JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Syntymälahjana tyytyväinen ja sopeutuva mieli

Puhutaan maasta ja taivaasta16.12.2023 9.00

Lee­na Suo­ja­nen-Rai­nio on aset­tu­nut mo­nien elä­män­vai­hei­den jäl­keen asu­maan Po­riin. Pit­kä elä­mä on yl­lät­tä­nyt mon­ta ker­taa ja vie­nyt esi­mer­kik­si Ah­ve­nan­maal­le seu­ra­toi­min­nan jär­jes­tä­jäk­si.

Kuva: Veera Pajalalta

Kuva: Veera Pajalalta

Jyväskyläläinen Veera Pajala:

"Seurakunnan luottamustehtävissä on helppo olla uskovaisena"

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2023 7.00

Vee­ra Pa­ja­la toi­mii tois­ta kaut­ta Jy­väs­ky­län seu­ra­kun­nas­sa kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na ja yh­tei­sen seu­ra­kun­ta­työn joh­to­kun­nan va­ra­jä­se­ne­nä. Li­säk­si hän oli 18-vuo­ti­aa­na muu­ta­man vuo­den sil­loi­sen ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa kirk­ko­val­tuus­tos­sa. Pa­ja­la ker­taa vai­hei­taan:

Kuva: Katja Alaselta

Kuva: Katja Alaselta

Kunnanvaltuutettu Katja Alanen:

"Kunnanhallitus on näköalapaikka, josta on saanut laajan perspektiivin asioihin"

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2023 7.00

Kat­ja Ala­nen tuli vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa va­li­tuk­si Mu­hok­sen kun­nan­val­tuus­toon ja sit­tem­min myös kun­nan­hal­li­tuk­seen. Ala­nen ker­too ol­leen­sa ai­na kiin­nos­tu­nut yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

”Yhtään palasta ei voi hukata”

Puhutaan maasta ja taivaasta2.12.2023 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on juon­ta­jien vas­tuu­hen­ki­lö Rai­sa Nis­ka­lal­le on ker­ty­nyt va­paa­eh­tois­työs­sä eri­tyi­so­saa­mis­ta, jos­ta on hyö­tyä myös työ­e­lä­mäs­sä. Sa­mal­la hän on saa­nut vaih­te­lua ko­ti­ar­keen ja tu­tus­tu­nut uu­siin ih­mi­siin.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Monien vaiheiden kautta kultahääpäivään

Puhutaan maasta ja taivaasta17.11.2023 9.00

Hää­kim­pun vaa­le­an­pu­nai­set ruu­sut ja ruis­kau­no­kit ovat ai­kaa sit­ten kuih­tu­neet. An­nik­ki ja Heik­ki Mat­ti­lan yh­teis­tä eloa ja nai­mi­sis­sa oloa on ta­ka­na 50 vuot­ta, kul­ta­hää­päi­vän ver­ran.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Suuria seuroja järjestämässä: Paineensietokyky koetuksella

Puhutaan maasta ja taivaasta13.11.2023 12.30

Kun seu­ra­vä­ki jo­not­taa ja ko­ko­aa tar­jot­ti­mel­leen her­kul­li­sel­ta tuok­su­vaa keit­toa ke­sä­seu­rois­sa, on moni hen­ki­lö teh­nyt eri­lai­sia työ­vuo­ro­ja, jot­ta tuo ruo­kai­lu­het­ki oli­si mah­dol­li­sim­man hy­vin toi­mi­va, ra­vit­se­va ja miel­lyt­tä­vä.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Virpi Mäkinen

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Harri Syrjälä rohkaisee nuoria perustamaan perheitä ja ottamaan lapset vastaan Jumalan lahjana. Isän syliin ovat päässeet lapsista Eelis ja Viljam-vauva.

Virpi Mäkinen

Harri kokee jokaisen lapsen tärkeäksi ja rakkaaksi

Puhutaan maasta ja taivaasta11.11.2023 6.00

Sei­nä­jo­ki­nen 11 lap­sen isä Har­ri Syr­jä­lä to­tea, et­tei nuo­rem­pa­na isä­nä oi­kein ym­mär­tä­nyt, mi­ten tär­ke­ää on viet­tää pal­jon ai­kaa las­ten kans­sa. Nyt hän on jää­mäs­sä use­am­mak­si kuu­kau­dek­si ko­tiin hoi­ta­maan lap­sia yh­des­sä puo­li­son­sa Tui­ja Syr­jä­län kans­sa.

 – Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

– Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

Paula Ahola

 – Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

– Taivas on ihmeellinen. Se menee ymmärryksemme yläpuolelle. Taivas on pyhä todellisuus, joka ylittää tämän luodun maailman. Sinne haluan olla matkalla, teologi Mikko Kinnunen pohtii Raamatun kuvauksia taivaasta.

Paula Ahola

Taivas – uskon päämäärä

Puhutaan maasta ja taivaasta4.11.2023 10.00

–Py­häin­päi­vä muis­tut­taa mei­tä ka­to­a­vai­suu­des­ta ja elä­män hau­rau­des­ta. Elä­män­lan­ka on ohut. Sik­si on hyvä miet­tiä ian­kaik­ki­suu­teen liit­ty­viä asi­oi­ta ai­van ta­val­li­sen elä­män kes­kel­lä. Läh­dön het­ki voi tul­la meil­le it­se kul­le­kin mil­loin ta­han­sa, te­o­lo­gi Mik­ko Kin­nu­nen muis­tut­taa.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

Satu Leinonen luuli pitkään, että lestadiolaiseksi ei voi päästä. Rauhanyhdistyksellä hän tunsi tulleensa kotiin. Koirat Harpo ja Ursula pitävät Leinosen liikkeellä.

”Mistä voisin sen löytää?”

Puhutaan maasta ja taivaasta28.10.2023 6.00

Olen ko­to­na, ajat­te­li Satu Lei­no­nen en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la, kun pää­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Ko­ti­paik­ka­kun­nan us­ko­vais­ten si­sa­rien tuki on hä­nel­le eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

Sanna Hillberg / Ylöjärven uutiset

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

– Olemme molemmat kiinni tässä työssä, kertoo Ari Kalliokoski, joka pyörittää perhekotia omassa kodissaan yhdessä Soili-vaimonsa kanssa.

Sanna Hillberg / Ylöjärven uutiset

Parasta mahdollista hoivaa

Puhutaan maasta ja taivaasta7.10.2023 9.00

Per­he­ko­dit tar­jo­a­vat ko­di­no­mais­ta, ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­vaa ja huo­len­pi­toa hoi­det­ta­van tar­pei­ta ja luon­tais­ta ryt­miä kuun­nel­len.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys