JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispainkokous ehdottaa kirkkojärjestykseen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen mallia

Uutiset
13.3.2024 11.05

Juttua muokattu:

13.3. 12:42
2024031312423520240313110500

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Päi­vä­mies

Kah­den rin­nak­kai­sen nä­ke­myk­sen tun­nus­ta­mi­nen ei edel­lyt­täi­si mo­lem­pien nä­ke­mys­ten hy­väk­sy­mis­tä, vaan nii­den ole­mas­sa­o­lon hy­väk­sy­mis­tä.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous esit­tää kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, et­tä kirk­ko­jär­jes­tyk­seen li­sät­täi­siin sään­nös rin­nak­kai­sis­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä. Kir­kon vies­tin­nän mu­kaan toi­ses­sa avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa avi­o­liit­to ym­mär­re­tään kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Kä­si­tyk­set ovat te­o­lo­gi­ses­ti eri ta­voin pe­rus­tel­tu­ja.

Piis­pain­ko­kous hy­väk­syi kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muu­to­se­si­tyk­sen si­säl­löl­li­ses­ti ko­kouk­ses­saan 12. maa­lis­kuu­ta. Yk­si piis­pain­ko­kouk­sen jä­sen jät­ti pää­tök­ses­tä eri­ä­vän mie­li­pi­teen ja yk­si jä­sen liit­ti pöy­tä­kir­jaan lau­su­man pää­tök­sen pe­rus­teis­ta.

Kak­si mah­dol­lis­ta toi­min­ta­ta­paa

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma pi­tää esi­tys­luon­nos­ta mer­kit­tä­vä­nä.

– Otam­me ison as­ke­leen pit­kään jat­ku­neen avi­o­liit­to­kes­kus­te­lun eteen­päin vie­mi­sek­si. Esi­tyk­sen mu­kaan kaik­ki pa­rit voi­vat saa­da kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen. Tämä oli­si myös en­sim­mäi­nen ker­ta, kun kir­kol­lis­ko­kous ku­vaa sel­väs­ti mo­lem­mat avi­o­liit­to­kan­nat, myös ny­kyi­sen, Luo­ma to­te­aa.

Esi­tys me­nee seu­raa­vak­si lain­tar­kas­tus­toi­mi­kun­nan tar­kas­tet­ta­vak­si, min­kä jäl­keen huh­ti­kuus­sa ko­koon­tu­va piis­pain­ko­kous te­kee esi­tyk­sen kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le. Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa esi­tyk­sen hy­väk­sy­mi­nen vaa­tii taak­seen kol­me nel­jä­so­saa edus­ta­jis­ta.

Mi­kä­li esi­tys me­nee kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa läpi, Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pit saa­vat oi­keu­den toi­mia kum­man­kin hy­väk­sy­tyn avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Kyse oli­si oi­keu­des­ta va­li­ta kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta ja yh­tä­läi­ses­ti hy­väk­sy­tys­tä kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä.

Pa­pil­la oli­si mah­dol­li­suus toi­mit­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen tai avi­o­lii­ton siu­naa­mi­nen, mut­ta hän voi­si sii­tä myös pi­dät­täy­tyä. Sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien oi­keus saa­da kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen sää­det­täi­siin seu­ra­kun­nan vel­vol­li­suu­dek­si ja tä­män to­teu­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­nen kirk­ko­her­ran teh­tä­väk­si.

Eri nä­ke­mys­ten kun­ni­oit­ta­mi­nen

Rin­nak­kais­ten avi­o­liit­to­kä­si­tys­ten ole­mas­sa­o­lo mer­kit­see piis­pain­ko­kouk­sen mu­kaan eri­mie­li­syy­den tun­nus­ta­mis­ta, mut­ta sil­lä ta­voin, et­tei se ha­jo­ta kir­kon yk­seyt­tä ei­kä louk­kaa ke­nen­kään oi­keuk­sia. Val­lit­se­van eri­mie­li­syy­den ei tule joh­taa ti­lan­tei­siin, jois­sa toi­sen nä­ke­myk­sen edus­ta­jia py­ri­tään pai­nos­ta­maan, hei­tä ym­mär­re­tään tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti vää­rin, mus­ta­maa­la­taan tai lou­ka­taan tie­toi­ses­ti. Myös työ­jär­jes­te­lyt tu­lee hoi­taa niin, et­tä kun­ni­oi­te­taan eri nä­ke­myk­siä edus­ta­via työn­te­ki­jöi­tä, ei­kä ku­kaan jou­du toi­mi­maan avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­sä tai siu­naa­mi­ses­sa vas­toin omaa­tun­to­aan.

– Kir­kon ja seu­ra­kun­ta­työn eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ope­tuk­ses­sa on muis­tet­ta­va kir­kon oh­jeet tur­val­li­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta sekä kun­ni­oit­ta­van kes­kus­te­lun pe­ri­aat­teet ja toi­mit­ta­va nii­den mu­kai­ses­ti, kun koh­da­taan eri ta­voin ajat­te­le­via, piis­pain­ko­kous to­te­aa.

Taus­tal­la pit­kä pro­ses­si

Esi­tyk­sen taus­tal­la on piis­pain­ko­kouk­sen ai­em­pi työs­ken­te­ly, jon­ka tu­lok­se­na kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le esi­tel­tiin vuo­den 2020 elo­kuus­sa kuu­si eri rat­kai­su­mal­lia. Tou­ko­kuus­sa 2022 kir­kol­lis­ko­kous pyy­si piis­pain­ko­kous­ta jat­ka­maan työs­ken­te­lyä kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä val­lit­se­van eri­mie­li­syy­den rat­kai­se­mi­sek­si.

Pyyn­nön taus­tal­la oli kir­kol­lis­ko­kou­sa­loi­te, jos­sa pyy­det­tiin piis­pain­ko­kous­ta val­mis­te­le­maan esi­tys sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien vih­ki­mi­ses­tä ja siu­naa­mi­ses­ta. Kir­kol­lis­ko­kous ei hy­väk­sy­nyt aloi­tet­ta, vaan lä­het­ti sen tie­dok­si piis­pain­ko­kouk­sel­le ja pyy­si sitä jat­ka­maan työs­ken­te­lyä ky­sy­myk­sen pa­ris­sa.

Kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran 13.–17.5.2024.

Piis­pain­ko­kouk­sen ma­te­ri­aa­lit

Piis­pain­ko­kouk­sen pöy­tä­kir­ja on lu­et­ta­vis­sa Do­mus-pal­ve­lus­sa

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys