JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Toivotaan parasta, varaudutaan pahimpaan

23.1.2024 8.00

Juttua muokattu:

19.1. 08:34
2024011908343620240123080000

Ant­ti Ul­jas

Aloit­te­le­va­na blo­gis­ti­na sitä aral­la mie­lel­lä miet­tii, et­tä mis­tä kir­joit­tai­si, mikä lu­ki­jaa kiin­nos­tai­si. Aset­taa­ko sitä tur­haan it­sel­leen pai­nei­ta? Ei­hän täs­sä teh­tä­väs­sä tar­vit­se myyn­ti­käy­riä tut­kia, et­tä kel­paa­vat­ko raa­pus­tuk­se­ni. Toi­saal­ta sitä tie­tys­ti toi­voo, et­tä kir­joi­tuk­sis­ta oli­si iloa lu­ki­joil­le tai eh­kä joku sai­si niis­tä roh­keut­ta tai voi­mia omaan us­kon kil­voi­tuk­seen­sa. Ajat­te­len niin, et­tä Tai­vaan Isä an­taa meil­le jo­kai­sel­le eri­lai­sel­le kir­joit­ta­jal­le so­pi­vas­ti sa­no­ja pa­pe­ril­le pan­ta­vak­si, ku­ten hän an­taa sa­no­ja pu­hu­ja­vel­jil­le pu­hut­ta­vak­si.

Tam­mi­kuun alus­sa iso jouk­ko nuo­ria, myös us­ko­vai­sia, as­tui va­rus­kun­tien por­teis­ta en­sim­mäis­tä ker­taa si­sään. Tyt­tö­jä ja poi­kia saa­pui aloit­ta­maan pal­ve­luk­sen­sa isän­maan tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si. Ha­lu­am­me us­ko­vai­si­na teh­dä työ­tä sen maan par­haak­si, jos­sa asum­me. Pie­nes­sä ja vä­hä­vä­ki­ses­sä Suo­mes­sa isän­maan tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si on pää­dyt­ty erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen rat­kai­suun, ylei­seen ase­vel­vol­li­suu­teen. Sii­nä jo­kai­nen kan­taa oman osan­sa kuor­mas­ta yh­tei­sek­si par­haak­si.

So­ti­laa­na maa­il­man mels­ket­tä kat­se­lee var­mas­ti hie­man eri sil­min kuin kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­nen. Tur­val­li­suus­ti­lan­teen muu­tok­set tun­nis­taa ai­kai­sem­min ja nii­tä tu­lee am­ma­til­li­sis­ta­kin syis­tä seu­rat­tua tar­kem­min. Toi­saal­ta se tuo tur­vaa, toi­saal­ta tie­to myös li­sää tus­kaa.

So­taa käy­dään jäl­leen Eu­roo­pas­sa. So­ti­laal­li­nen uh­ka, tur­vat­to­muus­kin, on ol­lut ih­mis­ten huu­lil­la. Psal­mis­sa 127 sa­no­taan, et­tä jos ei her­ra kau­pun­kia var­je­le niin tur­haan var­ti­ja val­voo. So­ti­laal­le tuo raa­ma­tun­koh­ta ei tee am­mat­ti­kun­ta­ni työs­tä tur­haa, vaan se ker­too sii­tä, mis­sä lo­pul­li­nen isän­maan tur­va on.

Nuo­ril­le pal­ve­luk­seen as­tu­vil­le au­ke­aa uu­si maa­il­ma. Kai­kil­ta osin se ei ole kau­nis. Mo­neen maa­il­man hou­ku­tuk­seen ja tur­me­luk­seen tör­mää väis­tä­mät­tä. Tu­vis­sa jut­tu­ja höys­te­tään, jot­ta näyt­täi­si ko­val­ta. Us­ko­vai­sen nuo­ren oma­koh­tai­nen us­ko tu­lee väis­tä­mät­tä il­mi ajan saa­tos­sa, kun­han vain jak­saa us­koa. Se us­kon valo tuik­kii va­lo­aan ym­pä­röi­vään pi­mey­teen, vaik­ka se oli­si him­me­ä­kin ja vä­hän pii­los­sa pi­det­ty. Us­ko he­rät­tää usein lä­hin­nä ih­me­tys­tä ja kum­mas­tus­ta, ar­vos­tus­ta­kin. Toi­si­naan myös ivaa ja pilk­kaa, usein juu­ri niil­tä ke­hen asia ki­peim­min osuu.

Pal­ve­lus avar­taa myös ym­mär­rys­tä eri­lai­suu­des­ta, omis­ta ra­jois­ta ja ky­vyis­tä. Se on myös hyvä kas­vu­a­lus­ta vas­tuu­seen. Ih­mi­sen mit­ta­ri ei kui­ten­kaan ole so­ti­la­sar­vo, ei edes up­see­rin sil­mis­sä. Jo­kai­nen pal­ve­lee maa­taan omien ky­ky­jen­sä ja voi­mien­sa mu­kaan. Kun par­haan­sa te­kee, ei enem­pää voi vaa­tia. Ku­ten myös Sii­o­nin töis­sä tar­vi­taan mo­nen­lai­sia lah­jo­ja eri teh­tä­viin, niin myös rak­kaan ko­ti­maam­me par­haak­si tar­vi­taan mo­nen­lai­sia lah­jo­ja ja tai­to­ja. Yh­tei­sek­si hy­väk­si teh­ty työ tuot­taa pait­si hy­vää miel­tä myös hy­vää koko yh­teis­kun­nal­le.

So­ti­laa­na am­mat­ti­ni on tuot­taa tur­val­li­suut­ta yh­teis­kun­nal­le. Me va­rau­dum­me pa­him­paan, sa­mal­la toi­vo­en, et­tei mei­dän osaa­mi­seem­me kos­kaan jou­du­ta to­si­ti­lan­tees­sa tur­vau­tu­maan. Saam­me ru­koil­la, et­tä Tai­vaan Isä an­taa rau­han säi­lyä rak­kaas­sa isän­maas­sam­me.

AnttiUljas
Olen ison perheen isä ja upseeri. Harrastan metsästystä, kalastusta ja kaikenlaista käsillä tekemistä. Luonto kaikkineen on minulle paikka rentoutua ja nauttia. Parhaillaan rakennan perheellemme uutta kotia. Palautetta ja viestiä saa laittaa osoitteeseen uljasa(a)yahoo.com.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys