JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Hannu Rantala

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Hannu Rantala

Paljon kuulijoita pienissä seuroissa

Uutiset22.3.2024 11.35

Ko­ti­maan lä­he­tys­seu­rat ja ra­di­o­seu­rat mah­dol­lis­ta­vat Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­sen heil­le, jot­ka ei­vät pää­se usein seu­roi­hin.

Kuva: Jarmo Määttä

Kuva: Jarmo Määttä

Seurakuntien hautaustoimen maksuja yhdenmukaistetaan

Uutiset19.3.2024 7.00

Kirk­ko­hal­li­tus on ajan­ta­sais­ta­nut hau­taus­toi­men mak­su­jen pe­ri­aat­teis­ta an­net­tua oh­jeis­tus­ta. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen yleis­kir­jeen mu­kaan oh­jeis­tuk­sen ta­voit­tee­na on mak­su­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen seu­ra­kun­nis­sa ja pa­rem­pi kus­tan­nus­vas­taa­vuus, vaik­ka seu­ra­kun­nat päät­tä­vät­kin mak­suis­ta it­se­näi­se­si.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kirkkolauluillat lähestyvät

Uutiset18.3.2024 9.00

Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­vän ke­vään pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neet kirk­ko­lau­luil­lat jär­jes­te­tään tänä vuon­na Kuu­sa­mon Py­hän Ris­tin kir­kos­sa 13.4., Pu­das­jär­ven kir­kos­sa 4.5. sekä Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa 25.5. Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten seu­ra­kun­tien kans­sa. Kirk­ko­lau­luil­toi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Veli-Matti Raappana / Kokkolan seurakuntayhtymä

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Veli-Matti Raappana / Kokkolan seurakuntayhtymä

Kokkolan kirkko siunataan käyttöön uudistustöiden jälkeen

Uutiset17.3.2024 8.30

Kok­ko­lan kirk­ko ote­taan uu­del­leen käyt­töön piis­pan­mes­sus­sa tä­nään 17. maa­lis­kuu­ta kel­lo 10. Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo siu­naa kir­kon uu­del­leen teh­ty­jen muu­tos­ten jäl­keen, tie­dot­ta­vat Ou­lun hiip­pa­kun­ta ja Kok­ko­lan seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Ihmiset lukevat taas äänilehden – kiittävää palautetta on jo tullut

Uutiset16.3.2024 9.00

Kuun­te­li­joi­den toi­veet sai­vat ai­kaan Päi­vä­mie­hen ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ää­ni­leh­den va­paa­eh­toi­sen te­ki­jä­ver­kos­ton or­ga­ni­soin­nin.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

Nuoriso- ja seurakuntapäivät Turussa – valon lapsina maailmassa

Uutiset14.3.2024 9.00

Ju­ma­lan las­ten tun­to­merk­ki on rak­kaus ja Hen­gen luo­ma yh­teys. Us­ko­vais­ten elä­mä ja va­lin­nat erot­tu­vat epä­us­koi­sen maa­il­man kes­kel­lä.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Piispainkokous ehdottaa kirkkojärjestykseen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen mallia

Uutiset13.3.2024 11.05

Kah­den rin­nak­kai­sen nä­ke­myk­sen tun­nus­ta­mi­nen ei edel­lyt­täi­si mo­lem­pien nä­ke­mys­ten hy­väk­sy­mis­tä, vaan nii­den ole­mas­sa­o­lon hy­väk­sy­mis­tä.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Anteeksiantamus saa aikaan iloa ja riemua

Uutiset12.3.2024 9.50

– Pari len­toa, ja tui­ma pak­kas­sää vaih­tui paah­tei­seen au­rin­gon läm­pöön. Läm­min oli myös vas­taa­not­to Ban­ju­lin ken­täl­lä, pu­hu­jat ku­vai­li­vat mat­kan al­kua.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tarjoa vuokralle suviseuramajoitusta

Uutiset11.3.2024 9.00

SRK:n Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä 28.6.–1.7. tu­le­va­na ke­sä­nä. Osa su­vi­seu­ra­vie­rais­ta ma­joit­tuu seu­ra-alu­een ul­ko­puo­lel­la, jo­ten lä­hi­seu­dun yk­si­tyis­hen­ki­löt voi­vat tar­jo­ta vuok­ral­le ma­joi­tus­ti­laa.

MLL

MLL

Varoituspalvelu hälyttää vaarallisista somehaasteista

Uutiset8.3.2024 8.00

Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to on lan­see­ran­nut au­to­ma­ti­soi­dun pal­ve­lun, joka va­roit­taa van­hem­pia las­ten ja nuor­ten koh­taa­mis­ta vaa­ral­li­sis­ta so­me­haas­teis­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys