JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 8 »

Vaim liidab usklikuid ühte

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.51

Ta pa­lus luba, et oma usust mul­le rää­ki­da. Ma kuu­la­sin teda ning ütle­sin siis, et tema aru­saa­mi­ne usu­as­ja­dest tun­dus mul­le väga võõras ja et ma ei leid­nud sel­le­le põhju­seid Piib­list.

”Mis asi on maakera?”

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.48

Ini­me­se maa­il­ma­pilt hak­kab moo­dus­tu­ma lap­sepõl­ves. Hil­je­mi­ni see täi­e­neb. Olen imes­ta­nud, kui tar­ku mõtteid juba väga väi­ke laps võib mõel­da. Ta võib ise­gi ahis­tust tun­da mõel­des kõi­ge­le, mis maa­il­mas iga päev toi­mub.

Andeksandmine tundub hea ja rahustab

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.46

Lõuna-Soo­me kan­dis ela­vad sõbrad Lil­ja Kla­si­la, Bet­ti­na Tuo­maa­la ning Bet­ti­na põhjast külas­käi­gul vii­biv nõbu, Ron­ja Koi­vis­to, käi­vad alg­koo­li tei­ses klas­sis.

Püha vaim viib taevasse

Vieraskieliset / eesti26.9.2018 16.44

Jee­sus on tõus­nud ta­e­vas­se, aga Ta­te­gut­seb maa­il­mas üha. Tema töö jät­kub Püha Vai­mu töö­na tema ko­gu­du­ses. Püha Vaim on väl­ti­ma­tu ini­me­se pääst­mi­seks.

Jeesus kannatas meie eest

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.31

Patt la­hu­tab ini­me­se Ju­ma­last. Kuna esi­me­sed ini­me­sed pa­ra­dii­sis lan­ge­sid pat­tu, pä­ran­dub kal­du­vus pa­tu­le kõi­gi­le ini­mes­te­le. See on näha maa­il­mas kur­ju­se­na, hä­da­na ja üle­koh­tu­na. Pal­jud ini­me­sed ta­ot­le­vad lühi­a­ja­list nau­din­gut ja edu, unus­ta­des sa­mas Ju­ma­la taht­mi­se.

Prantsusmaa kokkutulekul kuulati rahu tervitusi

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.30

Te­gi­me Ee­ro Nuo­li­o­ja­ga mis­jo­ni­rei­si Prant­sus­maa­le Saint Lou­i­si. Len­da­si­me Ba­se­li len­nu­väl­ja­le, mis paik­neb Prant­sus­maal, aga on Šveit­si, Prant­sus­maa ja Sak­sa­maa ühine len­nu­vä­li. Len­nu­väl­jalt on ai­nult mõne ki­lo­meet­ri tee An­ne ja Pat­rik Mic­he­li ko­dus­se, kus pee­ti kok­ku­tu­lek.

Kristuse töö jätkub Püha Vaimu tööna

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.28

Esi­me­sel ne­lipü­hal las­kus Püha Vaim apost­li­te pe­a­le näh­ta­val ku­jul. Ne­lipü­ha on üks ki­ri­ku­aas­ta kol­mest suu­rest ki­ri­kupü­hast. Nen­de pühade jär­gi ja­ga­tak­se meie ki­ri­ku­aas­ta kol­me os­sa: jõulu-, ülest­õus­mispü­ha- ja ne­lipü­ha­o­sa. Vii­mas­tel aas­taküm­ne­tel on ne­lipü­ha siis­ki ka­o­ta­nud oma täht­sust, ja sel­le sisu on mõnegi ini­me­se mee­les aja­pik­ku äh­mas­tu­nud.

Piht vabastab koormaist

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.25

Ini­me­ne on oma elus nagu rän­dur. Usk­li­ku­na on tema siht­ko­haks ta­e­va­ne kodu. Ai­nult usk teeb või­ma­li­kuks sel­le­le si­hi­le jõuda.

Jeesus, kiusatuste võitja

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.23

Mei­ei­sa­pal­ves pa­lu­me: ”Ja ära saa­da meid kiu­sa­tus­se.” Kiu­sa­tu­sed on ah­vat­lu­sed, mil­le­le jä­re­le­and­mi­ne viib va­le­de­le te­gu­de­le ehk pat­tu.

Patust inimest kutsutakse Jumala riiki

Vieraskieliset / eesti15.11.2017 6.22

Pais­tab, et sõna patt pii­bel­lik mõte on muu­tu­nud ka­het­sus­väär­selt pal­ju­de ini­mes­te ja­oks eba­sel­geks. Pa­tust rää­ki­mist väl­di­tak­se, võib-ol­la ise­gi vai­mu­li­kus vest­lu­ses. Tih­ti tun­dub, et oleks ker­gem rää­ki­da ai­nult Ju­ma­la ar­must, ar­mas­tu­sest ja he­aks­kiit­mi­sest, sest sel­li­ne jutt ta­va­li­selt ei pa­han­da ke­da­gi.

« 1 2 3 4 5 ... 8 »
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys