JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Püha Vaim

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
22.11.2019 13.25

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024520191122132500

“Kus kaks või kolm on minu ni­mel koos, seal olen mina nen­de kes­kel.” Seda lu­ba­dust usal­da­des ole­me tih­ti saa­nud kok­ku kuu­la­ma Ju­ma­la sõna ja sel­le lah­ti se­le­ta­mist. Lu­ba­dus on suur, aga kui­das sel­le tõeks saa­mi­ne on või­ma­lik?

Jee­sus on ju tõus­nud üles ta­e­vas­se ja is­tub nüüd Ju­ma­la pa­re­mal pool. Me ei saa teda näha ega kuul­da oma inim­meel­te­ga. Siis­ki on ta mei­e­ga koos. See on või­ma­lik ai­nult nõnda, et ta on Püha Vai­mu läbi oma sõnas ja sak­ra­men­ti­des mei­e­ga oma rii­gis.

Jüngrid said üle­san­de kuu­lu­ta­da sõnu­mit Jee­su­sest eda­si kogu maa­il­ma­le. üle­san­ne on suur ja ras­ke: kõik rah­vad tu­leb teha Jee­su­se jüngri­teks ning neid tu­leb ris­ti­da ja õpe­ta­da Jee­su­se õpe­tus­test kin­ni pi­da­ma. Inimj­õu­ga oli jüngri­tel seda või­ma­tu teha. Luk­ku­de taha kok­ku saa­nud jüngri­hulk oli hir­must nagu van­gis­ta­tud.

ülest­õus­nud Jee­su­se il­mu­mis­test jüngrid said uut jul­gust: Kui Jee­sus tõu­sis üles sur­ma hau­ast, il­mu­tas ta end oma jüngri­te­le ja õpe­tas neid Ju­ma­la rii­ki tund­ma. Jee­sus lu­bas, et jüngrid ei jääks üksi. Nad ei oleks or­vud maa­il­mas. Nad saak­sid Püha Vai­mu va­rus­tu­seks oma töö ja­oks.

Püha Vaim sünni­tab usu

Püha Vaim on Ju­ma­la kol­mas isik. Kol­mai­nu Ju­ma­la igal isi­kul on oma täh­tis üle­san­ne.

Kümme pä­e­va pä­rast Jee­su­se Ta­e­va­mi­ne­kut las­kus Püha Vaim jüngrite pe­a­le nii, et nad said seda aja­li­ke meel­te­ga näha. Jüngrid täi­de­ti Püha Vai­mu­ga ning nad hak­ka­sid rää­ki­ma nõnda nagu Vaim neil lasi rää­ki­da (Ap 2:1-13). Me mee­nu­ta­me seda sündmust igal ne­lipü­hal. Ae­ga ne­lipü­hast iga­vi­kupü­ha­pä­e­va­ni hüütak­se Püha Vai­mu ajaks.

Ju­ma­la Püha Vaim an­dis esi­mes­te­le jüngri­te­le jõu, os­ku­se ja jul­gu­se, et evan­gee­liu­mit kuu­lu­ta­da nii, nagu Jee­sus oli õpe­ta­nud. Jee­su­se töö siin maa peal jät­kub Püha Vai­mu töö­na.

Esi­me­sel ne­lipü­hal är­kas Peet­ru­se kuu­lu­ta­mi­se mõjul 3000 ini­me­se süda­me­tun­nis­tus. Nad us­ku­sid evan­gee­liu­mis­se ja said mee­le­pa­ran­da­mi­se ar­mu. Püha Vaim mõju­tas kuu­la­ja­tes us­ku.

Proh­ve­ti­de lu­ba­dus uu­est le­pin­gust ja Vai­mu va­la­mi­sest oli täi­de­tud. Ju­ma­la tun­nus­tä­hed olid ta­e­va ja maa peal. Sii­o­ni mägi oli var­ju­paik ja need, keda Ju­mal oli kut­su­nud, pää­se­sid. (Jr 31:31-34, Jl 3:1-5)

Usk ja sel­le vil­jad

Usu sünni ime võib juh­tu­da ka täna. Ju­ma­last ee­ma­le sat­tu­nud ini­me­ne võib pää­se­da ta­ga­si Ju­ma­la lap­seks. Ju­mal kut­sub usk­ma­tut ini­mest usu­le, mee­le­pa­ran­du­se ar­mus­se ja Ju­ma­la rii­ki.

Kui ini­mi­ne saab võtta vas­tu Ju­ma­la rii­gi rõõmusõ­nu­mi, pat­tu­de an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi Jee­su­sest, saab ini­me­ne Ju­ma­la rii­gi ko­da­ni­kuks. Ta pää­seb osa­li­seks kõi­ki­dest nen­dest Ju­ma­la he­a­dest kin­ki­dest, mida Jee­sus on oma ve­a­tu elu, kan­na­tu­se ja sur­ma­ga väl­ja tee­ni­nud. Püha Vaim kir­gas­tab Kris­tust ain­sa va­ga­na. Mee­le­pa­ran­da­mi­se ar­mu saa­nud ini­me­ne on õig­la­ne, Ju­ma­la ees kõlblik.

Usk ei sünni oma mõis­tu­se ega oma vä­e­ga. Mõis­tu­se­ga pole või­ma­lik saa­da aru Ju­ma­la ega Ju­ma­la rii­gi sa­la­dus­test. Püha Vaim kut­sub ini­mest Ju­ma­la juur­de evan­gee­liu­mi va­hen­du­sel, sünni­tab usu ja jul­gus­tab säi­li­ta­ma us­ku ja head süda­me­tun­nis­tust.

Li­saks usu kin­gi­le an­nab Püha Vaim ka tei­si kin­ke. Püha Vai­mu vil­ja­deks on ar­mas­tus, rõõm, rahu, pikk meel, lah­kus, he­a­dus, us­ta­vus, ta­sa­dus ja ene­se­va­lit­sus (Gl 5:22-26).

Kin­ki­dest kõige väär­tus­li­kum on ar­mas­tus. Püha Vai­mu kin­ki­de­ga suu­dab ini­me­ne võita liha tööd, iga­su­gu­se roo­ja­su­se. Püha Vaim ai­tab ja ju­hib sel­li­se taht­mi­se ja aru­saa­mi­se juur­de, et pat­tu nä­hak­se pa­tu­na ja ar­mu ar­mu­na. Siin on tegu Püha vai­mu töö ja südame olu­kor­ra­ga. Seda Püha Vai­mu tööd hüütak­se pühit­se­mi­seks. Arm õpe­tab pat­tu hülgama ja ela­ma nõnda, et Ju­ma­la taht­mi­ne te­os­tub. Sel­list elu­vii­si, taht­mi­se olu­kor­da, võit­lust patu ja sel­le jõu­du­de vas­tu, hüütak­se krist­la­se võit­lu­seks.

Püha Vai­mu preest­ri­a­met

Igal usk­li­kul on õi­gus, või­ma­lus ja ko­hus­tus rää­ki­da Jee­su­sest. Usk­lik ini­me­ne on Püha Vai­mu prees­ter.

Jee­su­se poolt an­tud üle­san­ne on väär­tus­lik: me kuu­lu­ta­me Püha Vai­mu vä­e­ga pat­tu­de an­dek­sand­mist sel­le vo­li­tu­se­ga, mis Jee­sus on and­nud. Isa on lä­ki­ta­nud tema ja ta on lä­ki­ta­nud meid.

“Kes teid kuul­da võtab, see võtab kuul­da mind”, kin­ni­tab meie ülest­õus­nud Is­sand (Lk 10:16). Kes kuu­leb Püha Vai­mu kin­gi saa­nud usk­li­ku kuu­lu­ta­tud pat­tu­de an­dek­sand­mist, ei kuu­le ai­nult ini­mi­se häält, vaid Jee­su­se oma kut­set. See on siis Ju­ma­la kut­se.

Püha Vaim kut­sub, ko­gub ja val­gus­tab. Püha Vaim kui Tõe Vaim ju­hib Ju­ma­la sõna val­gu­ses­se ja kui ar­mu vaim ta lo­hu­tab ja an­nab pa­tud an­deks, ära­tab meid ükskord sur­ma hau­ast ja an­nab iga­ve­se elu.

Tekst: Mau­no So­ro­nen

Töl­ge: Rei­jo Lohi

Aval­da­tud raa­ma­tus ”Us­kon aak­ko­sia” (Usu al­fa­bee­te), SRK 2012

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys