JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8

Jumal soovib inimestele head

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.54

Vana usuõ­pe­tus tõdeb Piib­li ko­ha­selt: Ju­mal, kes meid lõi, käs­kis meil jäl­gi­da tema ta­het. Oma püha tah­te on Ju­mal il­mu­ta­nud mei­le oma se­a­du­ses. Ju­ma­la se­a­dus nõuab meilt tõde, va­ga­dust ja puh­tust mõte­tes, sõna­des ja te­gu­des. Ju­ma­la hea tahe kui elu se­a­dus on mää­ra­tud kaits­ma Ju­ma­la loo­dud elu ja kõike, mis sel­les on püha ja kal­lis.

Jumal ilmutab ennast

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.52

Ini­me­ne ei ole ku­na­gi suut­nud oma mõis­tu­se­ga aru saa­da Kõi­ge­vä­e­li­sest Ju­ma­last ja tema suu­ru­sest. Vana Tes­ta­men­di proh­vet Je­sa­ja kir­ju­tas: ”Tões­ti, sina oled en­nast var­jav Ju­mal, Iis­ra­e­li Ju­mal, Pääst­ja.” (Js 45: 15) Je­sa­ja kir­ju­tas ka: ”Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Is­sand. Sest ot­se­kui ta­e­vad on maast kõrge­mal, nõnda on minu teed kõrge­mad kui teie teed ja mõtted kõrge­mad kui teie mõtted.” (Js 55: 8−9)

Kolmainus Jumal

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.51

Pii­bel on pääst­mi­se raa­mat, mil­le kesk­seks sõnu­miks on il­mu­tus Jee­su­sest Kris­tu­sest ning tema val­mis­ta­tud pääst­mi­sest. Pii­bel ju­tus­tab ka, mil­li­ne on Ju­mal ja kui­das ta te­gut­seb.

Ma olen hea võistluse võidelnud

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.42

Apos­tel Pau­lus tun­dis häs­ti oma aja kul­tuu­ri, kus pee­ti lugu spor­dist. Kuna ta tun­dis, et võist­lus-olu­kor­ra­ga se­o­tud ku­jut­lu­sed olid väga ela­vad ini­mes­te mõte­tes, võrdles ta mitu kor­da krist­la­se elu võist­lus­ra­jal jooks­mi­se­ga. Ta tah­tis ka näi­da­ta, et usuv­õit­lu­se täht­sus ja siht on pal­ju suu­rem kui aja­li­ke sih­ti­de püüdmine.

Jumal, maailma looja

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.36

Apost­li­ku usu­tun­nis­tu­se jär­gi on Ju­mal ta­e­va ja maa loo­ja. Piib­li al­gu­ses on see sel­gelt ja liht­salt öel­dud: „Al­gu­ses lõi Ju­mal ta­e­va ja maa.“ (1Ms 1: 1).

Juhtkiri: Usk on Jumala kingitus

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.33

Jee­su­se õpe­tu­se jär­gi us­ku­sid lap­sed te­mas­se. Ju­mal kin­gib iga­le siia maa­il­ma sündi­va­le ini­me­se­le usu kin­gi­tu­se. (Mt 18: 6) Kui ini­me­sel pole või­ma­lust kuul­da ja us­ku­da an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi, või­dab patt ta südame ja ta peab Ju­ma­la rii­gist väl­ja mi­ne­ma (Ef 2: 1). Maa­il­mas on pal­ju ini­me­si, kes ela­vad usk­ma­tu­ses, kur­ja rii­gis (Mt 13: 38).

« 1 ... 5 6 7 8
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys