JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Veli-Matti Raappana / Kokkolan seurakuntayhtymä

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Kokkolan kirkko otetaan uudelleen käyttöön piispanmessussa 17. maaliskuuta kirkossa suoritettujen uudistustöiden valmistuttua.

Veli-Matti Raappana / Kokkolan seurakuntayhtymä

Kokkolan kirkko siunataan käyttöön uudistustöiden jälkeen

Uutiset17.3.2024 8.30

Kok­ko­lan kirk­ko ote­taan uu­del­leen käyt­töön piis­pan­mes­sus­sa tä­nään 17. maa­lis­kuu­ta kel­lo 10. Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo siu­naa kir­kon uu­del­leen teh­ty­jen muu­tos­ten jäl­keen, tie­dot­ta­vat Ou­lun hiip­pa­kun­ta ja Kok­ko­lan seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Ihmiset lukevat taas äänilehden – kiittävää palautetta on jo tullut

Uutiset16.3.2024 9.00

Kuun­te­li­joi­den toi­veet sai­vat ai­kaan Päi­vä­mie­hen ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ää­ni­leh­den va­paa­eh­toi­sen te­ki­jä­ver­kos­ton or­ga­ni­soin­nin.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

– On tärkeää, että käymme seuroissa ja muissa uskovaisten yhteisissä kokoontumisissa, muistutti lauantain alustaja Tuomas Korhonen Turun nuoriso- ja seurakuntapäivillä.

Marko Heimonen

Nuoriso- ja seurakuntapäivät Turussa – valon lapsina maailmassa

Uutiset14.3.2024 9.00

Ju­ma­lan las­ten tun­to­merk­ki on rak­kaus ja Hen­gen luo­ma yh­teys. Us­ko­vais­ten elä­mä ja va­lin­nat erot­tu­vat epä­us­koi­sen maa­il­man kes­kel­lä.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Piispainkokous ehdottaa kirkkojärjestykseen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen mallia

Uutiset13.3.2024 11.05

Kah­den rin­nak­kai­sen nä­ke­myk­sen tun­nus­ta­mi­nen ei edel­lyt­täi­si mo­lem­pien nä­ke­mys­ten hy­väk­sy­mis­tä, vaan nii­den ole­mas­sa­o­lon hy­väk­sy­mis­tä.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Alueen pyhäkoululaiset kokoontuivat yhteiskuvaan seurojen jälkeen Kunkujang Jattayassa.

Kuva: Lähetysmatkalaisilta

Anteeksiantamus saa aikaan iloa ja riemua

Uutiset12.3.2024 9.50

– Pari len­toa, ja tui­ma pak­kas­sää vaih­tui paah­tei­seen au­rin­gon läm­pöön. Läm­min oli myös vas­taa­not­to Ban­ju­lin ken­täl­lä, pu­hu­jat ku­vai­li­vat mat­kan al­kua.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Tarjoa vuokralle suviseuramajoitusta

Uutiset11.3.2024 9.00

SRK:n Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä 28.6.–1.7. tu­le­va­na ke­sä­nä. Osa su­vi­seu­ra­vie­rais­ta ma­joit­tuu seu­ra-alu­een ul­ko­puo­lel­la, jo­ten lä­hi­seu­dun yk­si­tyis­hen­ki­löt voi­vat tar­jo­ta vuok­ral­le ma­joi­tus­ti­laa.

MLL

MLL

Varoituspalvelu hälyttää vaarallisista somehaasteista

Uutiset8.3.2024 8.00

Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to on lan­see­ran­nut au­to­ma­ti­soi­dun pal­ve­lun, joka va­roit­taa van­hem­pia las­ten ja nuor­ten koh­taa­mis­ta vaa­ral­li­sis­ta so­me­haas­teis­ta.

  – Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

– Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

Anne Vähätiitto

  – Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

– Jumalan sanan alla on aina lämmin ja turvallinen olo. Siitä kuolematon sielu elää, kiteytti Martti Huhtala seurojen arvokkainta antia. Vierellä puoliso Marketta.

Anne Vähätiitto

Arki-iltana kuulemassa pelastussuunnitelmasta

Uutiset7.3.2024 9.00

– Kes­ki­viik­koil­lan seu­rat kat­kai­se­vat mu­ka­vas­ti viik­koa, to­te­si­vat Mar­ket­ta ja Mart­ti Huh­ta­la, jot­ka osal­lis­tui­vat kes­ki­viik­koil­lan seu­roi­hin Raa­hes­sa hel­mi­kuun lo­pul­la.

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Iida Moisio

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Pylkönmäen pyhäkoulussa kerättiin omer-mitallinen mannaa. Opettajana Onni Moisio.

Iida Moisio

Pyhäkoulut kokoavat lapsia

Uutiset1.3.2024 9.00

Tyy­pil­li­ses­ti sun­nun­tai­aa­mu­päi­vi­sin pi­de­tyt py­hä­kou­lut ko­ko­a­vat lap­sia ko­tei­hin ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le. Py­hä­kou­lus­sa lau­le­taan lap­sil­le tut­tu­ja lau­lu­ja ja opet­ta­ja ker­too Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­ta lap­sen­ta­jui­ses­ti. Lo­puk­si ope­tel­laan muis­to­lau­se ja lap­set saa­vat muis­tok­si py­hä­kou­lu­mer­kin, jon­ka voi lii­ma­ta py­hä­kou­lu­vih­koon tai -tau­luun.

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Kuvat: Reisjärven kr. opisto

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Luonnoskuva tulevaisuuden seura-alueesta. Uusi majoitusalue on kuvan alareunassa näkyvä yhtenäinen alue.

Kuvat: Reisjärven kr. opisto

Reisjärven opistoseura-alue laajenee

Uutiset29.2.2024 6.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen uu­si ma­joi­tu­sa­lue tu­lee si­jait­se­maan opis­ton vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. In­ves­toin­tiin tar­vi­taan taus­ta­yh­tei­sön ta­lou­del­lis­ta tu­kea.

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys