JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumal, maailma looja

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
20.11.2013 8.36

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123534220131120083600

Apost­li­ku usu­tun­nis­tu­se jär­gi on Ju­mal ta­e­va ja maa loo­ja. Piib­li al­gu­ses on see sel­gelt ja liht­salt öel­dud: „Al­gu­ses lõi Ju­mal ta­e­va ja maa.“ (1Ms 1: 1).

Siin tä­hen­da­vad ta­e­vas ja maa ter­vet maa­il­mak­õik­sust ehk uni­ver­su­mi. Kõik ole­ma­so­lev ei si­sal­da mi­da­gi, mis oleks Ju­ma­last sõltu­ma­tu. Kogu näh­tav ja näh­ta­ma­tu maa­ilm, loo­mad ja ini­me­sed, on osa­ke­sed Ju­ma­la loo­dud ter­vi­kust. Ju­mal on se­ad­nud maa­il­mak­õik­su­se­le al­gu­se ja tema seab sel­le­le ka lõpu.

Kõige taga on Ju­mal

Ju­mal ise on ol­nud al­gu­sest pe­a­le ja iga­ves­ti. Kõik muu on tema loo­dud. Ris­tiu­su jär­gi ei saa Ju­ma­la ole­ma­so­lu ja tema loo­mis­tööd mõis­tu­se­ga se­le­ta­da. Ju­ma­la lap­se­le on need usu­as­jad: „Mina usun Ju­ma­las­se, Isas­se kõi­ge­vä­e­lis­se, ta­e­va ja maa Loo­jas­se.“

Te­a­dus püüab uu­ri­da ja sel­gi­ta­da maa­il­ma sünni mõis­ta­tust ning loo­du­se ja ini­me­se aren­gut. Siis­ki ei ole see suut­nud an­da am­men­da­vat vas­tust elu sünnile ja tä­hen­du­se­le. Usk usal­dab seda, et kõige taga on kõi­ge­vä­e­li­ne Ju­mal, ta­e­va­ne Isa.

Ka loo­du­ses mõju­vad se­a­dus­pä­ra­su­sed ehk loo­dus­se­a­du­sed, mis on ini­me­se ja­oks muu­tu­ma­tud, on Ju­ma­la loo­dud reeg­li­pä­ra­su­sed. Loo­mi­su­su põhjal on või­ma­lik mõtel­da ja mõis­ta, et Ju­mal võib teha nei­le eran­deid, mida ini­me­ne ko­geb kui ime­sid.

Ju­mal lõi kõik oma sõnaga

Piib­li loo­mis­kir­jel­dus­te kau­du saab ilm­siks, et Ju­mal lõi kõik oma sõnaga tühju­sest. Maa­il­ma sünniga se­o­tud arut­lu­sed alg­ka­o­sest või algp­lah­va­tu­sest põhi­ne­vad inim­m­õis­tu­sel, mit­te Piib­lil.

Piib­li kir­jel­dus Ju­ma­la loo­mis­tööst ja maa­il­mak­õik­su­se sünnist on võrdle­mi­si pii­ra­tud. Pii­bel ei ole loo­dus­te­a­du­se õpik ega püüagi se­le­ta­da kõige loo­du sündi ja aja­lu­gu üksi­kas­ja­li­selt. Piib­li pe­a­mi­seks tee­maks on Ju­ma­la ja ini­me­se suhe.

Pii­bel rõhu­tab seda, et Ju­ma­la loo­mis­töö on hea. Maa­il­ma luu­es nägi Ju­mal, et kõik on hea. Loo­du kan­nab aga pat­tu­lan­ge­mi­se ras­ket pä­ran­dit, mil­le mõjul ri­kub patt ja iga­su­gu­ne kur­jus Ju­ma­la tööd.

Pääst­mi­ne Jee­su­ses

Ju­mal on oma loo­dut ar­mas­tav Isa. Ta on loo­nud kõik, ja sel­le­pä­rast on ta val­mis­ta­nud pääst­mi­se pat­tu lan­ge­nud inim­kon­na­le oma Po­jas Jee­su­ses Kris­tu­ses.

Ju­mal lõi ini­me­se iga­ve­seks olen­diks. Pat­tu­lan­ge­mi­se ta­ga­jär­jel sai ini­me­se osaks siis­ki surm (Rm 5: 12). Usu kau­du Kris­tu­ses saab ini­me­ne siis­ki pä­ri­da iga­ve­se elu ta­e­vas. Sel­le­le elu­le kut­sub Ju­mal kõiki ini­me­si.

Tekst: Pent­ti Sau­lio

Al­li­kas: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 2/2001

Tõlge: Ul­la Pa­lo­la

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 11/2013.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys