JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset7.6.2024 6.00

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

1 2 3 4 ... 15 »

Kuva: Lasse Kokko

Kuva: Lasse Kokko

SRK:n kirjoituskilpailut on ratkaistu

Uutiset6.6.2024 13.45

SRK:n jär­jes­tä­mät las­ten- ja nuor­ten­kir­jo­jen kir­joi­tus­kil­pai­lu sekä ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­lu on rat­kais­tu.

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Yhteisenä tavoitteena turvalliset Suviseurat

Uutiset6.6.2024 9.45

Kun olet läh­dös­sä Su­vi­seu­roi­hin, kan­nat­taa lu­kea nämä tur­val­li­suu­soh­jeet. Pe­ril­lä voit pe­reh­tyä oh­jei­siin li­sää lu­ke­mal­la niis­tä Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma­leh­ti­ses­tä. Tur­val­li­suu­soh­jeet ovat kaik­kien su­vi­seu­ra­vie­rai­den yh­tei­sek­si par­haak­si.

Osa pohjoissuomalaisista Päivämiehen tilaajista saa lehtensä tuplana viikolla 23

Uutiset4.6.2024 14.50

Kes­ki­viik­ko­na 5.6. il­mes­ty­vä Päi­vä­mies-leh­ti pi­tää si­säl­lään tie­toa kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vis­tä Su­vi­seu­rois­ta. Su­vi­seu­ra­nu­me­ro ja­e­taan kaik­kiin ta­louk­siin su­vi­seu­ra­paik­ka­kun­nal­la ja sen ym­pä­ris­tös­sä. Ti­laus­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­en Pu­das­jär­vel­lä, Kuu­sa­mos­sa, Po­si­ol­la, Tai­val­kos­kel­la, Ra­nu­al­la, Yli­kii­min­gis­sä, Kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä asu­vat Päi­vä­mie­hen ti­laa­jat saa­vat su­vi­seu­ra­leh­ten­sä tup­la­na.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Jussi Valkeajoki / Tampereen hiippakunta

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Papiksi vihitty Samuli Tyni (kuvassa keskellä) jatkaa edelleen nykyistä työtään IT-alalla, mutta sen ohessa hän työskentelee sivutoimisesti pappina SRK:n rippikoulutyössä ja Hämeenkyrön seurakunnassa. Tynin vierellä myöskin papin virkaan vihityt Aino Vihonen (vas.) ja Miina Kurjenmiekka.

Jussi Valkeajoki / Tampereen hiippakunta

Tuore pappi haluaa puhua kuten uskoo

Uutiset4.6.2024 12.00

Tou­ko­kuun lo­pus­sa pa­pik­si vi­hit­ty Sa­mu­li Tyni luot­taa, et­tä kos­ka ”Luo­ja on an­ta­nut vi­ran, niin an­taa hän tai­don­kin”.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Noora Korteniemi

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Kevätretkeläiset alkuhartautta kuuntelemassa Jokijärven kylätalon pihamaalla.

Noora Korteniemi

Kevätretkellä kyläseuran talon pihapiirissä

Uutiset1.6.2024 12.00

Tai­val­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn ke­vät­ret­ki 26. tou­ko­kuu­ta suun­tau­tui Jo­ki­jär­vel­le ky­lä­seu­ran ta­lon pi­ha­pii­riin. Paik­ka on his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vä, sil­lä tun­net­tu kir­jai­li­ja Kal­le Pää­ta­lo on aloit­ta­nut kou­lu­vuo­ten­sa siel­lä.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Koskemattomien korpien kaupunki

Uutiset31.5.2024 9.05

Pu­das­jär­vi on va­kiin­tu­mas­sa poh­joi­sim­mak­si Su­vi­seu­ro­jen kol­mes­ta pi­to­pai­kas­ta. Mil­lai­ses­ta paik­ka­kun­nas­ta oi­kein on kyse?

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Aleksi Klasila

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Aleksi Klasila

Maitoisten juhannusseuroihin tarvitaan tekijöitä

Uutiset28.5.2024 9.00

Jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta kriit­ti­siä työ­vuo­ro­ja on vie­lä noin kol­me­kym­men­tä, koko täyt­tö­as­te on vain noin 20 pro­sent­tia.

A-L.S

A-L.S

Seurakunnat järjestävät suvivirsitapahtumia

Uutiset27.5.2024 9.10

Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa jär­jes­te­tään al­ka­van ke­sän kun­ni­ak­si su­vi­vir­si­ta­pah­tu­mia, jois­sa ke­sä­tun­nel­miin pää­see lau­la­mal­la ke­säi­siä lau­lu­ja mu­kaan lu­kien ra­kas­tet­tua su­vi­virt­tä.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Reeta Korhonen

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen suoritti vihkimisen.

Reeta Korhonen

Tuore pappi tuntee olevansa oikeassa paikassa

Uutiset24.5.2024 6.00

Oli­ver Si­vu­la vi­hit­tiin pa­pik­si Kuo­pi­os­sa 9. tou­ko­kuu­ta. Pää­tös ha­keu­tua pa­pin työ­hön kyp­syi pik­ku­hil­jaa.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Kuva: Tero Pitkälä

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Kuva: Tero Pitkälä

Kesän tiekirkkokausi avataan – Kirkot kutsuvat hiljentymään ja ihmettelemään suomalaista kulttuuriperintöä

Uutiset21.5.2024 7.00

Yli 260 kirk­koa avaa jäl­leen oven­sa ke­sän mat­kai­li­joil­le, kun tie­kirk­ko­kau­si käyn­nis­tyy ke­sä­kuun alus­sa. Kir­kot ym­pä­ri Suo­men tar­jo­a­vat ai­nut­laa­tui­sen ti­lai­suu­den tu­tus­tua his­to­ri­aan, ark­ki­teh­tuu­riin ja kult­tuu­riin. Tie­kir­kot ovat rau­hal­li­sia, toi­sen­lai­sia tau­ko­paik­ko­ja, jois­sa voi py­säh­tyä mat­kaa teh­des­sä.

1 2 3 4 ... 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys