JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset7.6.2024 6.00

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tarjoa vuokralle suviseuramajoitusta

Uutiset11.3.2024 9.00

SRK:n Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä 28.6.–1.7. tu­le­va­na ke­sä­nä. Osa su­vi­seu­ra­vie­rais­ta ma­joit­tuu seu­ra-alu­een ul­ko­puo­lel­la, jo­ten lä­hi­seu­dun yk­si­tyis­hen­ki­löt voi­vat tar­jo­ta vuok­ral­le ma­joi­tus­ti­laa.

MLL

MLL

Varoituspalvelu hälyttää vaarallisista somehaasteista

Uutiset8.3.2024 8.00

Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to on lan­see­ran­nut au­to­ma­ti­soi­dun pal­ve­lun, joka va­roit­taa van­hem­pia las­ten ja nuor­ten koh­taa­mis­ta vaa­ral­li­sis­ta so­me­haas­teis­ta.

  – Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

– Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

Anne Vähätiitto

  – Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

– Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

Anne Vähätiitto

Arki-iltana kuulemassa pelastussuunnitelmasta

Uutiset7.3.2024 9.00

– Kes­ki­viik­koil­lan seu­rat kat­kai­se­vat mu­ka­vas­ti viik­koa, to­te­si­vat Mar­ket­ta ja Mart­ti Huh­ta­la, jot­ka osal­lis­tui­vat kes­ki­viik­koil­lan seu­roi­hin Raa­hes­sa hel­mi­kuun lo­pul­la.

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Iida Moisio

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Iida Moisio

Pyhäkoulut kokoavat lapsia

Uutiset1.3.2024 9.00

Tyy­pil­li­ses­ti sun­nun­tai­aa­mu­päi­vi­sin pi­de­tyt py­hä­kou­lut ko­ko­a­vat lap­sia ko­tei­hin ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le. Py­hä­kou­lus­sa lau­le­taan lap­sil­le tut­tu­ja lau­lu­ja ja opet­ta­ja ker­too Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­ta lap­sen­ta­jui­ses­ti. Lo­puk­si ope­tel­laan muis­to­lau­se ja lap­set saa­vat muis­tok­si py­hä­kou­lu­mer­kin, jon­ka voi lii­ma­ta py­hä­kou­lu­vih­koon tai -tau­luun.

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Kuvat: Reisjärven kr. opisto

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Kuvat: Reisjärven kr. opisto

Reisjärven opistoseura-alue laajenee

Uutiset29.2.2024 6.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen uu­si ma­joi­tu­sa­lue tu­lee si­jait­se­maan opis­ton vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. In­ves­toin­tiin tar­vi­taan taus­ta­yh­tei­sön ta­lou­del­lis­ta tu­kea.

Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Juhani Ojalehto

Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Julkistamistilaisuuteen SRK:n toimistolle saapui myös kirjan päähenkilö Pentti Kopperoinen (toinen vas.) vaimonsa Esterin kanssa. Kuvassa oikealta Ari-Pekka Palola sekä kirjan kirjoittajat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Samuel Kopperoinen.

Juhani Ojalehto

Sattumusten elämäkerta ja rauhan säveliä

Uutiset28.2.2024 13.00

Elä­mä­ker­ta­kir­ja piir­tää hen­ki­lö­ku­van ta­val­li­sen kris­ti­tyn elä­mäs­tä. Seu­ra­lau­lu­ää­nit­teen tee­ma tu­lee lä­hel­le ny­ky­päi­vää.

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Eero Österberg

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Suviseuramerkkimagneettia on painettu ensimmäinen 2000 kappaleen erä. Merkkiä myydään ennakkoon Suviseurojen järjestelyvastuussa olevilla rauhanyhdistyksillä.

Eero Österberg

Magneettinen muisto Suviseuroista

Uutiset27.2.2024 6.00

Seu­ra­merk­ki­mag­neet­ti on myyn­nis­sä en­sim­mäis­tä ker­taa Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­rois­sa. Kiin­nos­ta­vuu­den sel­vit­tä­mi­sek­si ko­kei­lu­e­rää myy­dään jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä.

Uudet kirkolliskokousedustajat on valittu

Uutiset26.2.2024 15.30

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit käy­tiin tiis­tai­na 13. hel­mi­kuu­ta. Kir­kol­lis­ko­kouk­seen va­lit­tiin kau­del­le 1.5.2024–30.4.2028 hiip­pa­kun­nis­ta kaik­ki­aan 96 edus­ta­jaa; 64 maal­lik­ko- ja 32 pap­pi­se­dus­ta­jaa. Va­li­tuik­si tu­li­vat seu­raa­vat hen­ki­löt:

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Lyydia Lastikka

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Toiveiden järjestyksen merkitys korostuu rippikouluun ilmoittautumisessa.

Lyydia Lastikka

Muutoksia rippikoulutyöhön

Uutiset24.2.2024 8.00

Vuo­si 2024 tuo muu­tok­sia rip­pi­kou­lun vies­tin­tään ja il­moit­tau­tu­mi­siin. Tur­val­li­suu­teen pa­nos­te­taan.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Sami Kaikkonen

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Limingan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhlassa kuultiin useita kuoroesityksiä. Tässä ovat esiintymisvuorossa nuoret.

Sami Kaikkonen

Limingan Rauhanyhdistys täytti 90 vuotta – ”Muutos on ollut iso mutta oppi on pysynyt samana”

Uutiset22.2.2024 9.00

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­aa on lei­man­nut jat­ku­va kas­vun ai­ka: alun pe­rin 50 jä­se­nen yh­dis­tyk­seen kuu­luu nyt 600 jä­sen­tä.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys