JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Piispat haluavat tuoda kirkkoon muutoksen

Artikkelit
11.4.2024 7.00

Juttua muokattu:

10.4. 16:05
2024041016055220240411070000

SRK:n kuva-arkisto/ Lasse Kokko

SRK:n kuva-arkisto/ Lasse Kokko

Val­de Pa­lo­la

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat esit­tä­vät kir­kol­lis­ko­kouk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si pe­rin­tei­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen rin­nal­le myös toi­sen, eli sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen. Täs­tä piis­pat päät­ti­vät maa­lis­kuus­sa pi­tä­mäs­sään yli­mää­räi­ses­sä piis­pain­ko­kouk­ses­sa. Ai­no­as­taan yk­si piis­pa jät­ti asi­as­ta eri­ä­vän mie­li­pi­teen.

Piis­pat ha­lu­a­vat tuo­da kirk­koon muu­tok­sen, joka liit­tyy kes­kei­sel­lä ta­val­la kir­kon ope­tuk­seen avi­o­lii­tos­ta. Ky­sy­myk­ses­sä on sy­väs­ti opil­li­nen asia, ja sen suh­teen kir­kol­lis­ko­kous on niin sa­no­tus­ti ”pal­jon var­ti­ja­na”. On hyvä tie­dos­taa, et­tä piis­pat ei­vät voi yk­sin muut­taa kir­kon ope­tuk­seen liit­ty­viä mer­kit­tä­viä asi­oi­ta, vaan tä­män­kal­tai­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­seen tar­vi­taan kir­kol­lis­ko­kouk­sen mää­rä­e­nem­mis­töön (3/4) pe­rus­tu­va pää­tös.

Ju­ma­lan il­moi­tus löy­tyy Raa­ma­tus­ta

On huo­les­tut­ta­vaa, et­tä piis­pat ovat nyt aja­mas­sa kirk­koon toi­mi­tus­ta, jol­le ei löy­dy tu­kea Raa­ma­tus­ta. Taus­tal­la lie­nee eri pii­reis­sä jo pit­kän ai­kaa mur­rok­ses­sa ol­lut ja myös muut­tu­nut raa­mat­tu­nä­ke­mys. Lu­te­ri­lai­ses­sa tra­di­ti­os­sa on pe­rin­tei­ses­ti ym­mär­ret­ty, et­tä Ju­ma­lan il­moi­tus eli se, mitä Ju­ma­la tah­too pu­hua ih­mi­sel­le, on tal­len­net­tu py­hään Raa­mat­tuun. Täl­löin pu­hu­taan niin sa­no­tus­ta päät­ty­nees­tä il­moi­tuk­ses­ta, jon­ka ul­ko­puo­lel­ta Ju­ma­la ei an­na enää mi­tään uut­ta il­moi­tus­ta. Lu­te­ri­lai­ses­sa tra­di­ti­os­sa ei ole hy­väk­syt­ty niin sa­not­tua jat­ku­van il­moi­tuk­sen op­pia. Sik­si on va­li­tet­ta­vaa, et­tä kir­kol­li­seen kes­kus­te­luun on il­maan­tu­nut väit­tä­mä, et­tä Raa­ma­tun ope­tus on ai­ka­si­don­nais­ta ei­kä sitä voi vält­tä­mät­tä enää so­vel­taa ny­ky­ai­kaan.

Piis­pain­ko­kouk­sen esit­tä­mä muu­tos si­säl­tää ope­tuk­sel­li­sen nä­kö­kul­man, joka on vas­toin Raa­mat­tua ja myös mei­dän us­kon­tun­nus­tus­tam­me. Luo­mis­te­o­lo­gi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta kat­so­en Ju­ma­lan sa­nas­sa ope­te­taan, et­tä Ju­ma­la loi ih­mi­sen ja hän loi hei­dät mie­hek­si ja nai­sek­si. Hän myös sää­ti mie­hen ja nai­sen vä­lil­le avi­o­lii­ton ole­maan toi­sil­len­sa avuk­si ja jat­ka­maan ih­mis­su­kua. Täs­tä ei ole Raa­ma­tus­sa muu­ta il­moi­tus­ta.

Ky­sy­mys on myös kris­ti­kun­taa oh­jaa­vas­ta kris­to­lo­gi­as­ta, jon­ka mu­kaan Jee­sus Kris­tus on Ju­ma­lan Poi­ka. Näin us­ko­es­sam­me otam­me myös to­des­ta hä­nen ope­tuk­sen­sa: ”Et­te­kö ole lu­ke­neet, et­tä Luo­ja alun pe­rin teki ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si”. Hän myös sa­noi: ”Sen täh­den mies jät­tää isän­sä ja äi­tin­sä ja liit­tyy vai­moon­sa, niin et­tä nämä kak­si tu­le­vat yh­dek­si li­hak­si. He ei­vät siis enää ole kak­si, he ovat yk­si. Ja min­kä Ju­ma­la on yh­dis­tä­nyt, sitä äl­köön ih­mi­nen erot­ta­ko”. (Matt. 19:4–6.)

Hä­vi­ää­kö Ju­ma­lan sa­nan to­tuus?

Kir­kon op­pia ja ope­tus­ta ar­vi­oi­ta­es­sa Raa­mat­tu on ar­vo­hie­rar­ki­as­sa ai­na en­si­si­jai­nen, ja sen jäl­keen tu­le­vat van­ha­kir­kol­li­set tun­nus­tuk­set ja tun­nus­tus­kir­jat. Kirk­ko­jär­jes­tyk­ses­sä to­de­taan, et­tä ”Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen kirk­ko tun­nus­taa sitä Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vaa kris­til­lis­tä us­koa, joka on il­mais­tu kol­mes­sa van­han kir­kon us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa sekä muut­ta­mat­to­mas­sa Augs­bur­gin tun­nus­tuk­ses­sa ja muis­sa lu­te­ri­lai­sen kir­kon Yk­si­mie­li­syy­den kir­jaan ote­tuis­sa tun­nus­tus­kir­jois­sa. Kirk­ko pi­tää kor­keim­pa­na oh­jee­naan sitä tun­nus­tus­kir­jo­jen pe­ri­aa­tet­ta, et­tä kaik­kea op­pia kir­kos­sa on tut­kit­ta­va ja ar­vi­oi­ta­va Ju­ma­lan py­hän sa­nan mu­kaan.”

Mi­kä­li piis­pan­ko­kouk­sen esi­tys hy­väk­sy­tään kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa, se tuo kirk­koon jän­nit­teen, jos­sa ei ole sen vä­hem­mäs­tä ky­sy­mys kuin Ju­ma­lan sa­nan to­tuu­den esil­lä pi­tä­mi­sen oi­keu­des­ta kir­kos­sa. Ai­kaa myö­ten se mu­ren­tai­si pala pa­lal­ta us­kon­non ja oman­tun­non va­paut­ta ju­lis­taa ko­ko­nais­ta Ju­ma­lan sa­naa. Se toi­si kirk­koon ase­tel­man, jos­sa kir­kon jä­sen­ten täy­tyi­si opil­li­ses­ti hy­väk­syä asi­as­sa kuin asi­as­sa oi­ke­an ja vää­rän rin­nak­kais­elo. Näin teh­den kir­kos­sa ote­taan as­kel sii­hen suun­taan, jos­sa Raa­ma­tun opet­ta­ma kä­si­te syn­nis­tä hä­mär­tyy ja oh­jaa­vak­si muo­dos­tuu Ju­ma­lan sa­nan si­jas­ta ih­mi­sen omat mie­li­te­ot. Tätä ske­naa­ri­o­ta aja­tel­len jou­tuu ky­sy­mään, et­tä on­ko kirk­ko täl­löin enää kirk­ko.

Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä kir­kol­lis­ko­kous hyl­käi­si piis­pain­ko­kouk­sen esi­tyk­sen kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä kir­kos­sa. Täs­sä on ky­sy­mys kir­kon us­kot­ta­vuu­des­ta ja sa­mal­la myös yh­te­näi­syy­des­tä. Kai­kes­sa elä­mäs­sä on tur­val­lis­ta pi­täy­tyä Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­seen. Ju­ma­la ke­hot­taa sa­nas­saan: ”Nou­dat­ta­kaa mi­nun käs­ky­jä­ni ja pi­tä­kää mi­nun la­ki­ni, niin saat­te asua tur­val­li­ses­ti maas­san­ne” (3. Moos. 25:18).

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys