JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset7.6.2024 6.00

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Tämän viikon Päivämies-lehden jakelu viivästyy

Uutiset2.11.2023 14.30

Pos­ti on il­moit­ta­nut, et­tä Päi­vä­mies-leh­den ja­ke­lus­sa on täl­lä vii­kol­la vii­vet­tä. Vii­väs­tyk­sen syy­nä on se, et­tä leh­den ti­laa­jien osoi­te­tie­to­jen ja osoi­te­ken­täs­sä ole­van 2D-koo­din tie­dot ei­vät koh­taa, jo­ten leh­ti jou­du­taan la­jit­te­le­maan kä­sin, kos­ka ko­neel­lis­ta la­jit­te­lua ei pys­ty­tä te­ke­mään.

Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Kalervo Pöykkö / Mikkelin hiippakunta

Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Mikkelin tuomiokirkossa saivat 29.10. pappisvihkimyksen Tiina Granström, Kari Linna ja Marko Luokkala. Kuvassa oikealta Tiina Granström, piispa Mari Parkkinen, Kari Linna ja Marko Luokkala vanhempiensa Urpo ja Pirjo Luokkalan kanssa.

Kalervo Pöykkö / Mikkelin hiippakunta

Tuore pappi odottaa ihmisten arjen jakamista

Uutiset2.11.2023 8.00

Re­for­maa­ti­o­sun­nun­tai­na 29. lo­ka­kuu­ta Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa oli kol­men te­o­lo­gi­an mais­te­rin pap­pis­vih­ki­mys. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Mari Park­ki­sen joh­dol­la suo­ri­tet­tu vih­ki­mys­ti­lai­suus vi­hit­tä­vil­le osoi­tet­tui­ne ky­sy­myk­si­neen on osal­taan oh­jaa­mas­sa toi­min­taa pa­pin teh­tä­väs­sä.

Kurssilaiset kokoontuivat yhteiskuvaan opiston portaikkoon.

Kurssilaiset kokoontuivat yhteiskuvaan opiston portaikkoon.

Kuvaaja Timo Hentilä

Kurssilaiset kokoontuivat yhteiskuvaan opiston portaikkoon.

Kurssilaiset kokoontuivat yhteiskuvaan opiston portaikkoon.

Kuvaaja Timo Hentilä

Opistolaiset kokoontuivat 50 vuoden jälkeen

Uutiset31.10.2023 12.45

Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton vuo­si­kurs­sin 1973–1974 50-vuo­tis­ta­paa­mi­nen jär­jes­tet­tiin Reis­jär­ven opis­tol­la 13.–15. lo­ka­kuu­ta. Ta­paa­mi­sen ko­koon­kut­su­jat Mai­re Me­ri­läi­nen ja Jou­ko Uu­si­ta­lo iloit­si­vat run­saas­ta in­nos­tuk­ses­ta saa­pua kurs­sil­le. En­ti­siä opis­to­lai­sia saa­pui pai­kan pääl­le 27 ja osal­la oli myös puo­li­so mu­ka­naan. Lau­an­tai­na kävi joi­ta­kin kurs­si­lai­sia päi­vä­sel­tään.

Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Pasi Widgren

Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Vuoden 2025 Lopen Suviseurojen toimikunnat kokoontuivat yhteiskuvaan Jämsässä pidetyllä toimikuntien kurssilla.

Pasi Widgren

Lopen Suviseurojen järjestäjät luottavaisina kohti omaa vastuutaan

Uutiset30.10.2023 12.05

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa suu­ri jouk­ko va­paa­eh­toi­sia. Toi­min­taa oh­jaa yh­des­sä va­li­tut ar­vot.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Elämäni virsi -tapahtumassa paljastuu tarinat virsien takana

Uutiset26.10.2023 8.00

Elä­män­sä vir­ren ti­lai­suu­teen ovat va­lin­neet piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo, kan­sa­ne­dus­ta­ja Juha Hän­ni­nen, ar­tis­ti Juho Kar­vo­nen, di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Mar­juk­ka Huh­te­lin, va­paa­eh­toi­nen Kert­tu Les­ke­lä ja so­si­aa­li­työn­te­ki­jä An­ne-Ma­ria Tak­ku­la. Il­lan ai­ka­na pal­jas­tu­vat myös ta­ri­nat vir­sien ta­kaa. Ti­lai­suu­den juon­taa Ma­ria Vii­ta­saa­ri.

Kuva: A-L.S.

Kuva: A-L.S.

Uusi piispainkirje rohkaisee rukoilemaan

Uutiset25.10.2023 12.00

Ru­kouk­sel­la on vah­va voi­ma. Vaik­ka ru­kous­pe­rin­teet ero­a­vat toi­sis­taan, yh­teis­tä on ru­kouk­sen koh­de ja ta­voi­te.

Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Albin Hillert / LML

Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Augusta Victoria -sairaalan työntekijöitä sairaalan aulassa. Vaikeasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta.

Albin Hillert / LML

Espoon seurakunnat myönsivät katastrofiavustusta Israel–Palestiina-kriisiin uhreille

Uutiset24.10.2023 14.00

Es­poon seu­ra­kun­nat tu­ke­vat 20 000 eu­ron avus­tuk­sel­la si­vii­lien aut­ta­mis­ta Is­ra­el-Pa­les­tii­na-krii­sis­sä. Tuki toi­mi­te­taan pe­ril­le Suo­men Lä­he­tys­seu­ran kaut­ta.

Pasi Parkkila pohtii, onko kodeissa muistettu muistuttaa nuoria siitä, että järjestyksenvalvojien ohjeita tulee noudattaa heti, eikä useamman kehotuksen jälkeen.

Pasi Parkkila pohtii, onko kodeissa muistettu muistuttaa nuoria siitä, että järjestyksenvalvojien ohjeita tulee noudattaa heti, eikä useamman kehotuksen jälkeen.

Kuva Parkkilalta

Pasi Parkkila pohtii, onko kodeissa muistettu muistuttaa nuoria siitä, että järjestyksenvalvojien ohjeita tulee noudattaa heti, eikä useamman kehotuksen jälkeen.

Pasi Parkkila pohtii, onko kodeissa muistettu muistuttaa nuoria siitä, että järjestyksenvalvojien ohjeita tulee noudattaa heti, eikä useamman kehotuksen jälkeen.

Kuva Parkkilalta

Turvalliset kesäseurat tehdään yhdessä

Uutiset23.10.2023 10.00

Su­vi­seu­ro­jen ja mui­den ul­koil­mas­sa ta­pah­tu­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä oh­jaa kak­si la­kia: pe­las­tus­la­ki ja ko­koon­tu­mis­la­ki.

H. H.

H. H.

Pielpajärven kirkon kunnostustyö saa suunnittelurahaa

Uutiset21.10.2023 8.10

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to on myön­tä­nyt Piel­pa­jär­ven kir­kon kii­reel­li­seen kon­ser­voin­nin ja res­tau­roin­nin suun­nit­te­luun 13 600 eu­roa. Vuon­na 1760 val­mis­tu­nut Piel­pa­jär­ven kirk­ko si­jait­see Ison Piel­pa­jär­ven ran­nal­la tiet­tö­män tai­pa­leen ta­ka­na. Saa­me­lai­sil­le Piel­pa­jär­ven kirk­ko on yk­si kes­kei­sim­piä kult­tuu­ri­pe­rin­tö­koh­tei­ta.

Helsingin ry:n puhelinkuuntelunumero poistuu

Uutiset20.10.2023 9.00

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta tie­dot­taa uu­tis­kir­jees­sään, et­tä seu­ro­jen mak­sul­li­nen pu­he­lin­kuun­te­lu­nu­me­ro pois­tuu syk­syn ai­ka­na kus­tan­nus­syis­tä. Pois­ta­mi­sen jäl­keen seu­ro­ja ei voi enää kuun­nel­la nu­me­ros­ta 0600 392 974.

« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys