JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 8 »

Joosep kohtas armulikult oma vendi

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 9.00

Piib­li­lu­gu Joo­se­pi ja tema ven­da­de koh­tu­mi­sest Egip­tu­ses on ilus kir­jel­dus ar­mu­lik­ku­sest ja an­dek­sand­mi­sest.

Ärge mõistke hukka – halastage

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.55

Vä­he­sed mõtle­vad, et nad mõis­ta­vad tei­si ini­me­si huk­ka. Meil ini­mes­tel on siis­ki kal­du­vus an­da hin­nan­guid, se­al­hul­gas üksteist mõtle­ma­tult huk­ka mõis­ta.

Jumala lapseks lihtsa usuga

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.52

Usk­li­kud ini­me­sed jät­ka­vad veel­gi Jee­su­se poolt oma jüngri­te­le an­tud üle­san­net ning kuu­lu­ta­vad ”mee­le­pa­ran­dust pat­tu­de an­dek­sad­mi­sest”. Usk­li­ku­de­le ini­mes­te­le on an­tud vo­li­tus an­da pa­tud an­deks. Sel­lest saa­me lu­ge­da Jo­han­ne­se evan­gee­liu­mi 20. pe­atü­kist: ”Võtke vas­tu Püha Vaim! Kel­le­le te iga­nes pa­tud an­deks an­na­te, nei­le on need an­deks an­tud.”

Amos tõlkis oma koduküla kokkutulekul

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.50

– Usk toob süda­mes­se rahu ja pat­tu­de an­dek­sand­mi­se. Tun­nen ka ar­mas­tust, mis ühen­dab kõiki, kes usu­vad sa­ma­moo­di, rää­gib Amos Pag­nam.

Pöörduge ja elage

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.49

Patt on halb asi. See ri­kub ära ar­mas­tu­se. See la­hu­tab ini­me­se Ju­ma­last ja li­gi­me­sest. He­se­kiel kir­ju­tab: ”Kui õige pöör­dub oma õi­gu­sest ja teeb üle­ko­hut ning nen­de pä­rast su­reb, siis ta su­reb oma üle­koh­tu pä­rast, mida ta on tei­nud.” (Hs 18:26.)

Jumala headus kutsub meeleparandusele

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.46

Kut­seid on mit­me­su­gu­seid. Osa neist jär­gi­tak­se, aga mõni­kord tu­leb mi­da­gi va­he­le. Ta­va­li­selt val­mis­tu­tak­se pe­oks kut­se saat­jat aus­ta­des.

Meeleparanduse ristimine

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.44

Ris­ti­ja Jo­han­nes oli tee­ra­ja­ja. Ta val­mis­tas Jee­su­se­le teed ini­mes­te süda­mes­se, jut­lus­ta­des: ”Pa­ran­da­ge meelt, sest ta­e­va­riik on lä­he­dal!” (Mt 3 :1–3)

Meeleparandus on tähtis asi

Vieraskieliset / eesti10.5.2017 8.42

Sel­le lehe ar­tik­lid rää­gi­vad mee­le­pa­ran­du­sest ja ar­must. Need mõle­mad on kris­tiu­sus väga olu­li­sed. Mul­le en­da­le said need eri­ti lä­he­das­teks um­bes kümme aas­tat ta­ga­si. Olin kas­va­nud usk­li­kus ko­dus, aga oma pat­tu­de tõttu olin lan­ge­nud ebaus­ku.

Vastastikus abikaasade vahel

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.38

Abie­lu kuu­lub Ju­ma­la loo­mis­kor­da. Ju­mal lõi mehe ja nai­se vas­tas­ti­kus­se, võrdväär­ses­se, elu hoid­vas­se suh­tes­se. Abie­lus pole küsi­mus ai­nult Ju­ma­la mää­ra­tud kor­ral­du­sest, vaid ta on lu­ba­nud ka õnnis­ta­da abie­lu. Ju­ma­la õnnis­tu­se abil iga sõlmi­tud abie­lu täi­dab sel­le­le se­a­tud üle­san­net: vas­tas­ti­kust ühen­dust hoi­da. Abie­lus on või­ma­lus ko­ge­da elu suurt rik­kust ja an­di, las­te­ga kaas­ne­vat rõõmu, kas­va­mi­se imet.

Eluaegne abielu

Vieraskieliset / eesti16.11.2016 13.35

Jee­sus ütles: ”Kas te ei ole lu­ge­nud, et loo­mi­se al­gul tegi Loo­ja ini­me­se me­heks ja nai­seks ja ütles: See­pä­rast jä­tab mees oma isa ja ema ning hoi­ab oma nai­se poo­le ja need kaks saa­vad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Ju­mal on ühte pan­nud, seda är­gu ini­me­ne la­hu­ta­gu!” (Mt 19:46.)

« 1 2 3 4 5 6 ... 8 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys