JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Kristlaste vaheline ühendus tugevneb teineteist teenides

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
5.4.2019 8.39

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442920190405083900

Apos­tel Peet­ru­se nõu on pä­e­va­ko­ha­ne sel­les ise­ku­se­le ja lõbus­tus­te­le kip­pu­vas ajas.

Kui Pau­lus kir­ju­tab Kree­kas­se Ko­rin­to­se ko­gu­du­se­le Ju­ma­la ko­gu­du­sest, ka­su­tab ta sel­le koh­ta ni­me­tust Kris­tu­se ihu: ”Aga teie ole­te Kris­tu­se ihu ja igaüks omast ko­hast tema liik­med” (1Kr 12:27)”.

Pau­lus tu­le­tab meel­de, et kõik mee­le­pa­ran­du­se ar­mu saa­nud on Ju­ma­la lap­sed vaa­ta­ma­ta sel­le­le, kas nad on or­jad või va­bad, juu­did või kreek­la­sed. Seda meel­de­tu­le­tust läks vaja, sest Ko­rin­tos­se oli end sis­se se­ad­nud pal­ju rah­vast eri­ne­va­test kul­tuu­ri­dest ja rah­vus­test.

Vai­mu üksmeel­su­se­ga

Ju­ma­la ko­gu­dus on rõõmut­sev, aga ka võit­lev ko­gu­dus. Võit­lus saab ot­sa Kris­tu­se tei­sel tu­le­mi­sel.

Sin­na­maa­ni püüab hin­ge­va­en­la­ne ära rik­ku­da Ju­ma­la las­te va­he­list Püha Vai­mu te­ki­ta­tud ven­na­lik­ku ja ühist ar­mas­tust pak­ku­des krist­lu­se­le uu­den­du­si või peh­men­du­si. Sel­le­pä­rast Pau­lus, kui ta rää­gib Ko­rin­to­se Ju­ma­la las­test Kris­tu­se ihu liik­me­te­na, ta­hab oma kir­ja vas­tuvõt­ja­te­le tu­le­ta­da meel­de, mida tä­hen­dab see, kui ini­me­ne on usu kau­du saa­nud oma­da Vai­mu ühen­dust Kris­tu­se ja ta ko­gu­du­se­ga. ”Sest me kõik ole­me ühe Vai­mu­ga ris­ti­tud üheks ihuks, ol­gu juu­did või kreek­la­sed, ol­gu or­jad või va­bad, ja ole­me kõik sama Vai­mu­ga joo­de­tud” (1Kr 12:13).

Usk te­ki­tab tee­ni­mis­ta­het

Igal Ju­ma­la lap­sel on oma koht ja üle­san­ne Kris­tu­se ihu liik­me­na ko­du­sii­o­nis ja ka lai­e­malt Ju­ma­la rii­gi tööl. Kiri ko­rint­las­te­le ütleb: ”Ar­mu­an­ded on küll mit­me­su­gu­sed, aga Vaim on sama; ja ame­tid on mit­me­su­gu­sed, aga Is­sand on sama” (1Kr 12:4–5). Need ar­mu­an­ded on nii aja­li­kud kui ka vai­mu­li­kud. ”Aga igaü­he­le an­tak­se Vai­mu il­mu­tus ühi­seks ka­suks” (1Kr 12:7). Elav usk an­nab tee­ni­mis­ta­het. See te­ki­tab ar­mas­tu­se kõigi ini­mes­te vas­tu ning kut­sub usk­ma­tu­se teelt pa­ran­da­ma meelt. See jul­gus­tab oma usu ära ka­o­ta­nuid pöör­du­ma ta­ga­si Isa kodu poo­le.

Vaim tun­nis­tab

Pühade osa­dus on min­gi nii­su­gu­ne asi, mida ini­me­ne ei saa loo­mu­li­ke sil­ma­de­ga näha.

Mee­le­pa­ran­du­se ar­mu saa­nud usk­lik ini­me­ne saab siis­ki näha Ju­ma­la rii­ki usu läbi (Lk 17:21, Jh 3:3).

Pau­lus kir­ju­tab: ”See­sa­ma Vaim tun­nis­tab koos meie vai­mu­ga, et me ole­me Ju­ma­la lap­sed.” (Rm 8:16)

Pau­lus näit­li­kus­tas Ju­ma­la las­te osa­dust tei­ne­tei­se ning Kris­tu­se­ga kir­ju­ta­des ihu ja sel­le liik­me­te koh­ta. ”Meie kõik ole­me ühe Vai­mu­ga ris­ti­tud üheks ihuks.” (1Kr 12:13) Sel­le ko­gu­du­sei­hu pe­aks on Kris­tus – ihu pääst­ja (Ef 5:23).

Mis­jo­ni­käsk on igaü­he asi

Jee­sus ise õpe­tab: ”Min­ge kõike maa­il­ma ja kuu­lu­ta­ge evan­gee­liu­mi kõi­ge­le loo­du­le” (Mk 16:15). Sel­le­le mis­jo­ni­kä­su­le põhi­neb Ju­ma­la rii­gi töö uue le­pin­gu ko­gu­du­ses. Igaüks Kris­tu­se ihu lii­ge on sel­le­le üle­san­de­le se­a­tud. Sel­le üle­san­de täit­mi­ne Ju­ma­la taht­mist möö­da ei ole aga või­ma­lik il­ma isik­li­ku usu­e­lu hoid­mi­se­ta. Ka­te­kis­mus tõdeb sel­le as­ja koh­ta: ”Kris­tu­se töö siin maa­il­mas jät­kub tema ko­gu­du­ses Püha Vai­mu töö­na. Kris­tu­se ko­gu­du­ses ole­me ela­vas ühen­du­ses Kris­tu­se ja teis­te krist­las­te­ga. Sel­le­pä­rast ni­me­tab Pii­bel ko­gu­dust Kris­tu­se ihuks.”

Tee­ni­mi­ne tu­gev­dab us­ku ja ko­gu­dust

Iga usk­lik on kut­su­tud tee­ni­mi­se­le ja töö­le Kris­tu­se ihu üle­se­hi­ta­mi­seks (Ef 4:12). Igaü­he tee­ni­misü­le­san­ne on väär­tus­lik ja va­ja­lik. Mul tu­leb meel­de üks vana ini­me­ne, kel­le­ga sain kok­ku mõni aeg ta­ga­si. See va­nur rää­kis, kui­das ta pa­lub Ta­e­vast Isa, et ta õnnis­taks oma ko­gu­dust, ja et sõna­tee­ni­jad suu­dak­sid ar­must ja tõest kin­ni hoi­da sel­les Ju­ma­la sõna mu­ren­da­vas ajas. Kui­gi sel­le vana ini­me­se käed ei suut­nud enam konk­reet­selt Ju­ma­la rii­gi töö­ga te­gel­da, suud­sid nad pal­ve­ta­da.

Krist­lu­se töö kait­seb

Ju­ma­la rii­gi töö­ga käib ala­ti kaa­sa kait­se, mis tu­gev­dab oma­va­he­li­se ar­mas­tu­se si­de­meid. See on täh­tis, sest hin­ge­va­en­la­se kõige pet­li­kum nipp on usu­e­lu pri­vaat­seks teha ja Ju­ma­la las­te lä­bi­käi­mist vä­hen­da­da. Apos­tel Peet­ru­se nõu on pä­e­va­ko­ha­ne sel­les ise­ku­se­le ja lõbus­tus­te­le kip­pu­vas ajas: ”Siis kand­ke sel­le­sa­ma pä­rast kõi­ke­pi­di hoolt ja osu­ta­ge oma usus voo­rus­lik­kust ja voo­rus­lik­ku­ses tun­ne­tust, tun­ne­tu­ses tal­tu­must, tal­tu­mu­ses kan­nat­lik­kust, kan­nat­lik­ku­ses ju­ma­la­kar­tust, ju­ma­la­kar­tu­ses ven­naar­mas­tust ja ven­naar­mas­tu­ses ar­mas­tust kõi­ki­de vas­tu.” (2 Pt 1:5–7)

Aas­taküm­neid ta­ga­si nen­tis üks soo­me jut­lus­ta­ja oma jut­lu­ses nõnda: ”Igal ajal on Ju­ma­la lap­sed Vai­mu poolt val­gus­ta­tult mõist­nud, et juba siin maa peal ja ar­mu ajal ko­gu­tak­se õndsaks saa­vad ar­mu­rii­ki, mis on Kris­tu­se poolt ra­ja­tud. Kal­li le­pin­gu­ve­re­ga pes­tud ja pu­has­ta­tud ela­vad siin Isa ma­jas.”

Tekst: Ta­pa­ni Kir­si­lä

Tekst on il­mu­nud soo­me kee­les Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­tis 9/2018

Tõlge: UV

Jul­kais­tu ees­tin­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä tam­mi­kuus­sa 2019

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys