JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset11.6.2024 7.05

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset7.6.2024 6.00

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

« 1 ... 11 12 13 14 15 »
Kun tiedostaa, mitä unelmoi, tekee asioita unelman saavuttamisen eteen. Kun saavuttaa unelmansa, itsetunto vahvistuu, totesi Rauni Lohilahti alustuksessa.

Kun tiedostaa, mitä unelmoi, tekee asioita unelman saavuttamisen eteen. Kun saavuttaa unelmansa, itsetunto vahvistuu, totesi Rauni Lohilahti alustuksessa.

Lea Linna

Kun tiedostaa, mitä unelmoi, tekee asioita unelman saavuttamisen eteen. Kun saavuttaa unelmansa, itsetunto vahvistuu, totesi Rauni Lohilahti alustuksessa.

Kun tiedostaa, mitä unelmoi, tekee asioita unelman saavuttamisen eteen. Kun saavuttaa unelmansa, itsetunto vahvistuu, totesi Rauni Lohilahti alustuksessa.

Lea Linna

Naiset kuiskivat kauniita asioita – hyvinvoinnin äärellä Sievin naistenillassa

Uutiset19.10.2023 9.00

Keho on Ju­ma­lan lah­ja sekä mie­len ja sie­lun koti, ja sii­tä on hyvä pi­tää huol­ta. Sie­vin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin 13. lo­ka­kuu­ta alu­eel­li­nen hy­vin­voin­ti­tee­mai­nen nais­te­nil­ta, jo­hon saa­pui noin 350 nais­ta. Il­ta al­koi kak­ku­puf­fe­til­la ja päät­tyi ar­von­taan ja il­ta­pa­laan.

Studion rakentajat ja tulevat käyttäjät. Vasemmalta Benjamin Ojanne, Lasse Olli, Tapio Kantola ja Johannes Löppönen.

Studion rakentajat ja tulevat käyttäjät. Vasemmalta Benjamin Ojanne, Lasse Olli, Tapio Kantola ja Johannes Löppönen.

Pekka Ojanne

Studion rakentajat ja tulevat käyttäjät. Vasemmalta Benjamin Ojanne, Lasse Olli, Tapio Kantola ja Johannes Löppönen.

Studion rakentajat ja tulevat käyttäjät. Vasemmalta Benjamin Ojanne, Lasse Olli, Tapio Kantola ja Johannes Löppönen.

Pekka Ojanne

Taalainmaan rauhanyhdistykselle rakennettiin radiostudio

Uutiset17.10.2023 14.00

Kes­ki-Ruot­sis­sa si­jait­se­van Taa­lain­maan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon ylä­ker­taan on ra­ken­net­tu oma ra­di­os­tu­dio ku­lu­neen syk­syn ai­ka­na. Stu­di­on on tar­koi­tus pal­vel­la koko Ruot­sin Ju­ma­lan las­ten jouk­koa ää­ni­tyk­sin, ra­di­oin­nein ja vi­de­o­lä­he­tyk­sin.

Kirkon uusien päättäjien ehdokasasettelu on käynnissä

Uutiset16.10.2023 13.40

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen vaa­lit jär­jes­te­tään 13. hel­mi­kuu­ta 2024. Mo­lem­pien vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu on käyn­nis­sä ja päät­tyy 15. mar­ras­kuu­ta kel­lo 16.

Gabriel Kossivi Hustime siunattiin Lomen kirkossa Togossa puhujaksi kymmenen sananpalvelijan avustuksella.

Gabriel Kossivi Hustime siunattiin Lomen kirkossa Togossa puhujaksi kymmenen sananpalvelijan avustuksella.

Kalevi Niemikorpi

Gabriel Kossivi Hustime siunattiin Lomen kirkossa Togossa puhujaksi kymmenen sananpalvelijan avustuksella.

Gabriel Kossivi Hustime siunattiin Lomen kirkossa Togossa puhujaksi kymmenen sananpalvelijan avustuksella.

Kalevi Niemikorpi

Togon uskovaiset iloitsivat uusista puhujista ja sääntöuudistuksesta

Uutiset14.10.2023 9.00

Syys­kuun lä­he­tys­mat­ka si­säl­si usei­ta juh­la­het­kiä: kak­si seu­ra­kun­taa sai uu­den pu­hu­jan ja vuo­si­ko­kous vah­vis­ti To­gon lu­te­ri­lais-les­ta­di­o­lai­sen kir­kon uu­det sään­nöt.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Opistoseurojen kuvapalvelu

Reisjärven opistoseurojen ajankohta vakiintuu elokuulle

Uutiset13.10.2023 9.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen kä­vi­jä­mää­rä on kas­va­nut uu­den seu­ra-ajan­koh­dan myö­tä. Seu­ra­jär­jes­te­ly­jen ke­hit­tä­mis­työ al­kaa.

Tuula (vas.) ja Rauno Myllykoski, Sirkku ja Lauri Kinnunen, Kosti Valtonen ja Miika Tikkanen olivat juhlistamassa miesten kirjoittaman runokokoelman julkistamista.

Tuula (vas.) ja Rauno Myllykoski, Sirkku ja Lauri Kinnunen, Kosti Valtonen ja Miika Tikkanen olivat juhlistamassa miesten kirjoittaman runokokoelman julkistamista.

Kalevi Säkkinen

Tuula (vas.) ja Rauno Myllykoski, Sirkku ja Lauri Kinnunen, Kosti Valtonen ja Miika Tikkanen olivat juhlistamassa miesten kirjoittaman runokokoelman julkistamista.

Tuula (vas.) ja Rauno Myllykoski, Sirkku ja Lauri Kinnunen, Kosti Valtonen ja Miika Tikkanen olivat juhlistamassa miesten kirjoittaman runokokoelman julkistamista.

Kalevi Säkkinen

Neljä sävellajia soi yksissä kansissa – uudessa miesten kirjoittamassa runokokoelmassa yhdistyvät huumori, vakavuus, armo ja toivo

Uutiset12.10.2023 11.00

Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jul­kais­tiin sun­nun­tai­na 8. lo­ka­kuu­ta nel­jän mie­hen kir­joit­ta­ma ru­no­ko­ko­el­ma. Ru­no­ja te­ok­seen Työ­ka­lu­pak­ki ja eväs­rep­pu oli­vat kir­joit­ta­neet Lau­ri Kin­nu­nen, Mii­ka Tik­ka­nen, Kos­ti Val­to­nen ja Rau­no Myl­ly­kos­ki. Kir­jan on koon­nut ja toi­mit­ta­nut kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja Han­na Aho.

Pohjoisen Suomen leirityöryhmällä on vahva toivomus siitä, että leiritoiminnan järjestämisen suunta pohjoisessa selkiytyisi tänä syksynä.

Pohjoisen Suomen leirityöryhmällä on vahva toivomus siitä, että leiritoiminnan järjestämisen suunta pohjoisessa selkiytyisi tänä syksynä.

Kuvituskuva: Matias Haaraniemi

Pohjoisen Suomen leirityöryhmällä on vahva toivomus siitä, että leiritoiminnan järjestämisen suunta pohjoisessa selkiytyisi tänä syksynä.

Pohjoisen Suomen leirityöryhmällä on vahva toivomus siitä, että leiritoiminnan järjestämisen suunta pohjoisessa selkiytyisi tänä syksynä.

Kuvituskuva: Matias Haaraniemi

Pohjoisen leirityön suunta selvinnee loppuvuoden aikana

Uutiset10.10.2023 11.00

Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kus on ol­lut tä­män vuo­den tam­mi­kuus­ta al­ka­en pois­sa käy­tös­tä si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si. Sel­vi­tys­työ lei­ri­toi­min­nan jat­ku­mi­sen vaih­to­eh­dois­ta poh­joi­ses­sa jat­kuu.

”On ihanaa, että perheet ovat saaneet apua”

Uutiset9.10.2023 12.50

Aut­ta­mi­sen iloa var­jos­taa huo­li ra­ho­jen riit­tä­mät­tö­myy­des­tä. Lah­joi­tuk­set ei­vät ole py­sy­neet ku­lu­jen pe­räs­sä.

Kuvituskuva: Helmi Autio

Kuvituskuva: Helmi Autio

Isoskoulutukseen kutsuttiin kaikki hakijat

Uutiset6.10.2023 8.00

SRK:n isos­kou­lu­tus an­taa iso­sil­le val­miuk­sia ryh­män ve­tä­mi­seen, kes­kus­te­luun ja eri­lais­ten nuor­ten koh­taa­mi­seen.

Kuusankosken kirkon yhteislauluillassa koostetun äänitteen voi kuunnella myöhemmin Kuule-sovelluksesta.

Kuusankosken kirkon yhteislauluillassa koostetun äänitteen voi kuunnella myöhemmin Kuule-sovelluksesta.

Leena Hilliaho

Kuusankosken kirkon yhteislauluillassa koostetun äänitteen voi kuunnella myöhemmin Kuule-sovelluksesta.

Kuusankosken kirkon yhteislauluillassa koostetun äänitteen voi kuunnella myöhemmin Kuule-sovelluksesta.

Leena Hilliaho

Yhdessä laulaminen lisää uskomisen iloa

Uutiset5.10.2023 10.00

Kuu­san­kos­ken kir­kos­sa jär­jes­tet­tiin yh­teis­lau­luil­ta 23. syys­kuu­ta. Eri­tyi­ses­ti nuo­ret oli­vat saa­pu­neet san­koin jou­koin lau­la­maan. Lau­lu­tuo­ki­on jäl­keen nuo­ret ko­koon­tui­vat il­ta­ky­lään Kou­vo­lan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le.

« 1 ... 11 12 13 14 15 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys