JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Kohtaanko, kohtaatko, kohtaammeko?

Artikkelit
4.3.2024 13.00

Juttua muokattu:

5.3. 09:40
2024030509403420240304130000

Pixabay

Pixabay

Mika Kar­sik­kaan Paa­vo­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuor­te­nil­las­sa 24.2.2024 pi­tä­män alus­tuk­sen poh­jal­ta koon­nut Heli Säk­ki­nen.

Koh­da­tuk­si tu­le­mi­nen on yk­si ih­mi­sen pe­rus­tar­peis­ta. Ny­ky­ar­ki vai­kut­taa ole­van kii­reis­tä ja tun­tuu, et­tä ai­kaa koh­taa­mi­sil­le ei vält­tä­mät­tä hel­pos­ti löy­dy. Ai­to koh­taa­mi­nen on pyy­tee­tön­tä; sii­nä ei ta­voi­tel­la omaa etua ei­kä odo­te­ta toi­sel­ta vas­ta­pal­ve­lus­ta. Vil­pit­tö­mäs­tä koh­taa­mi­ses­ta kaik­ki osa­puo­let kui­ten­kin usein saa­vat jo­tain it­sel­leen.


Koh­taa­mi­nen on mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la miel­tä as­kar­rut­ta­vis­ta asi­ois­ta ja op­pia muil­ta ih­mi­sil­tä ar­ki­sis­ta asi­ois­ta ja elä­mäs­tä yleen­sä. Sii­nä voi saa­da roh­kai­sua myös us­ko­na­si­oi­hin liit­ty­en. Vas­tuu koh­taa­mi­ses­ta on meil­lä kai­kil­la – niin ko­to­na, kou­lus­sa, työs­sä, va­paa-ai­ka­na, rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa kuin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa­kin.

Eh­dim­me­kö koh­da­ta ko­to­na?

On­ko meil­lä ai­kaa py­säh­tyä ky­sy­mään ja kuun­te­le­maan, mitä lap­sil­lem­me, nuo­ril­lem­me, van­hem­mil­lem­me, si­sa­ruk­sil­lem­me ja muil­le lä­hei­sil­lem­me kuu­luu? Äly­lait­teet haas­ta­vat jat­ku­vas­ti ajan­käyt­tö­äm­me. Ha­lu­am­me­ko ja us­kal­lam­me­ko siir­tää net­ti- ja so­me­si­säl­löt si­vuun ja nii­den si­jaan koh­da­ta toi­sem­me kii­reet­tö­mäs­ti, ai­dos­ti vä­lit­tä­en, kuun­nel­len ja kes­kus­tel­len, kan­nus­ta­en ja roh­kais­ten, ko­ko­nais­val­tai­ses­ti tois­tem­me rin­nal­la kul­kien?

Nuo­ret kai­paa­vat kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä van­hem­pien kans­sa, ja van­hem­mat kai­paa­vat kes­kus­te­lu­ja nuor­ten kans­sa. Kun­pa meil­lä oli­si ko­tiym­py­röis­sä mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la kai­kis­ta miel­täm­me as­kar­rut­ta­vis­ta asi­ois­ta ja ky­sy­myk­sis­tä; ke­nel­lä­kään nuo­rel­la ei pi­täi­si ol­la asi­oi­ta, jois­ta ei us­kal­tai­si ker­toa omil­le van­hem­mil­leen.

Nuo­ret, tart­tu­kaa roh­ke­as­ti van­hem­pi­an­ne hi­has­ta ja ker­to­kaa kuu­lu­mi­si­an­ne. Kai­kil­le hy­viä kes­kus­te­lu­na­vauk­sia voi­vat ol­la ky­sy­myk­set mitä si­nul­le kuu­luu, mi­ten si­nul­la me­nee tai mi­ten olet jak­sa­nut. Van­hem­mat ovat esi­ku­via ja esi­mer­kin näyt­tä­jiä lap­sil­leen ja van­hem­mat si­sa­ruk­set nuo­rem­mil­leen. Pie­nil­tä lap­sil­ta saa usein vil­pit­tö­män ja ai­don huo­mi­on pyy­tä­mät­tä­kin.

Kun pys­tym­me kes­kus­te­le­maan ko­to­na ar­ki­sis­ta asi­ois­ta, ku­ten kou­lu- ja työ­päi­väs­tä, sään­nöis­tä, toi­min­ta­ta­vois­ta, käyt­täy­ty­mi­ses­tä tai kie­len­käy­tös­tä, ja pi­tä­mään kes­kus­te­lu­yh­tey­den avoi­me­na, mei­dän on hel­pom­pi kes­kus­tel­la myös vai­ke­am­mal­ta tun­tu­vis­ta asi­ois­ta.

Jos­kus kes­kus­te­lu­ti­lan­teet voi­vat ajau­tua väit­te­lyik­si. Eri miel­tä voi kui­ten­kin ol­la myös so­vus­sa; väit­te­lyl­le ei tar­vit­se löy­tyä voit­ta­jaa. Huol­ta­jil­la on vas­tuun­sa, ja toi­si­naan – vaik­ka­pa ko­tiin­tu­lo­a­jois­sa – ”sa­ne­lu­po­li­tiik­ka” on pe­rus­tel­tua lap­sen ja nuo­ren hy­vin­voin­nin ja tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta. Us­ko­mi­sen asi­ois­sa Raa­mat­tu ke­hot­taa yk­si­mie­li­syy­teen.

Ju­ma­lan rak­kaus – Täy­del­li­nen koh­taa­mi­nen

Ju­ma­la ei odo­ta ih­mi­sil­tä vas­ta­pal­ve­lus­ta. Hän tie­tää, et­tä ih­mi­nen ei ky­ke­ne omin avuin pää­se­mään tai­vaa­seen. Ju­ma­la osoit­ti mit­taa­mat­to­man suur­ta rak­kaut­ta an­ta­es­saan ai­no­an poi­kan­sa maan pääl­le so­vit­ta­maan kaik­kien ih­mis­ten syn­nit.

Täy­del­lis­tä koh­taa­mis­ta on saa­da ol­la Ju­ma­lan ar­mo­hoi­don al­la, evan­ke­liu­min ja ru­kouk­sen voi­maan luot­ta­en. Evan­ke­liu­mi syn­nyt­tää Ju­ma­lan las­ten vä­lil­le rak­kau­den ja ha­lun pyy­tää ja an­taa lan­kee­muk­set ja heik­kou­det an­teek­si. Elä­vän us­kon omis­ta­ja­na on hel­pom­pi näh­dä toi­set ih­mi­set ar­vok­kai­na ja aja­tel­la heis­tä hy­vää.

Teks­tit ovat osi­oi­ta Kar­sik­kaan alus­tuk­ses­ta. Laa­ja ko­ko­nai­suus on lu­et­ta­vis­sa täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys