JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset7.6.2024 6.00

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 »
Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Vuonna 1853 valmistunut Utsjoen kirkko ja sen lähistöllä olevat pappila, vanha sakasti ja kirkkotuvat ovat osa kansallismaisemaksi luokiteltua Utsjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

H.H.

"Omalla kielellä laulaminen on jokaisen oikeus" – Saamenkielisiä Kauneimpia joululauluja lauletaan Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä

Uutiset23.11.2023 6.00

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut soi­vat tu­le­van jou­lun al­la myös kol­mel­la saa­men kie­lel­lä. Tänä vuon­na saa­men­kie­li­siä Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­a­lu­een li­säk­si vii­des­sä eri kau­pun­gis­sa Suo­mes­sa. Vuon­na 2023 lau­lut kai­ku­vat maa­il­man hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien las­ten hy­väk­si.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Syksyn julkaisut tulevat lähelle nykypäivää

Uutiset21.11.2023 11.00

SRK:n uu­det jul­kai­sut ku­vaa­vat ar­kea to­den­mu­kai­ses­ti. Soi­tin­mu­siik­ki rau­hoit­taa ja tuo mie­leen lau­lu­jen sa­nat.

A.–L.S

A.–L.S

Seurakuntien joulukeräykset käynnistyvät

Uutiset20.11.2023 14.05

Pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­tien Ra­ken­na jou­lu­puu -ke­räys tuo kai­va­tun lah­jan tu­han­siin vä­hä­va­rai­siin ko­tei­hin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ke­räyk­sen kaut­ta voi kuka ta­han­sa lah­joit­taa esi­mer­kik­si jou­lu­pa­ke­tin, lah­ja­kor­tin jou­lu­ruo­kaan, per­heen yh­tei­seen elä­myk­seen tai jou­lu­ku­kan van­huk­sel­le. Aut­ta­mi­sen muo­dot vaih­te­le­vat seu­ra­kun­nit­tain, ja li­sä­tie­to­ja löy­tyy kun­kin seu­ra­kun­nan net­ti­si­vu­ja. Avun toi­mit­ta­vat pe­ril­le seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Marita Kantola

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Kirjallisuusterapeutti Mirja Heikkilän puheenvuoro ja yhdessäolo keräsi kauempaakin sisaria viettämään yhteistä iltaa Kuusamon rauhanyhdistykselle 10. marraskuuta.

Marita Kantola

Kirjoittaminen hoitaa ja voimaannuttaa

Uutiset16.11.2023 10.50

Lä­hes 150 eri-ikäi­sen koil­lis­maa­lai­sen nai­sen koh­taa­mi­nen – tut­tu­jen ja tun­te­mat­to­mien – ilon ja su­run kyy­ne­leet, läm­pi­mät ha­lauk­set sekä uu­den op­pi­mi­nen voi­maan­nut­ti­vat ja vir­kis­ti­vät mies­ve­toi­sen keit­ti­ön an­ti­mis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Julkaisuviikko alkaa sunnuntaina – tutustu uuteen julkaisukuvastoon

Uutiset15.11.2023 13.00

SRK:n jul­kai­su­viik­ko al­kaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na. Viik­koa vie­te­tään 19.–26. mar­ras­kuu­ta. Uu­tuuk­sis­ta ker­ro­taan jul­kai­su­ku­vas­tos­sa, joka il­mes­tyy Päi­vä­mie­hen liit­tee­nä 15. mar­ras­kuu­ta.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokous antoi Kiihtelysvaaran kirkon uudelleenrakentamiseen puoli miljoonaa

Uutiset14.11.2023 15.15

Ko­kous kä­sit­te­li mo­nia ta­lou­teen liit­ty­viä asi­oi­ta. Lu­vas­sa on muun mu­as­sa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen täh­tää­vä sel­vi­tys.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Johanna Lumijärvi

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Marraskuun kirkolliskokouksen istuntoviikko oli viimeinen Aimo Koskelolle (vas.), Heikki Sorvarille ja Antti Savelalle. He jättävät tehtävän hyvillä mielin seuraaville.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous koolla kauden viimeisellä istuntoviikolla

Uutiset10.11.2023 13.00

Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi uu­sia kol­leh­ta­ru­kouk­sia ja nos­ti esiin kiu­saa­mi­sen vas­tai­sen työn seu­ra­kun­nis­sa.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Valtteri Saukko

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä pidetyissä viittomakielisissä seuroissa puheet viitottiin. Etupenkissä istunut tulkki käänsi puheen suomen kielelle. Puhevuorossa Petri Laukkanen, jonka puhetta tulkkaa Leena Haho (eturivissä vas.). Hahon vieressä toisina tulkkeina toimineet Heli Mikkola ja Veera Rontti.

Valtteri Saukko

Viittomakielisissä pyhäinpäiväseuroissa iloittiin Jumalan sanasta

Uutiset9.11.2023 13.00

Äi­din­kie­lel­tään viit­to­ma­kie­li­set ko­ke­vat erit­täin mer­ki­tyk­sel­lik­si viit­to­ma­kie­li­set seu­ra­pu­heet. Tek­niik­ka tar­jo­aa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia kuu­ro­jen kans­sa kom­mu­ni­koin­tiin.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Johanna Lumijärvi

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta vuoden takaa.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous alkaa tänään Turussa

Uutiset6.11.2023 12.30

Toi­mi­kau­ten­sa vii­mei­seen is­tun­toon ko­koon­tu­va kir­kol­lis­ko­kous on kool­la Tu­rus­sa Lin­nas­mä­en opis­tol­la 6.–10. mar­ras­kuu­ta.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Johanna Lumijärvi

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta: 1.5.2024–30.4.2028. Viimeksi kirkolliskokous kokoontui Turussa 9.–12. toukokuuta 2023.

Johanna Lumijärvi

Vaalien ehdokasasettelu päättymässä – kirkko tarvitsee Raamattuun nojaavia edustajia

Uutiset3.11.2023 8.00

Kiin­nos­tus mo­niin eri aloi­hin hyö­dyt­tää kir­kon päät­tä­jää: ai­heet ulot­tu­vat käy­tän­nön asi­ois­ta opil­li­siin.

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys