JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kaikkivaltias antaa lähetystehtävään oikeat sanat

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
13.9.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281820180913070000

Jo­kin ai­ka sit­ten tuli jul­ki ul­ko­mai­nen yli­o­pis­to­tut­ki­mus maal­lis­tu­mi­sen ja yh­teis­kun­tien ta­lou­del­li­sen ke­hit­ty­mi­sen suh­tees­ta. Tut­ki­muk­sen joh­to­pää­tös oli, et­tä maal­lis­tu­neet yh­teis­kun­nat ovat vau­ras­tu­nei­ta. Toi­saal­ta voi­daan väit­tää, et­tä esi­mer­kik­si Poh­jois­maat ovat me­nes­ty­neet juu­ri kris­ti­nus­kon vai­ku­tuk­ses­ta.

Us­kon­non mer­ki­tyk­sen si­nän­sä ar­vi­oi­daan li­sään­ty­neen. Ih­mi­set ei­vät vain har­joi­ta us­kon­nol­li­suut­ta pe­rin­tei­sel­lä ta­val­la. On syn­ty­nyt uu­sia yk­si­löl­li­siä ta­po­ja ja nous­sut uu­sia us­kon­to­ja en­tis­ten ti­lal­le ja rin­nal­le. Kai­paa­ko täl­lai­nen maa­il­ma kris­ti­nus­kon il­moit­ta­maa Va­pah­ta­jaa?

On vai­va­ton­ta tun­tea yh­teis­tä syyl­li­syyt­tä ja ah­dis­tus­ta kau­kais­ten­kin ih­mis­vel­jien koh­ta­lois­ta tai luon­non­ka­tast­ro­fien tu­hois­ta. Puhe hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta syyl­li­syy­des­tä ja ka­do­tuk­ses­ta viih­teel­lis­te­tään tai vai­en­ne­taan, ei­kä ih­mi­nen enää tie­dä ke­nen tah­toa hän nou­dat­taa. Ju­ma­lan kut­su­va ää­ni hä­nen si­sim­mäs­sään huk­kuu vi­rik­kei­den tul­vaan.

Jee­suk­sen omil­leen an­ta­ma lä­he­tys­teh­tä­vä näyt­täy­tyy se­kin usein mah­dot­to­mal­ta to­teut­taa. Olem­me en­nak­ko­luu­loi­sia, vä­hä­us­koi­sia ja ha­lut­to­mia. Unoh­dam­me usein, et­tä teh­tä­vän an­ta­ja on kaik­ki­val­ti­as, joka on lu­van­nut an­taa oi­ke­at sa­nat. Raa­mat­tu avaa roh­kai­se­van nä­kö­a­lan.

Jee­suk­sen ai­kai­nen Is­ra­el oli mie­hi­tet­ty maa. Juu­ta­lai­set odot­ti­vat maal­lis­ta va­pah­ta­jaa. Kan­sat ym­pä­ril­lä pal­ve­li­vat ju­ma­li­na tai­vaan täh­tiä, omia luo­muk­si­aan tai toi­sia ih­mi­siä. Osa heis­tä naut­ti ajal­lis­ta rik­kaut­ta, toi­set uu­ras­ti­vat or­ji­na ja syr­jit­tyi­nä.

Ih­mi­nen ais­ti kyl­lä luo­jan­sa ja pal­voi hän­tä tun­te­mat­to­ma­na mui­den ju­ma­lien­sa jou­kos­sa. Juu­ri sil­loin oli tul­lut ai­ka lä­het­tää pe­las­tuk­sen sa­no­ma kaik­keen maa­il­maan al­ka­en Je­ru­sa­le­mis­ta.

Eläm­me yhä tätä ih­mis­kun­nan et­si­kon ai­kaa. Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja Kris­tuk­sen lu­nas­tus­ta ovat us­ko­vai­set esi­tel­leet ku­na­kin ai­ka­na Ju­ma­lan osoit­ta­min me­ne­tel­min ja hä­nen voi­mal­laan. Nyt on mei­dän vuo­rom­me ker­toa ih­mi­sil­le kuka on se, jon­ka ää­nen he kuu­le­vat sy­dä­mes­sään, vaik­ka heil­lä ei ole sil­le enää ni­meä.

Tä­hän teh­tä­vään saam­me roh­kai­se­via vies­te­jä sii­tä, et­tä vie­lä on Raa­ma­tun ker­to­muk­sen ka­ma­ri­pal­ve­li­jan ta­voin vil­pit­tö­mäs­ti ru­koi­le­via, joil­le lä­he­te­tään vaik­ka il­mo­jen hal­ki se­lit­tä­jä, jot­ta he saa­vat us­koa.

Sy­dä­men us­kol­le avau­tuu sa­lai­suus, joka kät­kee hy­vän ajal­li­sen elä­män ja ian­kaik­ki­suu­den lah­jat. Lah­jo­jen an­ta­ja ha­lu­aa mei­dän ja­ka­van nii­tä run­saas­ti kai­kil­le tar­vit­se­vil­le. Sil­lä mitä se aut­taa ih­mis­tä, vaik­ka hän voit­tai­si omak­seen koko maa­il­man, mut­ta sai­si sie­lul­len­sa va­hin­gon.

Rau­ni No­ke­la

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 12.9.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Heik­ki Vuo­no­ka­ri

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys