­mi­siä maa­il­mas­ta, vaan var­jel­la pa­hal­ta (Joh. 17:15). Ju­ma­lan lap­sia ei ole tar­koi­tet­tu elä­mään eril­lään muis­ta ih­mi­sis­tä, vaan ih­mis­ten kes­kel­lä va­lo­na ja suo­la­na. Näin elä­mäl­lään ja pu­heil­laan us­ko­vai­nen on kut­su­mas­sa kaik­kia elin­pii­ris­sään ole­via Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Tä­hän kaik­ki tar­vit­sem­me roh­kai­sua ja tu­kea, niin lap­set kuin ai­kui­set.

Evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma

Her­ran tah­don mu­kai­ses­sa kas­va­tuk­ses­sa lap­sel­le ope­te­taan tie­toi­ses­ti us­kon aak­ko­sia, kes­kus­tel­laan us­ko­na­si­ois­ta, ru­koil­laan sekä vie­dään Ju­ma­lan las­ten yh­tei­siin ko­koon­tu­mi­siin ja sak­ra­ment­tien ää­rel­le. Raa­ma­tun ope­tuk­set ovat kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen ydin­tä, ku­ten Paa­va­li kir­joit­taa Ti­mo­teuk­sel­le: “Jo­kai­nen pyhä, Ju­ma­lan Hen­ges­tä syn­ty­nyt kir­joi­tus on hyö­dyl­li­nen ope­tuk­sek­si, nuh­teek­si, ojen­nuk­sek­si ja kas­va­tuk­sek­si Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään” (2. Tim. 3:16).

Us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa ha­lu­taan siu­na­ta evan­ke­liu­mil­la. Se voi tun­tua ta­val­ta, mut­ta se on Ju­ma­lan voi­ma jo­kai­sel­le sen us­ko­val­le au­tuu­dek­si (Room. 1:16). Us­ko ei ole siis mei­dän omis­ta voi­ma­va­rois­ta kiin­ni, vaan Ju­ma­la an­taa voi­mat us­kon tiel­le kaik­kiin elä­män­ti­lan­tei­siin. An­teek­si­an­ta­mi­nen ja an­teek­si­pyy­tä­mi­nen an­ta­vat myös lap­sil­le vies­tin ar­mol­li­ses­ta ja meis­tä huol­ta pi­tä­väs­tä Ju­ma­las­ta.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys