JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumal soovib inimestele head

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
20.11.2013 8.54

Juttua muokattu:

1.1. 23:14
2020010123142520131120085400

Vana usuõ­pe­tus tõdeb Piib­li ko­ha­selt: Ju­mal, kes meid lõi, käs­kis meil jäl­gi­da tema ta­het. Oma püha tah­te on Ju­mal il­mu­ta­nud mei­le oma se­a­du­ses. Ju­ma­la se­a­dus nõuab meilt tõde, va­ga­dust ja puh­tust mõte­tes, sõna­des ja te­gu­des. Ju­ma­la hea tahe kui elu se­a­dus on mää­ra­tud kaits­ma Ju­ma­la loo­dud elu ja kõike, mis sel­les on püha ja kal­lis.

Meie Isa pal­ves pa­lu­me, et Ju­ma­la hea tahe lä­heks täi­de ka meie ini­mes­te maa­il­mas, nii nagu lä­heb see täi­de ta­e­vas. Lut­he­ri Väi­ke­se Ka­te­kis­mu­se jär­gi te­os­tub Ju­ma­la hea tahe maa peal nõnda, et ”Ju­mal ri­kub ja ta­kis­tab kõike kur­ja nõu ja taht­mist - - nii nagu on ku­ra­di, maa­il­ma ja meie liha taht­mi­ne - - Ta meid kin­ni­tab ja hoi­ab kind­lalt oma sõnas ja usus meie eluot­sa­ni. See on Tema ar­mu­li­ne ja hea taht­mi­ne.”

Riik­lik võim on Ju­ma­last

Oma hea tahe te­os­ta­mi­seks ning ühis­kon­na kor­ras pi­da­mi­seks ka­su­tab Ju­mal il­ma­lik­ku võimu. Pii­bel ju­tus­tab, et võim ei kan­na mõõka as­ja­ta. Ta on Ju­ma­la tee­ner, kät­te­maks­ja nuht­lu­seks sel­le­le, kes teeb kur­ja. (Rm 13:4.)

Me pe­ak­si­me mä­le­ta­ma ühis­kon­na või­mu­ka­su­ta­jaid oma pal­ve­tes, ”et me võik­si­me ela­da vaik­set ja ra­hu­lik­ku elu kõi­ges ju­ma­la­kar­tu­ses ja vää­ri­ku­ses” (1Tm 2: 1–2). Ka nõnda võtame osa Ju­ma­la hea tah­te te­os­tu­mi­sest meie elus.

Ini­mes­te maa­il­mas sünnib pal­ju kur­ja, ja Ju­mal ei ta­kis­ta mit­te kõiki kur­ja õpe­tu­si ja üri­tu­si. Siis­ki mit­te Ju­mal ei ole süüdi, vaid meie, kur­jad ini­me­sed. Ju­mal on ar­va­nud he­aks hüljata ju­ma­la­tud nen­de kur­ja­de te­gu­de kes­ke­le: ” Ja nii nagu nad ei ole hoo­li­nud Ju­ma­la tun­ne­tu­sest, nõnda on Ju­mal nad and­nud kõlbmatu mõtte­vii­si kät­te, te­ge­ma seda, mis on väär.“ (Rm 1: 28)

Jee­sus täi­tis Ju­ma­la ta­het

Tih­ti me ei mõis­ta, et Ju­ma­la hea tahe sünnib ka siis, kui meid ta­bab ebaõnn ja kat­su­mu­sed. Kuna siis tun­dub, et Ju­mal meie pal­veid ei kuu­la, hak­ka­me ker­ges­ti tema vas­tu mäs­sa­ma. Küsime, miks Ju­mal la­seb seda kõike mei­e­ga, oma las­te­ga, toi­mu­da. Va­hel on ras­ke lep­pi­da tõsi­as­ja­ga, et Ju­ma­la mõtted ei ole meie mõtted ja tema teed ei ole meie teed (Js 55: 9).

Meie, ini­me­sed, ei suu­da Ju­ma­la ta­het täi­ta. Pau­lu­se kom­bel pe­a­me möön­ma: ”Ma tean ju, et mi­nus - see tä­hen­dab minu loo­mu­ses - ei ole head. Ta­het mul on, aga head teha ma ei suu­da. - - Oh mind õnne­tut ini­mest! Kes os­tab mu lah­ti sel­lest sur­ma ihust? Aga tänu ol­gu Ju­ma­la­le meie Is­san­da Jee­su­se Kris­tu­se läbi!” (Rm 7: 18−19, 24−25.)

Pau­lu­se hüüa­tu­ses on kõi­gest hoo­li­ma­ta sama loo­tus­ri­kas jul­gus­tus nagu jõu­lu­öö ing­li­koo­ri sõnu­mis: ”Au ol­gu Ju­ma­la­le kõrges, ja maa peal rahu, ini­mes­test hea meel!” (Lk 2:14.) Jee­sus kan­na­tas ris­ti­sur­ma ja täi­tis nõnda Ju­ma­la hea tah­te täi­e­li­kult meie eest. ”Tema taht­mi­ne, kes minu on saat­nud, on see, et ma ei ka­o­taks mi­da­gi sel­lest, mis mul­le on an­tud, vaid et ma ära­tak­sin nad üles vii­ma­se pä­e­val. See on­gi mu Isa taht­mi­ne, et igaü­hel, kes näeb po­e­ga ning te­mas­se usub, oleks iga­ve­ne elu.” (Jh 6: 39-40.) Ju­mal ta­hab, et iga ini­me­ne usuks te­mas­se ja saaks en­da­le iga­ve­se elu.

Jee­su­se vii­ma­ne sõna oli: "See on lõpe­ta­tud!" (Jh 19: 30.) See toob rahu ka meie süda­meis­se.

Tekst: Jor­ma Ki­vi­ran­ta

Al­li­kas: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 6/2008

Tõlge: Mar­ja Jo­ke­la

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 11/2013.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys