JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 »

Puhkepäeva õnnistus

Vieraskieliset / eesti29.12.2014 13.24

Ini­me­ne va­jab puh­kust. Ju­mal kin­kis ini­me­se­le puh­ke­pä­e­va õnnis­tu­seks ja rõõmuks. Käsu „Sa pead püha­pä­e­va pühit­se­ma” kõige täht­sam sõnum on hin­ga­mis­pä­e­va pühit­se­mi­ne. Saa­me hin­getõm­be­ae­ga ar­gie­lu kii­rus­ta­mi­sest ja ra­hu­ne­da, et kuu­la­ta Ju­ma­la sõna.

Üksteise tähelepanemine on armastusega teenimine

Vieraskieliset / eesti29.12.2014 13.22

Li­gi­me­se aus­ta­mi­ne on väär­tus, mida me nä­e­me ar­gie­lus. See tu­leb väl­ja meie kõnes, ar­va­mus­tes, te­gu­des ja suh­tu­mi­ses li­gi­mes­tes­se, üle­mus­tes­se, amet­ni­kes­se, va­lit­sus­se ja ühis­tes­se as­ja­des­se. Pra­e­gu rää­gi­tak­se pal­ju aus­tu­se puu­du­mi­sest. Va­he­te­va­hel tun­dub, et aus­ta­mi­ne on ma­dal­sei­sus. See teeb mu­ret pal­ju­de­le, kes tee­vad kas­va­tus­tööd.

Millest koosneb Jumala kogudus? Püha Vaim kutsub kokku ja kogub

Vieraskieliset / eesti2.4.2014 0.00

Ühen­dus Püha Vai­mu­ga moo­dus­tab usk­li­kest ko­gu­du­se, mil­les­se Ju­mal kut­sub. Ju­ma­la ko­gu­dus pole mit­te aja­lik ins­ti­tut­si­oon või ühing, vaid usuü­hen­dus Jee­su­se Kris­tu­se ja teis­te usk­li­ke­ga. Ju­ma­la ko­gu­du­se­ga koo­se­la­mi­ne an­nab süda­mes­se rõõmu ja rahu.

„Minule on antud kõik meelevald.”

Vieraskieliset / eesti2.4.2014 0.00

Jee­sus lä­ki­tas jüngrid vii­ma evan­gee­liu­mi rõõmusõ­nu­mit kõi­gi­le rah­vas­te­le. Seda pääst­mi­se sõnu­mit saa­me üha eda­si viia − Püha Vai­mu vä­e­ga.

Mitte keegi ei tea Jeesuse teise tulemise hetke

Vieraskieliset / eesti2.4.2014 0.00

Kris­tu­se tei­ne tu­le­mi­ne on Piib­lis kesk­selt esil. Jee­sus ütles, et seda het­ke ei tea kee­gi tei­ne kui Ju­mal. Ju­ma­la sõna ma­nit­seb jäl­gi­ma aja mär­ke ja ole­ma igal het­kel val­mis.

Sõnateenija

Vieraskieliset / eesti2.4.2014 0.00

Sõna­tee­ni­ja ehk jut­lus­ta­ja üle­san­ne põhi­neb Jee­su­se kut­sel le­vi­ta­da evan­gee­liu­mi. Need, kes us­ku­sid Jee­su­ses­se, said üle­san­deks le­vi­ta­da evan­gee­liu­mi kõik­jal maa­il­mas. Ko­gu­dus kut­sub sõna­tee­ni­jaid en­da seest. Nen­de üle­san­ne on kuu­lu­ta­da Ju­ma­la sõna Piib­li alu­sel.

Juhtkiri: Jumal avab päästmise oma sõna läbi

Vieraskieliset / eesti2.4.2014 0.00

Pu­das­jär­vi su­vi­se kok­ku­tu­le­ku loo­sun­giks olid jünger Too­ma­se sõnad Jee­su­se­le: „Minu Is­sand ja Ju­mal.” Usk­ma­tu Too­mas nägi Va­bas­ta­ja läbi-tor­ga­tud käsi ja tal­le ava­nes Ju­ma­la et­te­val­mis­ta­tud le­pi­tus­töö. Jee­su­se vas­tu­sest pee­gel­dus usu ole­mus: „Kas sa usud see­pä­rast, et sa oled mind näi­nud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usu­vad.” (Jh 20: 29)

Meid kõiki äratatakse

Vieraskieliset / eesti2.4.2014 0.00

Ko­rin­tos oli elav linn, kus elu oli pa­tu­ne. Is­sand il­mus Pau­lu­se­le une­nä­os ja är­gi­tas Ko­rin­to­ses kuu­lu­ta­ma jul­gelt Ju­ma­la sõna.

Uus inimene

Vieraskieliset / eesti2.4.2014 0.00

Oma kir­jas ko­los­las­te­le hoi­a­tas Pau­lus patu oh­tu­de eest ja tah­tis kir­gas­ta­da ko­los­las­te us­ku Jee­su­ses­se Kris­tu­ses­se, et nad saak­sid jõudu ela­da Ju­ma­la tah­te ko­hast elu.

Suurim taevariigis

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.55

Jee­sus oli esi­mest kor­da kõnel­nud oma jüngri­te­le ees­seis­vast ras­kest kan­na­tu­se­teest. Tal tuli min­na Je­ruu­sa­lem­ma ja pal­ju kan­na­ta­da rah­va va­ne­ma­te, ülemp­reest­ri­te ja se­a­du­seõ­pe­ta­ja­te käes. Ta ta­pe­tak­se, aga kol­man­dal pä­e­val tõu­seb ta üles sur­nuist. Jee­su­se kõne tegi jüngrid mu­re­li­kuks. Tun­dub üsna eri­li­se­na, et vars­ti pä­rast seda hak­ka­sid jüngrid küsima Jee­su­se kä­est: ”Kes siis on suu­rim ta­e­va­rii­gis?”

« 1 ... 4 5 6 7 8 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys