JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »
Kurssilaiset tulivat hyvin erilaisista elämäntilanteista, mikä teki kurssista monipuolisen.

Kurssilaiset tulivat hyvin erilaisista elämäntilanteista, mikä teki kurssista monipuolisen.

Kuvat: Maiju Raunismaa

Kurssilaiset tulivat hyvin erilaisista elämäntilanteista, mikä teki kurssista monipuolisen.

Kurssilaiset tulivat hyvin erilaisista elämäntilanteista, mikä teki kurssista monipuolisen.

Kuvat: Maiju Raunismaa

Naisyrittäjät hyvinvoinnin äärellä

Uutiset1.5.2024 9.00

Huh­ti­kuun au­rin­koi­se­na vii­kon­lop­pu­na Reis­jär­ven opis­tol­la ko­koon­tui eh­kä his­to­ri­an en­sim­mäis­tä ker­taa nai­sy­rit­tä­jien hy­vin­voin­ti­kurs­si. Vaik­ka ai­heen tär­keys oli tun­nis­tet­tu jo ai­kai­sem­min, saa­tiin kurs­si to­teu­tu­maan nyt.

Uudet talonmiehet pitivät palaveria Siikatörmällä huhtikuussa.

Uudet talonmiehet pitivät palaveria Siikatörmällä huhtikuussa.

Kuvat: Maija Haho

Uudet talonmiehet pitivät palaveria Siikatörmällä huhtikuussa.

Uudet talonmiehet pitivät palaveria Siikatörmällä huhtikuussa.

Kuvat: Maija Haho

Siikatörmän leirikeskus sai uudet talonmiehet

Uutiset28.4.2024 8.00

Uu­si kym­me­nen pa­ris­kun­nan muo­dos­ta­ma ryh­mä on aloit­ta­nut toi­min­nan Sii­ka­jo­el­la si­jait­se­van SRK:n lei­ri­kes­kuk­sen Sii­ka­tör­män ta­lon­mie­hi­nä tä­män vuo­den alus­ta al­ka­en. Sa­maan ai­kaan kiin­teis­tö­vas­taa­va­na aloit­ti Pek­ka Top­pi­la. Ai­em­min kiin­teis­tön hoi­ta­ji­na ja ta­lon­mie­hi­nä ovat toi­mi­neet He­le­na ja Sau­li Top­pi­la.

Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuva: Johanna Lumijärvi

Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuvassa puheenvuoroa pitävän Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtorin Jukka Palolan mielestä yhteistyö Iso Kirja -opiston kanssa on hyvä ja toimiva ratkaisu opistoseurojen mahdollistamiseksi.

Kuva: Johanna Lumijärvi

Opistoseurojen valmisteluja viimeistellään – varaa työvuoro

Uutiset26.4.2024 10.45

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen 2024 toi­mi­kun­nat ko­koon­tui­vat 20. huh­ti­kuu­ta Keu­ruul­la Ison Kir­jan opis­tol­la. Lu­mi­myrs­ky an­toi oman sä­väyk­sen­sä bus­si- ja hen­ki­lö­au­to­mat­kus­ta­mi­seen, mut­ta päi­vä saa­tiin to­teu­tet­tua suun­ni­tel­lus­ti.

– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

Maija Kivioja

– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

– Muiden medioiden uutiset ovat paljon synkempiä, ne harvoin kertovat mistään hyvästä, pohtivat Inka Ristinen, Eeva-Stiina Ylikoski, Lumi Pirnes ja Heidi Autio Kärsämäen raamattuluokassa.

Maija Kivioja

Päivämiehestä löytyy raamattuluokkalaiselle sopivaa luettavaa

Uutiset25.4.2024 12.15

Päi­vä­mies on tu­tun nä­köi­nen leh­ti lä­hes jo­kai­sel­le raa­mat­tu­luok­kaan osal­lis­tu­neel­le, mut­ta vain muu­ta­mil­la on ta­pa­na lu­kea sitä. Leh­teen tu­tus­tu­mi­nen ma­dal­si lu­ke­mi­sen kyn­nys­tä.

Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Suviseurojen kuvapalvelu

Millainen Kesäseuraradio palvelee parhaiten?

Uutiset24.4.2024 13.35

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­teh­tä­vä on vä­lit­tää evan­ke­liu­min sa­no­maa ke­sän ai­ka­na niin seu­ro­jen kuin muun oh­jel­man kaut­ta. Ke­sä­seu­ra­ra­dio on toi­vot­tu pal­ve­lu, mikä nä­kyy esi­mer­kik­si vuo­sit­tai­sis­sa kuu­li­ja­pa­laut­teis­sa. SRK:n vies­tin­tä sai SRK:n hal­lin­nol­ta teh­tä­vän suun­ni­tel­la ja poh­tia ra­di­o­työn tu­le­vai­suut­ta. Työ­ryh­mään kuu­luu SRK:n toi­mis­tol­ta kol­me jä­sen­tä sekä vii­si vies­tin­näs­sä ja ra­di­o­työs­sä pit­kään mu­ka­na ol­lut­ta va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jää eri puo­lil­ta Suo­mea. Työ­ryh­mä päät­ti heti työs­ken­te­lyn alus­sa teh­dä ky­se­lyn, jol­la kar­toi­te­taan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­li­ja­ko­ke­muk­sia.

Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä.  Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä. Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Jani Muikku

Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä.  Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Juhlan järjestäminen koettiin koko rauhanyhdistyksen yhteiseksi asiaksi. Juhlaa toteuttamassa oli runsaasti eri-ikäisiä toimijoita. Tilaisuudessa kuultiin runo- ja musiikkisikermä, jossa esiintyi kuoroja ja laulu- sekä soitinyhtyeitä. Eeva Kontiokari lausui kirjoittamansa runot.

Jani Muikku

Kiitollisuus ja sukupolvien välinen yhteys sävyttivät juhlaa Vaasassa

Uutiset23.4.2024 11.00

Juh­liin tuo­duis­sa ter­veh­dyk­sis­sä nou­si esiin ar­vos­tus Vaa­san seu­dun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja koko van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen te­ke­mää työ­tä koh­taan. Yh­tei­söl­li­syyt­tä ja kes­tä­vää ar­vo­poh­jaa ke­ho­tet­tiin vaa­li­maan ja pi­tä­mään kiin­ni vah­vas­ta lau­lu­pe­rin­tees­tä.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Haastateltavalta

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Haastateltavalta

Opinnäytetyö: Resurssipankki-toiminta lisää hyvinvointia

Uutiset22.4.2024 10.45


Lyy­dia Kurt­ti teki Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­näy­te­työn­sä SRK:n Re­surs­si­pan­kin tar­jo­a­man ti­la­päi­sen las­ten­hoi­to­a­vun hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sis­ta.

Kurssille osallistui niin nuorempia opiskelijoita, kuin varttuneempia kirkon työntekijöitä. Pauli Kivioja käyttämässä puheenvuoroa.

Kurssille osallistui niin nuorempia opiskelijoita, kuin varttuneempia kirkon työntekijöitä. Pauli Kivioja käyttämässä puheenvuoroa.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Kurssille osallistui niin nuorempia opiskelijoita, kuin varttuneempia kirkon työntekijöitä. Pauli Kivioja käyttämässä puheenvuoroa.

Kurssille osallistui niin nuorempia opiskelijoita, kuin varttuneempia kirkon työntekijöitä. Pauli Kivioja käyttämässä puheenvuoroa.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Raamattu kehottaa tekemään työtä

Uutiset20.4.2024 8.00

Jäm­sän kr. kan­sa­no­pis­tol­la jär­jes­tet­tiin 14.–16. huh­ti­kuu­ta kir­kon hen­gel­li­sen työn te­ki­jöi­den kurs­si. Kurs­sil­la to­det­tiin, et­tä mo­net kai­paa­vat Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta. Kir­kon työs­sä saa ol­la avoin omas­ta us­kos­taan.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Järjestyksenvalvojan työvuoroihin tarvitaan tekijöitä

Uutiset18.4.2024 12.50

Tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tur­val­li­suus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mo Tur­pei­nen ker­too, et­tä nyt on ajan­koh­tais­ta saa­da kaik­kiin jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien työ­vuo­roi­hin te­ki­jät. Työ­vuo­ro­ja on täyt­tä­mät­tä noin 45.

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Taneli Kalliokoski

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Lähetysmatka Etelä-Ruotsissa kulki Vadstenan maisemien kautta.

Taneli Kalliokoski

Lähetysmatka kutsui seuroihin kirkkoon ja koteihin

Uutiset18.4.2024 8.00

Ete­lä-Ruot­sis­sa us­ko­vais­ten vä­lil­lä voi ol­la pit­kä mat­ka, jol­loin ta­paa­mi­sia jär­jes­tyy har­voin. On kui­ten­kin help­poa ol­la yh­des­sä, kun on sama nä­kö­a­la us­ko­mi­sen asi­ois­sa.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys