JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Päästetud ligimest teenima

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
1.2.2019 10.12

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441720190201101200

Pii­bel­lik usk on ini­me­se ja­oks elu­täh­tis. Il­ma usu­ta on või­ma­tu ol­la Ju­ma­la­le mee­le­pä­ra­ne (Hb 11:6).

Usk avab tee iga­ves­se el­lu ja see usk tek­kib Ju­ma­la rii­gi sõnu­mit kuul­des. See­pä­rast on­gi krist­la­se­le elu kõige suu­rem aa­re Ju­ma­la püha evan­gee­lium.

Pat­tu lan­ge­nud ini­me­se lu­nas­tus ja le­pi­tus on nõud­nud kõige suu­re­ma ohv­ri: Ju­ma­la Poeg on täi­es­ti loo­bu­nud kõi­gest tema omast, and­nud mei­le kõige en­da oma ega jät­nud en­da­le mi­da­gi (Suur Ka­te­kis­mus).

Elav usk te­ki­tab Vai­mu vil­ju (Gl 5:22). See an­nab taht­mi­se ja jõu Ju­ma­lat ja li­gi­mest tee­ni­da. Usk ei jäta krist­last te­ge­vu­se­tuks, sest Ju­ma­la ar­mas­tus avab sil­mad nä­ge­ma abi va­ja­vat li­gi­mest.

Krist­la­ne elab Kris­tu­se­le ja li­gi­me­se­le: Kris­tu­se­le usus ja li­gi­me­se­le ar­mas­tu­ses (Mar­tin Lut­her).

Pii­bel ja aja­lu­gu õpe­ta­vad, mida Ju­ma­la ar­mas­tus saa­dab kor­da. Ar­mas­tus ei ar­ves­ta et­te, ei hin­da, mida ini­me­ne pe­aks ise saa­ma vas­tas­tik­ku­se print­sii­bi ko­ha­selt.

Ar­mas­tu­se te­gu­de põhjaks ei ole hea ini­me­se mai­ne või au. Nen­de koh­ta ei pee­ta sta­tis­ti­kat.

Pau­lus väl­jen­das krist­li­ku di­a­koo­ni­a­töö põhimõt­te: ”Igaüks and­ku nii, nagu ta süda on lu­ba­nud, mit­te nör­di­nult või sun­ni­tult, sest Ju­mal ar­mas­tab rõõmsat and­jat” (2Kr 9:7).

Ohv­rid li­gi­me­se he­aks ja evan­gee­liu­mi töös­se saa­da­vad kor­da pal­ju siis, kui Ju­mal an­nab oma õnnis­tu­se.

Krist­lik õpe­tus võtab kok­ku krist­la­se ter­ve elu nen­de sõna­de­ga: Kui Ju­mal ar­must an­nab mei­le kõik pa­tud an­deks, te­ki­tab see meie süda­me­tes ar­mas­tust, tä­nu­lik­kust ja usu­kuu­le­kust. Need saa­vad meid tee­ni­ma Ju­ma­lat ja oma li­gi­me­si (KO 1948: 85).

Pii­bel rää­gib olu­kor­da­dest, mil­les krist­la­sed on jää­nud vest­le­ma sel­le üle, kui­das võiks abi va­ja­vaid to­e­ta­da. Sel­lest on näi­teks Apost­li­te te­gu­de kir­jel­dus, mil­les alg­ko­gu­du­se di­a­koo­ni­a­tööd pla­nee­ri­ti ja kor­ral­da­ti (Ap 6:1-4).

Li­gi­me­se tee­ni­mi­ne tõu­seb pii­bel­li­kust aru­saa­mast ini­me­se koh­ta ning vas­tu­tu­sest, mil­les­se kuu­lu­vad vaim­se, vai­mu­li­ku ja aja­li­ku to­e­tu­se di­men­si­oo­nid.

Jee­sus, kes ei tul­nud siia, et teda tee­ni­taks, vaid ise tee­ni­ma, kin­ni­tas ar­mas­tu­se kak­sik­kä­su (Mt 22:37-39). Ta õpe­tas oma näi­te­ga, kui­das meie pe­ak­si­me oma li­gi­me­si koh­ta­ma. Kõige väär­tus­li­kum tee­ni­misü­le­san­ne on evan­gee­liu­mist rää­ki­mi­ne.

Tekst: Ju­ha­ni Liuk­ko­nen

Tõlge: AV

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 30.1.2019

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys