JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Kolmainus Jumal

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
20.11.2013 8.51

Juttua muokattu:

1.1. 23:14
2020010123141720131120085100

Pii­bel on pääst­mi­se raa­mat, mil­le kesk­seks sõnu­miks on il­mu­tus Jee­su­sest Kris­tu­sest ning tema val­mis­ta­tud pääst­mi­sest. Pii­bel ju­tus­tab ka, mil­li­ne on Ju­mal ja kui­das ta te­gut­seb.

Pii­bel il­mu­tab, et Ju­mal on loo­nud kõik ning hoi­ab en­da loo­dut al­les. See ei ole vist ras­ke­maid usu küsi­mu­si, sel­le­le on ju ole­mas vas­ted ka teis­tes re­li­gi­oo­ni­des.

Sõnu­mit Jee­su­sest kui pääst­jast on juba ras­kem he­aks kii­ta. Näi­teks ris­tiu­su ja ju­dais­mi va­hel on müür just sel­le­pä­rast, et ai­nult ris­tiusk tun­nus­tab Jee­sust kui pääst­jat.

Sõnu­mit Pühast Vai­must ja tema tööst see­vas­tu on täi­es­ti või­ma­tu rat­si­o­naal­selt mõis­ta. Ju­mal kui Isa, Poeg ja Püha Vaim ei ole mõis­te­tav mit­te mõis­tu­se, vaid il­mu­tu­se ja usu na­jal. Mar­tin Lut­her kä­sit­les as­ja oma Väi­ke­ses Ka­te­kis­mu­ses usu­tun­nis­tu­se põhjal rah­va­pä­ra­selt, ta­ba­valt ja mit­mekülg­selt. Ta se­le­tas sel­gelt, mis tä­hen­dab, et Ju­mal on Isa, Poeg ja Püha Vaim. Isa Ju­mal lõi ter­ve il­ma­maa ning hoi­ab pi­de­vat al­les kõike loo­dut. Poeg Ju­mal lu­nas­tas oma kan­na­tu­se ja sur­ma­ga inim­kon­na ära patu, sur­ma ja põrgu val­la alt. Püha Vaim teeb oma pühit­se­vat tööd ini­mes­te seas, kut­su­des ja ai­da­tes ini­me­si pääst­mi­se osa­dus­se ning kaits­tes neid sel­les.

Kol­main­sus kui pääs­teõ­pe­tu­se alusmü­ür

Ju­ma­la kol­main­sus kuu­lub krist­li­ku õpe­tu­se tuu­mi­kus­se. Kol­main­sus on Ju­ma­la-usu ning pääs­teõ­pe­tu­se vun­da­ment. 381. aas­tal tun­nus­ta­tud Ni­kaia Kons­tan­ti­noo­po­li Usu­tun­nis­tus võtab kok­ku kol­main­susõ­pe­tu­se pe­a­joo­ned: ”Meie usu­me ühte­ain­sas­se Ju­ma­las­se - - ta­e­va ja maa - - Loo­jas­se. Ja ühte­ain­sas­se Is­san­das­se Jee­su­ses­se Kris­tu­ses­se, Ju­ma­la ai­nusün­di­nud Po­jas­se, kes Isast on sündi­nud en­ne kõiki ae­gu, - - val­gus val­gu­sest, tõe­li­ne Ju­mal tõe­li­sest Ju­ma­last, sündi­nud, mit­te loo­dud. - - Meie usu­me Pühas­se Vai­mus­se, Is­san­das­se ja Ela­vaks­te­gi­jas­se - -”

Lu­ter­li­kest tun­nis­tus­raa­ma­tu­test nõus­tub Augs­bur­gi tun­nis­tus vana ki­ri­ku­kä­si­raa­ma­tu aru­saa­mi­se­ga Ju­ma­la kol­main­su­sest: ” Ki­rik õpe­tab üksmeel­selt Ni­kaia ki­ri­ku­ko­gu ot­su­se alu­sel, et on ole­mas üksai­nus ju­ma­lik ole­mus, keda ni­me­ta­tak­se Ju­ma­laks ja kes on tõe­li­ne Ju­mal. Ja siis­ki sel­les ju­ma­li­kus ole­mu­ses on kolm isi­kut, igaüks sama ole­mu­selt, sama või­mas, sama iga­ve­ne: Ju­mal Isa, Ju­mal Poeg ja Ju­mal Püha Vaim. Need kolm on üks ju­ma­lik ole­mus, iga­ve­ne, ja­ga­ma­tu, pii­ra­ma­tu, mõõtmatu väe, tar­ku­se ja hel­du­se­ga, üks, kõigi näh­ta­va­te ja näh­ta­ma­tu­te as­ja­de loo­ja ning alal­hoid­ja. Sõna “isik” ei tä­hen­da osa kel­lest­ki tei­sest või oma­dust, vaid ke­da­gi, kes ek­sis­tee­rib ise­seis­va­na”.

Kol­main­sus Uu­es Tes­ta­men­dis

Ju­ma­la, Jee­su­se ja Püha Vai­mu teod moo­dus­ta­vad Uu­es Tes­ta­men­dis ühe ter­vi­ku. Püha Vaim oli ala­ti Jee­su­se isi­ku juu­res. Püha Vaim mõjus kaa­sa Jee­su­se sünnis, ris­ti­mi­ses, õpe­tu­ses, kuu­lu­tu­ses ja te­gu­des. Jee­sus käs­kis ris­ti­da Isa ja Poja ja Püha Vai­mu ni­mel. Jee­sus väl­jen­das oma su­het Isas­se, öel­des: ”Mina ja Isa ole­me üks.” (Jh 10: 30).

Apos­tel Pau­lus põi­mis oma kir­ja soo­vi­tus­se Ju­ma­la kol­main­su­se: ”Is­san­da Jee­su­se Kris­tu­se arm, Ju­ma­la ar­mas­tus ja Püha Vai­mu osa­dus ol­gu teie kõi­ki­de­ga!” (2Kr 13: 13) Ar­mu­an­di­dest, tee­ni­mis­vii­si­dest ja Ju­ma­la väe aval­dus­test rää­ki­des rõhu­tas Pau­lus ühtsust (1Kr 12: 4−6). Ta too­ni­tas ühtsust ka siis, kui ta rää­kis Jee­su­sest ja loo­mi­sest: ”Tema on näh­ta­ma­tu Ju­ma­la kuju, kogu loo­du es­masün­di­nu, sest tema läbi on loo­dud kõik, mis on ta­e­vais ja maa peal, mis on näh­tav ja näh­ta­ma­tu, ol­gu troo­nid või üle­mu­sed, ol­gu va­lit­su­sed või mee­le­val­lad - kõik on loo­dud tema läbi ja tema poo­le.” (Kl 1: 15−16)

Pühad krist­li­kud toi­me­tu­sed soo­ri­ta­tak­se kol­main­sa Ju­ma­la, Isa ja Poja ja Püha Vai­mu ni­mel. Lõpuks lo­e­tak­se Is­san­da õnnis­tus, mis sa­mu­ti lõpe­ta­tak­se Isa ja Poja ja Püha Vai­mu ni­mel. Need prak­ti­kad too­ni­ta­vad toi­min­gu­te püha ise­loo­mu. Nad ei ole inim­li­kud, il­ma­li­kud kok­ku­saa­mi­sed, vaid pe­a­tu­mi­ne püha Ju­ma­la ees, kes Piib­li jär­gi on Isa kui loo­ja, Poeg kui lu­nas­ta­ja ja Püha Vaim kui pühit­se­ja.

Ju­ma­la kol­main­sust on tih­ti näit­li­kus­ta­tud kolm­nur­ga joo­ni­se abil. Kolm­nur­gast on abi, kui õpi­tak­se, mil­li­ne on sa­la­tud ning sil­ma­paist­ma­tu Ju­mal ning kui­das saab Ju­ma­la te­gu­sid uu­ri­da kol­mest vaa­te­vink­list.

Tekst: Ee­ro Nuo­li­o­ja

Al­li­kas: SRK aas­ta­raa­mat 2005

Tõlge: Mar­ja Jo­ke­la

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 11/2013.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys