JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset7.6.2024 6.00

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Jumala johtaa valtakuntansa työtä ajallaan ja tavallaan

Uutiset25.3.2024 7.00

Alu­e­se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat yh­teen kes­kus­te­le­maan pait­si käy­tän­nön toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eil­la, myös muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta ja us­koon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Leiri on keskustelun paikka

Uutiset23.3.2024 6.00

Lei­ri tar­jo­aa oh­jaa­jil­le nä­ky­miä nuor­ten maa­il­mas­ta. Nuo­ril­le taas avau­tuu ti­lai­suus tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja kes­kus­tel­la luo­tet­ta­vien ai­kuis­ten kans­sa.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Hannu Rantala

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Hannu Rantala

Paljon kuulijoita pienissä seuroissa

Uutiset22.3.2024 11.35

Ko­ti­maan lä­he­tys­seu­rat ja ra­di­o­seu­rat mah­dol­lis­ta­vat Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­sen heil­le, jot­ka ei­vät pää­se usein seu­roi­hin.

Kuva: Jarmo Määttä

Kuva: Jarmo Määttä

Seurakuntien hautaustoimen maksuja yhdenmukaistetaan

Uutiset19.3.2024 7.00

Kirk­ko­hal­li­tus on ajan­ta­sais­ta­nut hau­taus­toi­men mak­su­jen pe­ri­aat­teis­ta an­net­tua oh­jeis­tus­ta. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen yleis­kir­jeen mu­kaan oh­jeis­tuk­sen ta­voit­tee­na on mak­su­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen seu­ra­kun­nis­sa ja pa­rem­pi kus­tan­nus­vas­taa­vuus, vaik­ka seu­ra­kun­nat päät­tä­vät­kin mak­suis­ta it­se­näi­se­si.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kirkkolauluillat lähestyvät

Uutiset18.3.2024 9.00

Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­vän ke­vään pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neet kirk­ko­lau­luil­lat jär­jes­te­tään tänä vuon­na Kuu­sa­mon Py­hän Ris­tin kir­kos­sa 13.4., Pu­das­jär­ven kir­kos­sa 4.5. sekä Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa 25.5. Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten seu­ra­kun­tien kans­sa. Kirk­ko­lau­luil­toi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Veli-Matti Raappana / Kokkolan seurakuntayhtymä

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Veli-Matti Raappana / Kokkolan seurakuntayhtymä

Kokkolan kirkko siunataan käyttöön uudistustöiden jälkeen

Uutiset17.3.2024 8.30

Kok­ko­lan kirk­ko ote­taan uu­del­leen käyt­töön piis­pan­mes­sus­sa tä­nään 17. maa­lis­kuu­ta kel­lo 10. Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo siu­naa kir­kon uu­del­leen teh­ty­jen muu­tos­ten jäl­keen, tie­dot­ta­vat Ou­lun hiip­pa­kun­ta ja Kok­ko­lan seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Ihmiset lukevat taas äänilehden – kiittävää palautetta on jo tullut

Uutiset16.3.2024 9.00

Kuun­te­li­joi­den toi­veet sai­vat ai­kaan Päi­vä­mie­hen ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ää­ni­leh­den va­paa­eh­toi­sen te­ki­jä­ver­kos­ton or­ga­ni­soin­nin.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

Nuoriso- ja seurakuntapäivät Turussa – valon lapsina maailmassa

Uutiset14.3.2024 9.00

Ju­ma­lan las­ten tun­to­merk­ki on rak­kaus ja Hen­gen luo­ma yh­teys. Us­ko­vais­ten elä­mä ja va­lin­nat erot­tu­vat epä­us­koi­sen maa­il­man kes­kel­lä.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Piispainkokous ehdottaa kirkkojärjestykseen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen mallia

Uutiset13.3.2024 11.05

Kah­den rin­nak­kai­sen nä­ke­myk­sen tun­nus­ta­mi­nen ei edel­lyt­täi­si mo­lem­pien nä­ke­mys­ten hy­väk­sy­mis­tä, vaan nii­den ole­mas­sa­o­lon hy­väk­sy­mis­tä.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Anteeksiantamus saa aikaan iloa ja riemua

Uutiset12.3.2024 9.50

– Pari len­toa, ja tui­ma pak­kas­sää vaih­tui paah­tei­seen au­rin­gon läm­pöön. Läm­min oli myös vas­taa­not­to Ban­ju­lin ken­täl­lä, pu­hu­jat ku­vai­li­vat mat­kan al­kua.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys