JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »
Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Kimmo Heikkilä

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Kimmo Heikkilä

Merkityksellinen metsä

Puhutaan maasta ja taivaasta21.3.2024 6.00

Yli­vies­ka­lai­sel­le Han­nu Heik­ki­läl­le met­sä on ol­lut ai­na mer­kit­tä­vä ym­pä­ris­tö. Maa­ta­lon poi­ka­na met­säs­sä ole­mi­nen ja siel­lä työs­ken­te­le­mi­nen tuli jo lap­suu­des­sa tu­tuk­si. Myö­hem­min met­säs­tä tuli hä­nel­le am­mat­ti. Met­sä­tek­ni­kon, sit­tem­min met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rin tut­kin­to an­toi mah­dol­li­suu­den vuo­si­kym­me­nien työ­u­raan.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Vuokko Kämäräinen

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Aila Linna on puhunut unettomuudestaan avoimesti. – Kun on oikein hankala vaihe, kaikki puheet unen tärkeydestä ärsyttävät. Taivaan Isä tietää meidän jokaisen tilanteen, hän toteaa.

Vuokko Kämäräinen

”Uni ei tule, jos ei ole tullakseen”

Puhutaan maasta ja taivaasta15.3.2024 9.00

Unet­to­muut­ta ko­ke­nut Ai­la Lin­na ker­too, et­tä unet voi­vat ka­do­ta mo­nes­ta syys­tä: jos elä­mäs­sä sat­tuu jo­tain ikä­vää, töis­sä on lii­kaa kuor­maa tai tai­vaan­kap­pa­leet ovat tie­tys­sä asen­nos­sa.

 – Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

– Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

Olavi Honkonen

 – Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

– Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

Olavi Honkonen

Kiitollisuuden kokeminen voi vaatia näkökulman kääntämistä

Puhutaan maasta ja taivaasta13.3.2024 15.30

Kii­tol­li­suu­den opet­te­le­mi­nen voi li­sä­tä elä­män mie­lek­kyyt­tä. Vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa ole­val­le sitä ei pidä kui­ten­kaan tu­put­taa.

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Kuva: Suvi Ristolainen

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Venla Ristolainen on hurahtanut hapanjuurileivontaan. Harrastus antaa vastapainoa abiturientin arkeen.

Kuva: Suvi Ristolainen

Herkullisen juurileivän taitaja

Puhutaan maasta ja taivaasta9.3.2024 8.00

Pe­rin­tei­nen, juu­reen lei­vot­tu ruis­lei­pä on tut­tu jo­kai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. Mut­ta kaik­ki ei­vät tie­dä, et­tä myös vaa­le­an lei­vän voi lei­poa juu­rel­la.

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Kuvat: Taina Kosola

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Elämä on ollut vaiherikasta ja Jumalan siunaamaa, Saara ja Eero Puolitaival toteavat.

Kuvat: Taina Kosola

”Elämä on ollut hyvä”

Puhutaan maasta ja taivaasta5.3.2024 10.00

Saa­ra ja Ee­ro Puo­li­tai­pa­leen elä­mä on ol­lut ri­kas­ta. Sitä ovat vä­rit­tä­neet so­ta­lap­suus, Saa­ran evak­ko­reis­su sekä nuo­ruus­vuo­det toi­ses­sa per­hees­sä, per­he-elä­mä, työ, us­ko­vien yh­teys ja mu­ka­vat har­ras­tuk­set.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Timo Olli

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Päivi Kamula toivoo, että kohtaisimme hädänalaiset Raamatun ohjeen mukaan. – Raamattu ottaa mielestäni tähän suoraan kantaa, hän toteaa.

Timo Olli

”Kaivataan ihmisyyttä, luottamusta ja huumoria”

Puhutaan maasta ja taivaasta2.3.2024 6.00

Päi­vi Ka­mu­lan asi­ak­kaat toi­vo­vat ta­val­li­sia tur­vaa tuo­via asi­oi­ta. Hän an­taa heil­le ai­kaan­sa ja tar­jo­aa konk­reet­tis­ta apua huo­lien ja me­ne­tys­ten kes­kel­le.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Puhdasta ruokaa omasta maasta

Puhutaan maasta ja taivaasta23.2.2024 8.00

Mar­ja ja Mat­ti Kois­ti­na­ho asu­vat pir­tin, keit­ti­ön ja ka­ma­rin muo­dos­ta­mas­sa mö­kis­sä Yli­kii­min­gin Ve­sa­lan­ky­läs­sä. He vil­je­le­vät pel­to­pa­loil­laan ruis­ta, oh­raa ja veh­nää. Li­säk­si pe­ru­na­maa ja kas­vi­maa an­ta­vat uu­ras­tuk­sen pal­kak­si run­saas­ti mau­kas­ta ruo­kaa pöy­tään.

Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Matilda Linjama

Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Matilda Linjama

Diakoni tekee töitä yhteiskunnallisella näköalapaikalla

Puhutaan maasta ja taivaasta17.2.2024 6.00

Jy­väs­ky­lä­läi­nen di­a­ko­ni Kai­sa Toi­va­nen on keit­tä­nyt työs­sään apua tar­vit­se­val­le näl­käi­sel­le jos­kus kak­si­kin an­nos­ta nuu­de­lei­ta tai teh­nyt use­am­man kink­ku­voi­lei­vän. Tä­män het­ken Suo­mes­sa yhä use­am­pi jou­tuu elin­kus­tan­nus­ten nou­sun vuok­si tur­vau­tu­maan ruo­ka-apuun ja mo­nen ah­din­gos­sa ole­van mie­li­a­la on yhä tum­mem­pi.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Matilda Lamminmäki kuvailee Espoon Rauhanyhdistystä lämminhenkiseksi ja vastaanottavaiseksi. – Täällä on mukavaa porukkaa ja kotoisa olo.

Jorma Kurtti

Oma paikka on löytynyt

Puhutaan maasta ja taivaasta16.2.2024 6.00

Tu­rus­ta ko­toi­sin ole­va Ma­til­da Lam­min­mä­ki on käy­nyt Es­poos­sa seu­rois­sa jo lap­se­na. Toi­mi­ta­lo oli tuol­loin mel­ko uu­si ja mo­der­nin tun­tui­nen. Tu­rus­ta Lam­min­mä­ki muut­ti Es­poo­seen vuon­na 2016. Aluk­si hän kul­ki mie­hen­sä kans­sa seu­rois­sa sekä Hel­sin­gis­sä et­tä Es­poos­sa, mut­ta muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min oma ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys va­kiin­tui.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Köökkikunkut tekevät keittiövuoroja ja saunovat yhdessä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.2.2024 6.00

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mies­ten keit­ti­ö­ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen on Timo Kau­ton mie­les­tä ai­van eri­no­mai­nen mah­dol­li­suus saa­da uu­sia ys­tä­viä. Vaik­ka ryh­mä syn­tyi­kin keit­ti­ön työ­voi­ma­tar­pee­seen, sii­tä on tul­lut mie­hil­le eri­tyi­ses­ti yh­des­sä­o­lon ja ys­tä­vyy­den ryh­mä.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys