JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämiehen verkkolehti täytti 10 vuotta – kuukausittain 30 000 käyttäjää

Uutiset5.4.2024 11.55

Verk­ko­leh­ti ei ole kym­me­nes­sä vuo­des­sa ko­vin pal­jon muut­tu­nut; blo­gi­teks­tit ovat yhä suo­si­tuin­ta si­säl­töä.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Kuvat: E.H

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Albert Halonen puhui täydelle kirkolle pitkäperjantai-illan ehtoollistilaisuudessa Ulvilassa.

Kuvat: E.H

Pitkäperjantai on totuuden hetki

Uutiset4.4.2024 10.00

Pit­kä­per­jan­tai-il­lan eh­tool­lis­ti­lai­suus Ul­vi­lan kes­ki­ai­kai­ses­sa kir­kos­sa on kuu­lu­nut Po­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen oh­jel­maan jo yli 50 vuo­den ajan, ei­kä pe­rin­ne näy­tä hii­pu­van.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen työvuorot varattavissa

Uutiset3.4.2024 15.30

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­ro­jen va­raa­mi­nen on avat­tu huh­ti­kuun alus­sa kaik­kien saa­ta­vil­le. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta työ­vuo­roi­hin.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Ilari Kinnunen

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Rovaniemen Rauhanyhdistyksen väki suuntasi ulkoiluseuroihin Rautiosaaren leirikeskukseen 24. maaliskuuta. Kotaan ja pihalle oli laitettu tulet, joiden luona oli hyvä syödä eväitä ja paistaa makkaraa.

Ilari Kinnunen

Rovaniemeläiset suuntasivat ulkoiluseuroihin

Uutiset27.3.2024 12.00

Pal­mu­sun­nun­tai­na to­teu­tet­tu hy­vän mie­len ret­ki­päi­vä Rau­ti­o­saa­res­sa vir­kis­ti sekä ruu­mis­ta et­tä sie­lua.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Satu Paananen

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Taalainmaan rauhanyhdistyksellä pidetty leiri veti Raamatusta kiinnostuneita paikalle Tukholmasta ja Oslosta saakka.

Satu Paananen

Raamattutieto kiinnosti leiriläisiä

Uutiset26.3.2024 8.00

Maa­lis­kuun 16.–17. päi­vi­nä jär­jes­tet­tiin Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä raa­mat­tu­tie­don lei­ri. Juk­ka Pa­lo­la lu­en­noi osa­not­ta­jil­le, joi­ta saa­pui Taa­lain­maal­ta, Tuk­hol­mas­ta ja Os­los­ta.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Seminaarin osallistujat kuuntelivat tarkkaavaisesti Henna Pärkän pitämää rauhanyhdistysten tietosuoja-asioita koskevaa työpajaa.

Johanna Lumijärvi

Jumala johtaa valtakuntansa työtä ajallaan ja tavallaan

Uutiset25.3.2024 7.00

Alu­e­se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat yh­teen kes­kus­te­le­maan pait­si käy­tän­nön toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eil­la, myös muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta ja us­koon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Anselmi Kotajärvi kokee, että opisto leiripaikkana pienensi kynnystä lähteä leiriohjaajaksi.

Leiri on keskustelun paikka

Uutiset23.3.2024 6.00

Lei­ri tar­jo­aa oh­jaa­jil­le nä­ky­miä nuor­ten maa­il­mas­ta. Nuo­ril­le taas avau­tuu ti­lai­suus tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja kes­kus­tel­la luo­tet­ta­vien ai­kuis­ten kans­sa.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Hannu Rantala

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Martti Kauhanen (vas.) ja Markku Kosunen totesivat, että sanan nälkä näkyy siellä, missä on harvemmin seuroja. He puhuivat SRK:n lähetysseuroissa Jepuan seurakuntatalolla.

Hannu Rantala

Paljon kuulijoita pienissä seuroissa

Uutiset22.3.2024 11.35

Ko­ti­maan lä­he­tys­seu­rat ja ra­di­o­seu­rat mah­dol­lis­ta­vat Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­sen heil­le, jot­ka ei­vät pää­se usein seu­roi­hin.

Kuva: Jarmo Määttä

Kuva: Jarmo Määttä

Seurakuntien hautaustoimen maksuja yhdenmukaistetaan

Uutiset19.3.2024 7.00

Kirk­ko­hal­li­tus on ajan­ta­sais­ta­nut hau­taus­toi­men mak­su­jen pe­ri­aat­teis­ta an­net­tua oh­jeis­tus­ta. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen yleis­kir­jeen mu­kaan oh­jeis­tuk­sen ta­voit­tee­na on mak­su­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen seu­ra­kun­nis­sa ja pa­rem­pi kus­tan­nus­vas­taa­vuus, vaik­ka seu­ra­kun­nat päät­tä­vät­kin mak­suis­ta it­se­näi­se­si.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kirkkolauluillat ovat muodostuneet perinteeksi. Viime vuonna yksi tilaisuus pidettiin Lapuan tuomiokirkossa.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kirkkolauluillat lähestyvät

Uutiset18.3.2024 9.00

Su­vi­seu­ro­ja edel­tä­vän ke­vään pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neet kirk­ko­lau­luil­lat jär­jes­te­tään tänä vuon­na Kuu­sa­mon Py­hän Ris­tin kir­kos­sa 13.4., Pu­das­jär­ven kir­kos­sa 4.5. sekä Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa 25.5. Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten seu­ra­kun­tien kans­sa. Kirk­ko­lau­luil­toi­hin ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys